Kontroverzné embryonálne testy sľubujú lepšie dieťa. Čoskoro si budete môcť vybrať aj inteligenciu, hovorí zakladateľ

„Má oči svojej matky,ale zdedí aj diagnózu rakoviny prsníka?“ Pýta sa hlas v reklame na kontroverznú americkú spoločnosť.
Vydané 7. septembra 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

„Má oči svojej matky,“ začína reklama, „ale zdedí aj diagnózu rakoviny prsníka?“ Príjemný hlas vo videu propaguje služby Genomic Prediction, americkej spoločnosti, ktorá tvrdí, že môže pomôcť potenciálnym rodičom odpovedať na túto otázku testovaním genetiky embryí počas liečby neplodnosti.

Pre Nathana Treffa, vedúceho vedeckého pracovníka spoločnosti, je táto misia osobná. Vo veku 24 rokov mu diagnostikovali cukrovku 1. typu — chorobu, ktorá stála jeho starého otca nohu. Ak by mal Treff možnosť rozhodovať, žiadne dieťa by sa nenarodilo s vysokým rizikom tohto stavu, uvádza článok v magazíne Nature.

Jeho spoločnosť v North Brunswick v New Jersey ponúka testy založené na desaťročnom výskume „skóre polygénneho rizika“, ktoré vypočítavajú pravdepodobnosť, že niekto dostane chorobu, na základe genetických príspevkov stoviek, tisícok alebo dokonca miliónov jedinej DNA. zmeny písmen v genóme.

Genomic Prediction a niektoré ďalšie spoločnosti používajú tieto skóre na testovanie embryí vytvorených oplodnením in vitro (IVF), čo umožňuje potenciálnym rodičom vybrať si tie s najnižším rizikom budúcich ochorení alebo zdravotných hendikepov.

Spoluzakladateľ Genomic Prediction kontroverzne vyhlásil, že ľudia by mohli byť nakoniec schopní vybrať aj vlastnosti, ktoré nesúvisia s chorobou, napríklad inteligenciu svojho dieťaťa.

Dôležité morálne a etické otázky

Výber správneho zdravého embrya je otázka, ktorá sa v súčasnosti stáva stále dôležitejšou v oblasti genetického výskumu a reprodukčnej medicíny. Tento proces umožňuje budúcim rodičom vybrať si embryá, ktoré majú najnižšie riziko prenášania dedičných ochorení alebo chromozomálnych abnormalít. Hoci genetický výskum prináša mnoho potenciálnych výhod, existujú aj určité úskalia, ktoré si vyžadujú zváženie a etickú reflexiu.

Jedným z hlavných úskalí je etická problematika spojená s genetickým výberom embrya. Existuje obava, že takéto rozhodnutia môžu viesť k eugenike, teda k zasahovaniu do ľudskej genetiky a vytváraniu „dokonalých“ jedincov. Otázky súvisiace s rovnosťou, diskrimináciou a dôstojnosťou jednotlivca vytvárajú komplexný etický kontext, ktorý vyžaduje zodpovedný prístup a reguláciu.

Ďalším úskalím je technická presnosť genetického výberu. Hoci moderné technológie umožňujú detailné skríningové testy, stále existuje istá miera neistoty. Nie všetky genetické poruchy alebo abnormality je možné spoľahlivo odhaliť, a preto existuje riziko falošne negatívnych alebo falošne pozitívnych výsledkov. Táto neistota môže mať vážne dôsledky pre rozhodnutia rodičov, ktorí sa spoliehajú na tieto testy pri výbere embrya.

Okrem toho je tu aj otázka nákladov a dostupnosti genetického výberu. Nie je to len technologický proces, ale aj finančne náročný. Tento faktor môže vytvárať nerovnosti a obmedzovať prístup k genetickému výberu iba pre bohatšie vrstvy spoločnosti. Tým by sa mohol posilniť ešte viac rozdiel v prístupe k zdraviu a reprodukčnej medicíne medzi rôznymi sociálnymi skupinami.

Ďalším aspektom je psychologický a emocionálny vplyv genetického výberu na rodičov. Proces výberu zdravého embrya môže byť pre rodičov veľmi náročný a stresujúci. Mohli by sa ocitnúť v dileme pri rozhodovaní o tom, ktoré embryá majú byť použité a ktoré nie. Tieto rozhodnutia môžu mať dlhodobé emocionálne a psychologické dôsledky, ktoré je dôležité zohľadniť.

V neposlednom rade je tu aj širší spoločenský kontext spojený s genetickým výberom. Diskusie o etických a morálnych aspektoch tejto problematiky často vyvolávajú otázky týkajúce sa hraníc a regulácie. Je dôležité zabezpečiť, aby genetický výber bol riadne regulovaný a že rozhodnutia sú založené na transparentných a spravodlivých princípoch.

Ilustračné foto: vizualizácia embrya podľa umelej inteligencie Bing AI

Výber správneho zdravého embrya je komplexný proces, prináša výzvy a úskalia

Je dôležité, aby sme sa zaoberali týmito úskaliami a súčasne sa snažili nájsť rovnováhu medzi výhodami genetického výberu a rizikami, ktoré to prináša.

Regulácia a etická reflexia sú nevyhnutné pre zabezpečenie zodpovedného používania genetického výberu. Je potrebné vytvoriť pravidlá a smernice, ktoré budú chrániť práva a dôstojnosť jednotlivcov a zároveň podporovať pokrok v oblasti reprodukčnej medicíny. Diskusie, zapojenie odborníkov a verejnosti do tohto procesu sú kľúčové pre dosiahnutie spravodlivého a transparentného prístupu k genetickému výberu.

Výskum v oblasti genetiky a reprodukčnej medicíny prináša veľký potenciál pre zlepšenie zdravia a kvality života. Avšak pri aplikácii genetického výberu je dôležité mať na pamäti etické, technické, finančné a psychologické aspekty. Musíme si byť vedomí možných následkov a dôsledkov, ktoré genetický výber prináša, a zároveň sa snažiť nájsť rovnováhu medzi výhodami a rizikami.

Je nevyhnutné, aby sme sa v tejto oblasti riadili zásadami a hodnotami, ktoré rešpektujú dôstojnosť a práva jednotlivcov. Súčasný genetický výskum nám otvára nové možnosti, ale zároveň nesie so sebou zodpovednosť za dôkladné zváženie a využitie týchto možností v prospech spoločnosti ako celku.

V konečnom dôsledku by sme mali usilovať o vytvorenie prostredia, kde sa genetický výber využíva zodpovedne a eticky. To zahŕňa poskytovanie primeraného prístupu, zabezpečenie presnosti testov, ochranu práv jednotlivcov a kontinuálnu diskusiu o etických a morálnych otázkach, ktoré táto problematika prináša. Len tak môžeme zabezpečiť, aby genetický výber slúžil ako nástroj na zlepšenie zdravia a kvality života, pričom zároveň zachovávame základné hodnoty a princípy ľudského spolužitia.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »