ENVIRO

Aké má vlastne EÚ klimatické ciele? Prehľad tých najdôležitejších do roku 2030

Európska únia je na jednej strane kritizovaná za málo ambiciózne ciele, na druhej strane za agresívnu environmentálnu politiku. Zabudnime však na tieto kritiky a pozrime sa konkrétne ciele, ktoré si EÚ stanovila splniť do konca tejto dekády.
Vydané 30. marca 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , , , , ,

Freelancer, novinár na voľnej nohe a špecialista na WordPress | Bratislava, Slovensko

Pre UnitedLife.sk pracujem ako autor a editor. V médiách pracujem od roku 2007 ako recenzent elektroniky, od 2010 aj ako motoristický novinár. Podstatnou súčasťou mojej práce je od roku 2014 aktívna dobrovoľnícka práca s telesne, duševne a mentálne hendikepovanými v DSSPKM a Tu sme doma, o.z.

Vedeckí pracovníci vypúšťajú do vzduchu meteorologický balón skúmajúci ozónosféru | Ilustračná fotografia od NOAA

Pri príprave tohto príspevku sme čerpali informácie z materiálov Európskej únie

 

Rok 2021 je stále na svojom začiatku, do konca dekády tak ostáva takmer celých deväť rokov. Zdanlivo je to dostatok času na to, aby sa Európskej únii podarilo napĺňať svoje environmentálne ciele.

Zahŕňajú nielen znižovanie emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého, ale aj aj zvýšenie celkovej energetickej účinnosti a zvýšenie podielu získavania energie z obnoviteľných zdrojov.

Ultimatívnym cieľom Európskej zelenej dohody (European Green Deal) je klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050, k nemu však vedie nesmierne dlhá a náročná cesta, ktorá si vyžaduje nielen úpravy existujúcich zákonov a vytváranie nových, ale aj podporu vývoja nových technológií.

INZERCIA

K cieľu teda vedú jednotlivé kroky, pričom kontrolným bodom má byť rok 2030.

Kľúčové ciele do roku 2030 sú zatiaľ nasledovné:

Inzercia
  • Minimálne 40-percentné zníženie emisií skleníkových plynov (od roku 1990)
  • Najmenej 32-percentný podiel získavania energie z obnoviteľných zdrojov
  • Minimálne 32,5-percentné zlepšenie energetickej účinnosti

Štyridsaťpercentné zníženie emisií skleníkových plynov sa realizuje prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami, nariadenia o spoločnom úsilí s cieľom znižovania emisií členských štátov a nariadenia o využívaní pôdy, zmene využívania pôdy a lesnom hospodárstve.

Komisia však v septembri 2020 navrhla zvýšiť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 na najmenej 55% v porovnaní s rokom 1990 – tento cieľ a tiež dva ďalšie sa teraz aktualizujú, Komisia má predložiť svoje návrhy do júna 2021.

Podstatnú úlohu v dosahovaní týchto ambicióznejších cieľov má predstavovať odčerpávanie skleníkových plynov.

Či sa bude jednať o odčerpávanie emisií pri ich vzniku alebo o odčerpávanie už vylúčených emisií, by sme sa mali dozvedieť práve v lete po podaní návrhu.

Pre úplnosť dodávame, že klimatickým cieľom pre rok 2020 bolo zmenšenie objemu emisií skleníkových plynov o 20 percent v porovnaní s rokom 1990, čo bolo častým terčom kritiky pre príliš slabú ambicióznosť. Podľa údajov EÚ však napokon emisie CO2 v rokoch 1990 až 2019 napokon klesli o 24 percent, pričom medziročný pokles v rokoch 2018 až 2019 bol o podstatných 3,7 percenta.

Na druhej strane sa podľa EÚ emisie CO 2 z medzinárodnej leteckej dopravy v roku 2019 naďalej zvyšovali, v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2018) vzrástli o 3% a pokračovali v stúpajúcom trende. Zmenu mohol priniesť rok 2020, kedy prepukla pandémia ochorenia COVID-19 a s tým spojené uzemnenie drvivej väčšiny komerčných leteckých liniek.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »