Ekonomika a Biznis

Peniaze bez hodnoty – ako hyperinflácia mení tvár krajín sveta – II. časť

  • 27 apríla, 2021
  • 6 min read
Peniaze bez hodnoty – ako hyperinflácia mení tvár krajín sveta – II. časť

 

V minulom článku sme si vysvetlili, čo je hyperinflácia a aké sú príčiny jej vzniku. Na príklade dvoch krajín – juhoamerickej Venezuely a afrického Zimbabwe, bolo možné sledovať, ako sa hyperinflácia vyvíja, a aké stratégie v znižovaní miery tohto ekonomického ukazovateľa, zvolili dotknuté krajiny.

Téma inflácie a hyperinflácie však nie je úplne vzdialená žiadnej krajine sveta, hoci pri bežnej miere si jej potenciálnu moc mnoho ľudí neuvedomuje. Napriek tomu, je súčasťou našich každodenných životov a pri nekoncepčných ekonomických riešeniach, sa môže kedykoľvek vymknúť spod kontroly.

Za konkrétnymi príkladmi hyperinflácie z minulosti, vôbec nemusíme cestovať do vzdialených krajín. Dokonca nemusíme ani len opúšťať európsky priestor.

INZERCIA

Druhá svetová vojna napáchala škody všade tam, kde až siahal jej mocný vplyv. Keďže Európa bola kľúčovou bojovou oblasťou v rámci tohto globálneho konfliktu, európske krajiny boli následkami vojny mimoriadne silno zasiahnuté. Milióny mŕtvych či zmrzačených ľudí, politická nestabilita a zničené hospodárstvo.

Aj to boli následky, ktoré so sebou vojna priniesla. A práve ekonomické problémy a z nich prameniaca chudoba, nedostatok potravinových a nepotravinových zdrojov a zničený priemysel, viedli k výslednému zhoršovaniu situácie obyvateľstva po vojne.

 

Hyperinflácia v povojnovom Maďarsku

Keď sa všetky problematické dôsledky vojny spojili dokopy, neveštilo to nič dobré. A práve niečo podobné sa stalo u našich južných susedov. Problémové obdobie začalo v roku 1944. Maďarsko bolo pod nadvládou nacistického Nemecka, a tak sa muselo riadiť pokynmi „zhora“.

Byť satelitom Nemecka však znamenalo, podriadiť všetko od vnútro-politických a medzinárodných záležitosti, až po priemyselnú výrobu, požiadavkám tejto mocnosti. Pre Maďarsko to predstavovalo katastrofu – krajina bola hospodársky zdevastovaná, čo si vybralo svoju daň aj na vtedajšej mene – Pengö.

Okrem toho Maďarsko poskytlo pred koncom vojny Nemecku veľkú finančnú pôžičku. Vzhľadom na výsledok vojny – a síce Nemecko na strane porazeneckých mocností – Maďarom sa peniaze už nikdy nevrátili. Aby toho nebolo málo, až 25 – 40% celkového štátneho rozpočtu Maďarska, malo ísť na povojnové reparácie pre Sovietsky zväz.

 

Takto vyzerali bankovky v povojnovom Maďarsku. Na obrázku bankovka v hodnote 100 miliónov Pengö. | Foto: reddit.com

Prepad meny a povojnové problémy krajiny, tak vyústili až do najhoršej fázy – rastu inflácie. Keďže prvým krokom, ktorý zvyčajne predstavitelia vlád spravia pri raste inflácie, je tlačenie nových peňazí, nevyhli sa tomuto ,,proti-inflačnému“ opatreniu ani Maďari. Prvý nápad ale zvyčajne nie je ten najlepší, čo platí aj v tomto prípade. Napriek upozorneniam ekonómov, v krátkom čase bola krajina zahltená množstvom peňazí, ktoré ale nemali žiadnu hodnotu.

Od augusta 1945, do júla 1946, bola krajina naplno zamestnaná bojom proti hyperinflácii. Každých 15 hodín sa ceny produktov a služieb zdvojnásobili a denná miera inflačného prírastku predstavovala až 207%!

Hyperinflácia v Maďarsku dospela do takého štádia, že boli tlačené bankovky, ktoré boli tvorené až 21 ciferným číslom – 100 000 000 000 000 000 000. Po predchádzajúcom článku vás asi neprekvapí, že v prepočte na americké doláre, by ste za takúto bankovku vtedy dostali asi 20 centov. 

Koniec obrovskej hyperinflácie pre Maďarsko priniesol až príchod novej meny. Od 1. augusta 1946 začala v krajine platiť nová mena – maďarský forint (HUF). Tá ukončila obdobie hyperinflácie a do dnešného dňa je jedinou oficiálnou menou v Maďarsku.

 

Ekonomický úpadok Juhoslávie

Ako sme už spomínali, ekonomické problémy, vrátane hyperinflácie, sa nevyhýbajú žiadnemu regiónu našej planéty. Od našich južných susedov sa presunieme ešte o niečo južnejšie – na Balkánsky polostrov – konkrétne do bývalej Juhoslávie a dnešného Srbska. 

Aj tam bola hospodárska kríza vyvolaná geopolitickým dianím. Avšak miesto svetových vojen, v prípade hyperinflácie na Balkáne, hral rozhodujúcu úlohu rozpad Sovietskeho zväzu.

Na Balkáne zašli s hodnotami bankoviek ešte ďalej – konkrétne táto na obrázku má hodnotu 500 miliárd dinárov. | Foto: shutterstock.com

Keďže oblasť Balkánu bola v historickom kontexte aj v spojitosti so Sovietskym zväzom veľmi strategická, jej význam sa odzrkadľoval aj na ekonomickej prosperite oblasti. Keď však dôjde k rozpadu mocenských celkov, logicky to musí vyústiť do problémov vo viacerých sférach.

A to sa v tomto prípade začalo diať v apríli 1992. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa miestna komunistická vláda dostala do „slepej uličky“ a doliehali na ňu požiadavky na zmenu. To vyústilo až do rozpadu Juhoslávie, a vzniku viacerých menších krajín, ktoré poznáme dnes, vrátane Srbska.

Keďže krajiny predtým fungovali ako jeden celok, nemali medzi sebou vytvorené v podstate žiadne medzinárodné väzby, ktoré by zabezpečovali fungovanie obchodu medzi krajinami. To si vybralo svoju daň na tamojšej ekonomike.

Keďže vládny režim nebol naklonený vzniku nových politických usporiadaní, na export z krajín Juhoslávie bolo uvalené embargo, čo miestne ekonomiky zruinovalo ešte viac. Všetky tieto faktory, vyústili podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, až do strmého rastu inflácie. V období rokov 1992 až 1994, dosahoval denný prírastok miery inflácie v bývalej Juhoslávii výšku 62%. 

Svoj vrchol hyperinflácia dosiahla v januári 1994, kedy bola jej zaznamenaná miera až na úrovni 313 miliónov percent! Dosiahnutie tejto hodnoty sa nakoniec ukázalo ako zlomové, pretože následná séria ekonomickým opatrení, zlomila krivku smerom nadol. Napriek tomu sa dotknuté krajiny – najmä Srbsko – nedokázali z jej dôsledkov úplne spamätať a s ekonomickými problémami a vnútroštátnou nestabilitou bojujú dodnes.

 

Tento článok bol druhým a zároveň posledným z mini-série o hyperinflácii v krajinách sveta. Predchádzajúci článok si môžete prečítať tu.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings