Osobné financie

Plánovanie rodičovstva počas vysokej školy – ako to finančne zvládnuť?

Ako pokryť zvýšené výdavky počas tehotenstva? Na vysokých školách je možné získať motivačné alebo sociálne štipendium. Po novom, od 1. apríla 2021 štát poskytuje aj takzvané tehotenské štipendium, ktoré je určené pre tehotné študentky s trvalým pobytom na Slovensku. Budúca mamička  má nárok na tehotenské štipendium, iba ak jej nevznikol nárok na inú výplatu tehotenského…. Prečítať celé

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Tehotenské štipendium vám pomôže finančne sa pripraviť na príchod nového člena rodiny.

Ako pokryť zvýšené výdavky počas tehotenstva?

Na vysokých školách je možné získať motivačné alebo sociálne štipendium. Po novom, od 1. apríla 2021 štát poskytuje aj takzvané tehotenské štipendium, ktoré je určené pre tehotné študentky s trvalým pobytom na Slovensku. Budúca mamička  má nárok na tehotenské štipendium, iba ak jej nevznikol nárok na inú výplatu tehotenského.

Tehotné študentky môžu dostať finančnú pomoc  v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Tehotenská dávka pomôže študentkám kompenzovať zvýšené výdavky počas tehotenstva. Štipendium je možné využiť na špeciálne materiálne potreby, ktorými sa potrebuje vybaviť každý rodič, ešte pred narodení dieťaťa.

Tehotenské štipendium sa vypláca mesačne vo výške 200 eur. O schválení tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo dekan fakulty. Študentka, ktorá prerušila štúdium z dôvodu tehotenstva, má taktiež nárok na tehotenské štipendium.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

  • vznikom nároku na výplatu príspevku po narodení dieťaťa,
  • vznikom nároku na výplatu tehotenského príspevku,
  • skončením tehotenstva,
  • skončením štúdia.

Aké sú ďalšie finančné možnosti po narodení bábätka?

Po narodení dieťaťa je možné využiť rôzne formy príspevkov od štátu. Dobrým štartom do rodičovstva je jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. Suma príspevku je vo výške až 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu. Ak sa narodí súčasne viac detí, v tom prípade sa suma spomínaného príspevku pri narodení dieťaťa zvýši o 75,69 € na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní. Pri viac súčasne narodených detí je možné využiť ročne aj príspevok v sume 110,36 eur.

Ďalšou finančnou pomocou je rodičovský príspevok, ktorý je určený na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Výška rodičovského príspevku je aktuálne 275,90 eur mesačne. Pri informáciách o rodičovskom príspevku sa môžete stretnúť aj so sumou 378,10 eur mesačne, avšak táto suma sa vypláca len oprávnenej osobe, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Ak máte záujem po narodení bábätka ďalej študovať dennou formou, máte možnosť požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. V tomto prípade ide o náhradu rodičovského príspevku, ktorá sa poskytuje najviac v sume 280 €. Ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy, výška sumy starostlivosti o dieťa je 80 € a ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby, napríklad starého rodiča, príspevok je vo výške 41,10 €. Príspevok sa vypláca mesačne.

Ďalšia forma podpory, ktorú môžete využiť je prídavok na dieťa, ktorý sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Výška prídavku na dieťa v roku 2021 je 25,50 €. Ak si nepriznáte daňový bonus na nezaopatrené dieťa, tak v tom prípade sa dá v danom roku požiadať o príplatok k prídavku na dieťa. Výška príplatku k prídavku na dieťa je v tomto roku 11,96 €. Suma sa vypláca mesačne, spolu s prídavkom na dieťa. 

Je podpora rodičov na Slovensku dostatočná?

Všetky krajiny Európskej únie poskytujú rodinné dávky alebo príspevky na deti v nejakej forme. Jednotlivé krajiny si určujú svoje vlastné pravidlá, výšku príspevku a podmienky pri poskytovaní pomoci mladým rodinám.

V niektorých krajinách ponúkajú pravidelnú finančnú podporu, zatiaľ čo iné krajiny poskytujú pomoc vo forme daňových úľav. Rôzne sú aj podmienky čerpania rodičovských dávok, či prídavkov na dieťa. Niekde sú dlhšie obdobia vyplácania príspevkov a dávok, v iných krajinách naopak kratšie.

Slovensko patrí medzi krajiny, kde je možné poberať rodičovský príspevok až do tretieho roku života dieťaťa. Slovenský rodičia sa môžu starať o dieťa doma dlhšie ako v niektorých iných krajinách. Nie vo všetkých krajinách sveta sú podobné podpory pre rodičov samozrejmé.

Narodenie dieťaťa je finančne náročná záležitosť. Avšak sú rôzne druhy a formy príspevkov, ktoré môžete využiť. Žiaden príspevok sa nezačne vyplácať automaticky, ale je potrebné doručiť písomnú žiadosť príslušnému úradu, na základe ktorej bude vydané rozhodnutie o príspevku.

Ďalšie tipy, ako sa finančne pripraviť na rodičovstvo , si môžete prečítať v našom staršom článku – Narodenie dieťaťa z finančného hľadiska: na čo myslieť a ako ušetriť?

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.