Veda a technika

Humanoid Ai-Da je prvým robotom na svete s vlastnou výstavou obrazov

  • 18 apríla, 2022
  • 5 min read
Humanoid Ai-Da je prvým robotom na svete s vlastnou výstavou obrazov

Ľudia chodia obdivovať jej výtvarné diela a sú prekvapení výsledkom. Čo všetko stojí za tým, aby Ai-Da dokázala vytvárať umelecké diela?

Pojem moderné umenie naberá nový rozmer

Súčasný automatizovaný svet už hádam ničím neprekvapí. Zvykli sme si na rýchlosť služieb, ktoré sú premyslené tak, aby nám poskytli najefektívnejšie riešenia. To so sebou často prináša aj zvýšenú mieru pohodlnosti. Prečo by sme nevyužili, čo nám moderná doba ponúka? Pomaly sa ale do pozornosti dostávajú samotné stroje. Konštruktéri sa snažia dosiahnuť vytvorenie robotov s ľudskými vlastnosťami, a posúvajú tak koncept umelej inteligencie opäť o krok ďalej.

Ai-Da
Technologickí odborníci pri vytváraní humanoida kládli dôraz na detail. zdroj: Instagram/@aidarobot

Vedci sa tentoraz zamerali na umeleckú oblasť. Ai-Da je android vyvinutý anglickým galeristom Aidanom Mellerom. Pomenovanie získala po matematičke a priekopníčke programovania, Ade Lovelace. Robot má v očiach zabudované kamery, na maľovanie používa bionické rameno. Vďaka jemným motorickým zručnostiam zvládne kresliť, maľovať, dokonca modelovať sochy.

Osloví európske publikum?

Vo februári 2019 sa uskutočnila prvá samostatná výstava obrazov, ktoré vytvorila Ai-Da. Témou bola  „Nezabezpečená budúcnosť“ –  na Oxfordskej univerzite jej práca vyzvala ľud uvedomiť si rýchlo meniace sa prostredie. Následne cestovala a vystavovala svoje umenie po celom svete. Londýnske Múzeum Dizajnu v roku 2021 odprezentovalo exhibíciu „Ai-Da: Portrét robota“.

INZERCIA
Ai-Da
Ai-Da so svojím autoportrétom. zdroj: Instagram/@aidarobot

Dalo by sa povedať, že tlačiareň je akousi vzdialenou sesternicou tohto umelecky nadaného robota. Automatizovaný stroj tlačí obrázok podľa schém alebo predvoleného dizajnu. Ai-Da na vytváranie kresieb využíva algoritmy odvíjajúce sa od umelej inteligencie. Prostredníctvom kamier skúma prostredie a tvorí jedinečné obrazy. Takto dokážu vzniknúť nielen abstraktné maľby, ale aj portréty. Celý proces trvá približne päť hodín, pričom nikdy nenamaľuje navlas rovnaké diela.

Najnovší výsledok svojej práce Ai-Da zverejní 22. apríla na bienále v Benátkach. Predvedie obrazy na tému „Skok do metavesmíru“, ktorá sa nesie v duchu spomienok na technologickú minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Spomína úspechy človeka stojaceho za prelomením kódu Enigmy počas druhej svetovej vojny – Alana Turinga. Snaží sa predostrieť ľuďom fungovanie viacerých alternatívnych realít a kladie otázky, či paralelné svety ostanú iba na teoretickej úrovni. Čerpá z konceptov svetoznámeho talianskeho básnika, Dante Alighieriho. Rozsiahle dielo Božská komédia v sebe ukrýva plno filozofických otázok, symbolov a debát o postavení ľudstva vo vesmíre.

INZERCIA

Hranica medzi dovoleným a zatracovaným

Všetky tieto myšlienkové pochody znejú na robota príliš náročne. Humanoid predsa nemôže rozmýšľať sám od seba. Koná vďaka procesom zabezpečeným umelou inteligenciou. Dajú sa teda jeho diela definovať ako umenie a môžeme samotného robota nazývať umelcom?

Ai-Da
Ľudia jej pózujú a ona ich nakreslí – Kamery v očiach sledujú prostredie okolo seba. zdroj: Instagram/@aidarobot

Podľa starých Grékov umenie a kreativita pochádzala od bohov. Inšpiráciu nachádzali v samotných nebesách a bohom venovali tie najveľkolepejšie chrámy. Doteraz pri umení vládla myšlienka humanizmu. Za maľbami, sochami či budovami vždy stál človek, ktorý ich zrealizoval. Súčasné myslenie tvrdí, že je čas rozšíriť tieto myšlienky. Smerujeme k obdobiu, keď technológie ovplyvňujú naše správanie a berú si od nás informácie na ďalšie spracovanie.

Inzercia

Aidan Meller poňal tvorbu realistického robota ako etický projekt. Ai-Da maľuje abstraktné obrazy, pretože potreba ľudského konania ju už neobmedzuje. Meller na ľudí smeruje otázku: Chceme, aby to tak ostalo?“

 Rozoznáme v budúcnosti človeka od robota?

Na oficiálnej stránke je Ai-Da označovaná ženským rodom. Plne sa uznáva jej robotická časť a spolupráca človeka na dosiahnutie výsledku v podobe obrazu či sochy. Poukazuje tak na koncept transhumanizmu a napredovanie biotechnológií. Koniec koncov, technologické pokroky prinášajú dobré, zlé, ale aj banálne veci.

Uvedomujeme si, ako veľmi sú roboty súčasťou nášho života? zdroj: pexels.com

Denník Guardian chcel zistiť, čo samotná Ai-Da považuje za umenie. Humanoid tvrdí, že odpoveď závisí od každého individuálne. Ak má opísať seba, vyhlási sa za umelkyňu. Jej definíciou umelca je ilustrovať svet okolo nás. Inšpirujú ju výtvarníci snažiaci spojiť sa so svojím publikom. Na otázky odpovedá s nezvyčajnou intonáciou a skladbou vety, no tvár má realisticky ľudskú.

„Kvôli jej dielam máte ostať v rozpakoch,“ hovorí Meller. Ai-Da je umeleckým a spoločenským výtvorom so zámerom premýšľať nad nejasnými vzťahmi medzi ľuďmi a strojmi. Aké je naše postavenie, keď sa dá roboticky replikovať? Nejde pritom len o pracovné miesta. Cieľom je podnietiť verejnú diskusiu o týchto témach, než len umožniť vyrábanie technológií, ktoré viac šokujú ako by mali pomôcť.

Zdroje: www.indiatimes.com, www.marktechpost.com

Zdroj titulnej fotografie: instagram/@aidarobot

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings