Osobné financie

Plánovanie rodičovstva počas vysokej školy – ako to finančne zvládnuť?

  • 3 mája, 2021
  • 5 min read
Plánovanie rodičovstva počas vysokej školy – ako to finančne zvládnuť?

Tehotenské štipendium vám pomôže finančne sa pripraviť na príchod nového člena rodiny.

Ako pokryť zvýšené výdavky počas tehotenstva?

Na vysokých školách je možné získať motivačné alebo sociálne štipendium. Po novom, od 1. apríla 2021 štát poskytuje aj takzvané tehotenské štipendium, ktoré je určené pre tehotné študentky s trvalým pobytom na Slovensku. Budúca mamička  má nárok na tehotenské štipendium, iba ak jej nevznikol nárok na inú výplatu tehotenského.

Tehotné študentky môžu dostať finančnú pomoc  v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Tehotenská dávka pomôže študentkám kompenzovať zvýšené výdavky počas tehotenstva. Štipendium je možné využiť na špeciálne materiálne potreby, ktorými sa potrebuje vybaviť každý rodič, ešte pred narodení dieťaťa.

Tehotenské štipendium sa vypláca mesačne vo výške 200 eur. O schválení tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo dekan fakulty. Študentka, ktorá prerušila štúdium z dôvodu tehotenstva, má taktiež nárok na tehotenské štipendium.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

  • vznikom nároku na výplatu príspevku po narodení dieťaťa,
  • vznikom nároku na výplatu tehotenského príspevku,
  • skončením tehotenstva,
  • skončením štúdia.

Aké sú ďalšie finančné možnosti po narodení bábätka?

Po narodení dieťaťa je možné využiť rôzne formy príspevkov od štátu. Dobrým štartom do rodičovstva je jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. Suma príspevku je vo výške až 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu. Ak sa narodí súčasne viac detí, v tom prípade sa suma spomínaného príspevku pri narodení dieťaťa zvýši o 75,69 € na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní. Pri viac súčasne narodených detí je možné využiť ročne aj príspevok v sume 110,36 eur.

Ďalšou finančnou pomocou je rodičovský príspevok, ktorý je určený na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Výška rodičovského príspevku je aktuálne 275,90 eur mesačne. Pri informáciách o rodičovskom príspevku sa môžete stretnúť aj so sumou 378,10 eur mesačne, avšak táto suma sa vypláca len oprávnenej osobe, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Ak máte záujem po narodení bábätka ďalej študovať dennou formou, máte možnosť požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. V tomto prípade ide o náhradu rodičovského príspevku, ktorá sa poskytuje najviac v sume 280 €. Ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy, výška sumy starostlivosti o dieťa je 80 € a ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby, napríklad starého rodiča, príspevok je vo výške 41,10 €. Príspevok sa vypláca mesačne.

Ďalšia forma podpory, ktorú môžete využiť je prídavok na dieťa, ktorý sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Výška prídavku na dieťa v roku 2021 je 25,50 €. Ak si nepriznáte daňový bonus na nezaopatrené dieťa, tak v tom prípade sa dá v danom roku požiadať o príplatok k prídavku na dieťa. Výška príplatku k prídavku na dieťa je v tomto roku 11,96 €. Suma sa vypláca mesačne, spolu s prídavkom na dieťa. 

Inzercia

Je podpora rodičov na Slovensku dostatočná?

Všetky krajiny Európskej únie poskytujú rodinné dávky alebo príspevky na deti v nejakej forme. Jednotlivé krajiny si určujú svoje vlastné pravidlá, výšku príspevku a podmienky pri poskytovaní pomoci mladým rodinám.

V niektorých krajinách ponúkajú pravidelnú finančnú podporu, zatiaľ čo iné krajiny poskytujú pomoc vo forme daňových úľav. Rôzne sú aj podmienky čerpania rodičovských dávok, či prídavkov na dieťa. Niekde sú dlhšie obdobia vyplácania príspevkov a dávok, v iných krajinách naopak kratšie.

Slovensko patrí medzi krajiny, kde je možné poberať rodičovský príspevok až do tretieho roku života dieťaťa. Slovenský rodičia sa môžu starať o dieťa doma dlhšie ako v niektorých iných krajinách. Nie vo všetkých krajinách sveta sú podobné podpory pre rodičov samozrejmé.

Narodenie dieťaťa je finančne náročná záležitosť. Avšak sú rôzne druhy a formy príspevkov, ktoré môžete využiť. Žiaden príspevok sa nezačne vyplácať automaticky, ale je potrebné doručiť písomnú žiadosť príslušnému úradu, na základe ktorej bude vydané rozhodnutie o príspevku.

Ďalšie tipy, ako sa finančne pripraviť na rodičovstvo , si môžete prečítať v našom staršom článku – Narodenie dieťaťa z finančného hľadiska: na čo myslieť a ako ušetriť?

About Author

Jana Mäsiarová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings