Svet

Severoamerický národ Haida a jeho dedičstvo

  • 3 augusta, 2021
  • 5 min read
Severoamerický národ Haida a jeho dedičstvo

 

Haida sú pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky, ktorí obsadili pobrežné zálivy a zátoky ostrova Haida Gwaii v Britskej Kolumbii. Pred kontaktom s európskou civilizáciou mala populácia Haida desaťtisíce ľudí. Títo ľudia žili v menších komunitách po celom ostrove Haida Gwaii. Hlavne v dôsledku zanesenia chorôb pri prvých kontaktoch sa populácia kmeňa Haida enormne zmenšila. Pri sčítaní ľudu v roku 2016 sa k pôvodu Haida prihlásilo 501 ľudí, pričom 445 ľudí sa označilo aj za hovorcov jazyka Haida.

 

INZERCIA

Orol alebo Havran

Haida je rozdelená na 2 sociálne skupiny, skupinu Orol a skupinu Havran. Vo väčšine prípadov sa sobášili členovia klanu Orol s členmi klanu Havran. Členstvo v jednom z dvoch klanov  bolo matrilineálne. To znamená, že zaradenia do klanu sa dedilo po matke a nie po otcovi.  Antropológovia predpokladajú, že matrilinearita, kedy majú ženy dôležitejšie postavenie v skupine, súvisí s tým, že pri narodení dieťaťa je totožnosť matky vždy istá.

Jednotlivci verejne prezentovali členstvo v klane prostredníctvom ukážky zdedených rodinných erbov, vytesaných na totemoch pred domami a namaľovaných na vojnových kanoe a maskách.

INZERCIA

 

Obrady Potlatch

Potlatch je obrad spájajúci riadiacu štruktúru národa, jeho kultúru a duchovné tradície indiánskych kmeňov. Jeho hlavným účelom je prerozdelenie bohatstva medzi členmi klanu. Členovia, ktorí nadobudli veľké materiálne bohatstvo, darcovia, obdarúvajú ostatných členov. Počas obradu sa takisto udeľujú postavenia a hodnosti jednotlivcom a klanom. Veľmi dôležitou súčasťou obradu je aj stanovovanie nárokov na mená, právomoci a práva na poľovnícke a rybárske územia.

Inzercia

Potlatch sa bežne koná pri dôležitých spoločenských udalostiach, ako sú manželstvá, pôrody a pohreby. Veľký potlatch môže trvať aj niekoľko dní. Zahŕňa hodovanie, duchovné tance, spev a divadelné ukážky.

 

 

„Naša kultúra sa rodí z rešpektu a intimity s pevninou, morom a vzduchom okolo nás. Rovnako ako lesy, aj korene našich ľudí sú prepletené tak, že najväčšie problémy nás nedokážu premôcť. Za svoju existenciu vďačíme Haida Gwaii. Živá generácia prijíma zodpovednosť za zaistenie toho, aby sa naše dedičstvo odovzdalo nasledujúcim generáciám.“   Ústava Haidy

 

Koloniálna história

Všeobecne sa verí, že prvý zaznamenaný európsky kontakt bol v roku 1774 so španielskym prieskumníkom Juanom Pérezom. V roku 1787 britský kapitán George Dixon inicioval obchod s Haidou pre kožušiny morských vydier. Od tohto roku až do polovice 19. storočia mala Haida významné postavenie v obchode s vydrími kožušinami.

Európski osadníci výrazne osídlili ostrov Haida Gwaii až na začiatku 20. storočia. Rada národa Haida odhaduje, že populácia ostrova pred kontaktom bola v desaťtisícoch, čo je počet, ktorý podporujú aj záznamy raných obchodníkov s kožušinami.

Národ Haida ešte pred príchodom Európanov viedol vojny s inými domorodými národmi Severnej Ameriky. Pri týchto vojenských expedícia využívali dlhé morské kanoe, ktoré sa dostali sa až po štát Washington.

Násilné konfrontácie medzi Európanmi a členmi národa Haida neboli časté. Napriek tomu príchod osadníkov z Európy znížil do roku 1915 populáciu Haidy z niekoľko desaťtisíc na 600. Tento rapídny pokles zapríčinili hlavne dovezené kiahne.

Po roku 1915  Európania stále viac zasahovali do území Haidy. Pôvodní obyvatelia boli nútení sa sťahovať na menšie a menej úrodné pozemky. Neskôr Kanadská vláda začala ich deti do rezidenčných škôl, kde im aj ďalším domorodým deťom zakazovali hovoriť ich jazykmi a praktizovať ich tradície.

V roku 2008 bola spustená Kanadská komisia pre pravdu a zmierenie (TRC) ako súčasť dohody o urovnaní indiánskych rezidenčných škôl (IRSSA). TRC pripravuje postup, ktorý prevedie Kanaďanov ťažkým odhaľovaním pravdy a faktov za systémom školských domov. TRC takisto dúfa, že sa jej podarí položiť základy pre trvalé zmierenia v obyvateľstva v celej Kanade.

 

Národ Haida vs Britská Kolumbia

Národ Haida sa prihlásil k domorodému titulu nad celou Haidou Gwaii. Nedokázal však dosiahnuť formálnu zmluvu s vládou Britskej Kolumbie, a preto odstúpil od rokovaní o zmluve. Aj keď neuspeli v osamostatnení, dosiahli významné úspechy v mnohých významných rokovaniach vrátane ochrany kultúrne významných oblastí, zníženia ťažby dreva na polovicu, prístupu k zdrojom a súvisiacých príjmov a zvýšenia ochrany životného prostredia.

Väčšina obyvateľstva sa venuje rybolovu, ťažbe dreva a eko-turizmu. Okrem rybolovu je národ známy hlavne pre svoje tradičné umenie.

 

Haida Gwaii
Prírodné prostredie na ostrove Haida Gwaii (Foto: Cory Schadt)

Hlavné zdroje: coastfunds.ca, canadianencyklopedia.ca,

About Author

Ema Zvara

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings