EXTRA

Flynnov efekt: Ľudom sa každou generáciou zvyšuje IQ

  • 5 januára, 2023
  • 5 min read
Flynnov efekt: Ľudom sa každou generáciou zvyšuje IQ

Výskumník James Flynn v roku 1984 prvý krát objavil, že sa priemerné ľudské IQ časom zvyšuje. Toto zistenie sa označuje aj ako Flynnov efekt. Neskôr Flynn uviedol vo svojej prednáške Ted Talk v roku 2013, že ľudská civilizácia zaznamenala v priebehu času veľký nárast IQ, keďže každá generácia dosahuje v IQ testoch stále viac správnych otázok.

„Ak by ste ľudí pred sto rokmi hodnotili podľa moderných noriem, mali by priemerné IQ 70. Ak by ste nás hodnotili podľa ich noriem, mali by sme priemerné IQ 130.“ James Flynn

Spôsob nášho myslenia sa mení

Zaujímavé je, že k najväčšiemu nárastu IQ nedošlo rovnomerne. V špecifických oblastiach testu, a to v oblasti klasifikácie a analógií (schopnosť používať logiku na abstrakcie), dosahujú ľudia najvýznamnejšie zlepšenie. James Flynn vysvetľuje, že to pravdepodobne reprezentuje zmeny v spôsoboch myslenia ľudí v priebehu času, najmä pokiaľ ide o hypotetické myslenie.

Flynnov efekt
Hypotetické myslenie zahŕňa predstavovanie si možností a skúmanie ich dôsledkov prostredníctvom procesu mentálnej simulácie. (Foto: Remi Turcotte, Unsplash)

Faktory

Zjavný nárast ľudskej inteligencie môže vysvetľovať viacero faktorov:

  • Prístup k vzdelaniu: S každou generáciou chodí do školy viac ľudí a ľudia majú tendenciu zostať v škole dlhšie.
  • Väčšia expozícia: Pred dvoma generáciami mohli byť základné úlohy priestorového uvažovania potrebné na hranie videohier mimoriadne náročné, ale teraz sú tieto znalosti často samozrejmosťou.
  • Skreslenie testu: Skúška IQ môže testovať skôr naučené ako vrodené vedomosti a môže testovať vedomosti, ktoré sú kultúrne cenené. Kultúry sa tak budú postupne zlepšovať vo svojich vlastných IQ testoch.
  • Lepšie celkové zdravie a výživa.

 

Hypotéza dysgénnej plodnosti

Zmeny v IQ boli veľmi rýchle. Pričom nameraná inteligencia sa zvyčajne zvýšila približne o tri body IQ za desaťročie. Tento nárast zdanlivo poprel predchádzajúcu hypotézu, že IQ klesá v dôsledku nepriamej korelácie medzi IQ a plodnosťou (dysgénna plodnosť).

Vzťah medzi plodnosťou a inteligenciou sa skúmal v mnohých demografických štúdiách. Existujú dôkazy o tom, že na úrovni populácie sú miery inteligencie, ako napríklad dosiahnuté vzdelanie a gramotnosť, v niektorých súvislostiach negatívne korelované s mierou plodnosti, avšak genetické štúdie nepreukázali žiadne dôkazy o dysgénnych účinkoch v ľudských populáciách.

Inzercia

Mapa krajín podľa miery pôrodnosti (2020) podľa Population Reference Bureau

Mapa krajín podľa miery pôrodnosti (2020) podľa Population Reference Bureau

Štúdia Satoshiho Kanazawu z roku 2014, ktorá využívala údaje z Národnej štúdie o vývoji detí, zistila, že ženy a muži s vyššou inteligenciou mali väčšiu pravdepodobnosť, že chcú byť bezdetní.

V niektorých krajinách začalo dochádzať k opaku

Kvocient inteligencie obyvateľstva sa v priebehu 20. storočia zvyšoval, tento jav už poznáme ako Flynnov efekt, no v posledných rokoch došlo vo viacerých západných krajinách k spomaleniu alebo zvráteniu tohto trendu. To viedlo k špekuláciám, že Flynnov efekt bol prechodným javom, ktorý odrážal zvýšenie IQ vplyvom environmentálnych faktorov.

V novej knihe s názvom Rising IQ in the Twenty-First Century (Zvyšovanie IQ v dvadsiatom prvom storočí) Flynn rozoberá svoje pôvodné zistenia. Vysvetľuje príčiny všeobecného zvyšovania IQ a odhaľuje niektoré nové zistenia, týkajúce sa mentálneho úpadku aj mimoriadne inteligentných ľudí v staršom veku. Nakoniec Flynn dochádza k záveru, že ľudia nie sú inteligentnejší, len sú modernejší.

Keby ste sa v roku 1900 opýtali dieťaťa, čo majú spoločné psy a králiky, odpovedalo by asi takto: „No, psy sa používajú na lov králikov.“ To nie je odpoveď, ktorú chcú testy IQ. Testy IQ chcú, aby sme klasifikovali. Dnes by dieťa pravdepodobne povedalo: „Oboje sú to zvieratá.“ Deti si osvojili návyk klasifikácie a používajú slovník vedy. Klasifikujú svet ako predpoklad jeho pochopenia.

„Mozog je ako sval. Vzpierač má úplne iné svaly ako plavec. Podobne aj my precvičujeme rôzne časti nášho mozgu spôsobom, akým to naši predkovia nerobili. Možno mali lepšiu pamäť ako my, takže by mali väčší hipokampus. My by sme však viac ako oni precvičovali určité oblasti v prefrontálnych lalokoch. Takže tieto oblasti by boli zväčšené.“ James Flynn

 

Zdroj: SimplyPsychology, Wikipedia, PNAS, GoodTherapy, Smithsonianman

Ilustračná foto: Annie Sprat, Unsplash

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings