Ekonomika a Biznis EXTRA

Prečo ženy zarábajú menej?

  • 11 júna, 2021
  • 7 min read
Prečo ženy zarábajú menej?

Napriek tomu, že doba výrazne pokročila a priniesla so sebou množstvo pozitívnych trendov v otázkach rovnosti mužov a žien, množstvo z nich zostáva naďalej nezodpovedaných. Jednou z nich je nepochybne otázka platov – teda finančného ohodnotenia za vykonanú prácu, kedy ženy dostávajú nižšiu mzdu ako muži.

Aj keď by sa mohlo zdať, že tieto mzdové rozdiely sa postupne vyrovnávajú, v skutočnosti to tak úplne nie je. Sú niektoré regióny, v ktorých sa podarilo dosiahnuť takmer dokonalé zrovnoprávnenie pohlaví. Na druhej strane existuje aj v dnešnom svete množstvo takých miest, ktoré ženám neposkytujú adekvátne podmienky pre sebarozvoj a spokojný život. 

Pre konkrétne príklady nemusíme zájsť ďaleko. Podľa údajov z výskumu, ktorý v roku 2018 realizoval Eurostat, sa percentuálny rozdiel v hrubej mzde mužov v porovnaní so ženami, na Slovensku v priemere pohyboval na úrovni 19,4%! Teda inak povedané, pri prepočte priemernej hrubej mzdy všetkých pracujúcich v krajine, zarábajú ženy o takmer 20% menej, ako muži. 

Horšie tento fakt vyznieva s konštatovaním, že Slovensko na tom stále nie je najhoršie. Ešte vyššie rozdiely boli zaznamenané v krajinách ako Česká republika, Nemecko, Rakúsko a Estónsko, v ktorom bol rozdiel najpriepastnejší – až 22,7%! Pri celoeurópskom priemere na úrovni 14,8%, teda máme čo dobiehať.

INZERCIA

Najprekvapivejšia je však opačná strana rebríčka. Totiž najnižšie rozdiely v platoch mužov a žien v rámci európskej dvadsaťsedmičky (EÚ27) dosiahlo Rumunsko. Práve v tejto krajine, často vnímanej najmä v negatívnom svetle, sú platy mužov oproti ženám vyššie len o približne 3%. 

Napriek problematickému historickému vývoju, nastal výrazný progres v zrovnoprávnení žien, ktoré dnes zastávajú významné vrcholové pozície. | Foto: pexels.com

Za rovnakú prácu, rovnaká mzda

V spojitosti s platovou rovnosťou sa často vynára notoricky známa fráza o „rovnakej pláci za rovnakú prácu“. Výskumy však ukazujú, že príčinou nižšej mzdy žien, zďaleka nie je len diskriminácia nežnejšieho pohlavia.

INZERCIA

Čiastočnou príčinou tejto nerovnosti, je kultúrno-historické pozadie ľudskej práce a každodenného života. Zaužívané stereotypy z minulosti, ženy takpovediac diskvalifikovali od vzdelávania, a sústredili ich pracovnú činnosť najmä do domáceho prostredia. Preto boli ženy v minulom storočí často odkázané na nekvalifikovanú prácu vo výrobných závodoch a továrňach. 

Navyše, diskriminácia bola ešte v nie veľmi dávnej minulosti úplne legálna. Zamestnávateľom nič nebránilo, ponúkať pracovné pozície výlučne pre mužov, čo ženy dostávalo do dlhodobej nevýhody. Takisto bolo bežné a zákonné, platiť ženám menej, aj ak vykonávali rovnakú pracovnú činnosť. Okolo 50. rokov minulého storočia, sa percentuálne rozdiely v hrubých mzdách mužov a žien, bežne pohybovali vo výške až 40%. Samozrejme v prospech mužov.

Inzercia

Práve zaužívané rodové stereotypy a s nimi súvisiace tradičné zamestnania určené pre ženy, neprístupnosť k vzdelaniu a legálna diskriminácia, sú pozostatkom historického vývoja, ktorý znevýhodňuje ženské pohlavie v otázke mzdovej rovnosti až do súčasnosti.

Boj za vyrovnanie rozdielov

Ženy sa však so svojim nevýhodným postavením nezmierili. Ešte ku koncu 20. storočia začali vznikať ženské spolky, s cieľom bojovať proti tejto neprávosti. A tieto aktivity priniesli svoje výsledky. Ženy začali čoraz častejšie prenikať, do predtým výsostne mužských profesií, a tak svet spoznal prvé premiérky, astronautky, či dokonca prezidentky a významné akademičky. 

na konci 19. storočia, pochopili na Novom Zélande dôležitosť zrovnoprávnenia oboch pohlaví, a tak novozélandské ženy, dostali ako prvé na svete volebné právo. Ostatným krajinám trvalo takmer ďalších 100 rokov, kým sa odhodlali k podobnému kroku.

Avšak, aj napriek významnému pokroku, nedošlo k úplnému zmazaniu rozdielov. Ženy, ktoré sa rozhodli pre založenie rodiny, bojovali s vysokou mierou diskriminácie. Bolo totiž nepredstaviteľné, aby starostlivosť o dieťa prevzal na seba muž, a žena by tak mohla pracovať na plný úväzok. To priamo súvisí aj s vývojom kariérnych možností. Ak žena zostáva na materskej dovolenke niekoľko rokov, pričom muž v tomto istom období chodí pravidelne do práce, rozdiely sa prehlbujú. Starostlivosť o dieťa si vyžaduje množstvo času, a tak nemajú ženy príliš veľa možností na kariérny rozvoj, pričom muž v tomto období môže byť povýšený, navyše s celou škálou nových príležitostí.

Navyše, často boli ženy popri práci v zamestnaní, vystavené aj stereotypným povinnostiam, v starostlivosti o domácnosť. Výskumy ukázali, že v priemere žena venovala domácim prácam o 9 hodín týždenne viac, ako jej partner. V prepočte na rok, tak žena trávi približne tri mesiace vykonávaním domácich prác nad rámec zamestnania, čo sa javí ako jadro celého problému platovej nerovnosti. Aj v tomto smere je však už dnes vidieť veľký pokrok, no napriek tomu, nerovnosti ostávajú.

Rwanda – stredoafrická krajina zdevastovaná genocídou, dnes fungujúci príklad rovnosti medzi mužmi a ženami. | Foto: pixabay.com

Problémové rozhodnutia

Výskumy zamerané práve na mzdové rozdiely pred obdobím rodičovstva a počas neho u žien reflektovali, že príčinou platových výkyvov teda v konečnom dôsledku nie je ani tak to, že ide o ženu, ako o to, že je zároveň matkou. Pri ženách, ktoré neboli matkami, resp. v čase výskumu boli ešte vo fáze pred rodičovstvom, sa rozdiel v porovnaní s mužmi, pohyboval v globálnom meradle na úrovni približne 4%.

Aké je však riešenie? Musia si ženy vybrať medzi kariérou a materstvom? Je takéto nastavenie správne? Ženy, ktoré sa zúčastnili týchto výskumov zhodnotili, že nerovnosť v prípade ich slobodnej voľby stať sa matkou, nepovažujú za problémovú, keďže chcú tráviť čas so svojimi deťmi. Problém nastáva, ak nejde o vyslovene slobodnú voľbu. Štatistiky ukazujú, že len v USA je trikrát viac slobodných matiek, ako slobodných otcov. A v tomto prípade o slobodnej voľbe zrejme nemôžme hovoriť.

Príkladom na takmer dokonalú rovnoprávnosť sú dve krajiny sveta – Island a Rwanda. Práve v nich sa mzdové rozdiely pohybujú len v desatinách percent, a často ženy zarábajú viac, ako muži. V prípade Rwandy to však bolo spôsobené krvavým konfliktom, ktorý zredukoval mužskú populáciu len na jednu tretinu v porovnaní so ženami, a tak sa ženy museli zapojiť do všetkých pracovných procesov. Po tejto skúsenosti však implementovali zrovnoprávnenie pohlaví aj do svojej ústavy, a tak dnes ženy zastávajú v tejto africkej krajine významnejšie pozície ako muži. Dostali tak šancu, podieľať sa na chode krajiny rovnako ako muži. A to môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie krajiny sveta. 

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings