EXTRA Ľudia

Home office môže viesť až k vyhoreniu. Vyše tretina zamestnancov chce zmeniť prácu

  • 9 marca, 2021
  • 8 min read
Home office môže viesť až k vyhoreniu. Vyše tretina zamestnancov chce zmeniť prácu

Pandémia ochorenia COVID-19 mení celý vyspelý svet. Školstvo prinútila vstúpiť do historicky najrozsiahlejšej revolúcie v metóde vyučovania (prechod na úplnú digitalizáciu) a zamestnávateľov dotlačil k osvojeniu si konceptu práce na diaľku, práce z domu.

Takzvaný home office sa stal štandardom azda vo všetkých zamestnaniach, ktoré explicitne nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku, teda vo väčšine kancelárií.

Zamestnanci vo výrobe sú však na mieste výkonu svojho povolania nenahraditeľní, tí preto museli akceptovať bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré mal povinnosť zabezpečiť práve zamestnávateľ.

Tieto zmeny sú súčasťou našich životov už rok a tí, ktorí dovtedy túžili po práci z domu, dnes vedia oceniť možnosť navštevovať kanceláriu a stretávať kolegov. Domáce prostredie obyčajne nie je na profesionálnu prácu prispôsobené.

INZERCIA

Podľa štúdie profesora Stephena Böhma a jeho kolegov z University of St. Gallen digitalizácia práce (a snáď aj vzdelávania) zvyšuje emočné vyčerpanie asi o 15 percent. Preto sú dôležité kvalitné vzťahy medzi zamestnancami a manažérmi, pretože môžu skutočne znížiť emočné vyčerpanie až o 11 percent.

Práca z domu nie je pre každého. Pre kvalitu výkonu povolania je prostredie kľúčové a v domácich podmienkach sa zvyšuje emočné vypätie, môže viesť až k zdravotným problémom.

Veľké spoločnosti ako Siemens a Google idú príkladom v otvorenej komunikácii pre flexibilnú prácu, ktorú plánujú v budúcnosti urobiť trvalou.

Musíme však vedieť rozlišovať medzi súčasným „núteným“ výkonom práce vo vlastnej domácnosti a profesionálnym budúcim dlhodobým plánovaním.

„Počas pandémie mnohí zápasili s náhlou potrebou prispôsobiť sa domácej práci a zmenám každodenných návykov a rutín. (…) Jedna osoba to má ľahké; u iného sa rozvinú adaptačné poruchy. Patria sem poruchy spánku a strata koncentrácie. Môžu sa vyskytnúť s časovým oneskorením a vedú k vyhoreniu alebo dokonca k zmene osobnosti,“ uvádza na svojom blogu z Workplace Insights

Je celkom prirodzené, že ľudia aj v týchto časoch, keď je pracovné uplatnenie v budúcnosti neisté, zvažujú zmenu práce. Majú k tomu ako objektívne, tak aj subjektívne dôvody. Okrem mzdových podmienok, ktoré sa podľa celkom novej štúdie Securing the Future of Work zdajú nedostatočné až 49 percent zamestnancov, chcú zlepšiť vyváženie medzi pracovným a súkromným životom (41 percent).

Graf: Čo je najsilnejšou motiváciou pre zmenu kariéry v najbližších 12 mesiacoch podľa štúdie Securing the Future of Work (2021)

Nepochybne k tomu prispieva práve zmienený home office, pretože ten fakticky úplne stiera rozdiely medzi prácou a súkromím, lenže autor štúdie, Kaspersky, uvádza skôr opak: „Ľudia sa v rámci pandémie prirodzene tešia z toho, že trávia viac času doma s rodinou ako aj nad osobnými záujmami a záľubami. Zamestnanci sa týchto radostí pravdepodobne nebudú chcieť v budúcnosti vzdať.“

Tretina ľudí tiež túži po užitočnej a zmysluplnejšej práci (35 percent). Je možné, že udalosti roku 2020 umožnili zamestnancom prehodnotiť svoju súčasnú prácu a uvedomiť si hodnotu svojho času ako aj toho, ako ho chcú tráviť, dodáva Kaspersky.

 

Všetko sa mení, musíme mať realistické očakávania

Je celkom prirodzené, že ľudia neustále hľadajú nové spôsoby práce a nové priestory na vlastné uplatnenia. Pochopiteľne sa rozhodujú pre pre povolania a zamestnania, ktoré budú pre nich najlepšie, teda poskytnú im priestor na sebarealizáciu, zároveň dobré finančné ohodnotenie a primeranú pracovnú dobu.

Z tohto pohľadu je prirodzené, že až 35 percent respondentov v štúdii uvedenej vyššie túži zmeniť prácu aj dnes, keď je práca v blízkej budúcnosti veľmi neistá.

Je úlohou zamestnávateľov pripraviť pre zamestnancov taký pracovný ekosystém, v ktorom sa budú pracovníci cítiť komfortne, zmysluplne i korektne ohodnotení. Síce platí tvrdenie, že za každým odchádzajúcim zamestnancom stojí rad ďalších čakajúcich na zamestnanie, lenže v každom zdravom podniku je fluktuácia ľudí neželaný jav.

V dohľadnej budúcnosti sa však práca ako taká ešte zmení, a to nielen vďaka technológiám, ale aj vďaka prirodzenému pokroku. Tejto téme sme sa venovali v samostatnom rozsiahlom článku, ktorý vám rozhodne odporúčame prečítať ako ďalší náš príspevok:

Toto obdobie je zároveň podnetné na sebareflexiu a uvedomenie si, či je skutočne práca, ktorú robíme, hodnotná a perspektívna. Zamestnanie nemožno považovať za životnú istotu a domnievame sa, že to tak nebolo nikdy. Veď vždy boli ľudia prepúšťaní, či už kvôli osobným zlyhaniam, zlyhaniam manažmentu alebo vinou kríz.

Máme za to, že jedinou cestou, ktorá dá človeku istotu, je systematické budovanie vlastnej hodnoty a tiež diverzifikácia činností, ktoré jednotlivec robí. Práve rozdielnosť pracovných činností dáva človeku slobodu, pretože má väčšie istoty, že mu strata jedného príjmu nespôsobí tak vážne komplikácie ako pri strate full-time zamestnania. Samozrejme, nie je to cesta pre každého.

Aj tejto téme sme sa podrobne venovali v samostatnom článku:

 

Prečítajte si aj náš ďalší obsah, veríme, že ho oceníte:

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings