Osobné financie TOP články redakcie

Máte poistenú nehnuteľnosť? Pozor na jej správnu hodnotu, medzičasom mohla rapídne stúpnuť

  • 30 mája, 2022
  • 8 min read
Máte poistenú nehnuteľnosť? Pozor na jej správnu hodnotu, medzičasom mohla rapídne stúpnuť
Ceny bytov sú dnes vysoké, nemusí to však nutne znamenať realitnú bublinu. Ľudia si uvedomujú význam vlastného domova, preto majú nehnuteľnosti čoraz vyššiu morálnu a spoločenskú hodnotu. Sú si však vlastníci vedomí aj toho, že s hodnotou by malo rásť aj poistenie nehnuteľnosti? Foto: Jonas Denil

 

Dramatické nárasty inflácie a cien nehnuteľností síce spolu nutne nemusia súvisieť, no v súčasnosti sme svedkami oboch týchto javov. Každý vlastník domu či bytu by mal preto zvážiť optimalizáciu svojho poistenia nehnuteľnosti, pretože môže mať krytie značne podhodnotené. Môže totiž prísť o oveľa viac, ako si dnes myslí.

 

Inflácia a dramatický rast cien nehnuteľností

Slovensko sa spoločne so zvyškom Európy v uplynulých mesiacoch stretávajú s rastúcou infláciou, ktorá je významným ohrozením najmä pre obyvateľstvo s nízkymi príjmami. Lenže ani takzvaná stredná vrstva nie je pred dôsledkami zdražovania a nárastu cien produktov a služieb chránená, pretože ukrajuje z rodinných rozpočtov aj im.

Podľa Štatistického úradu SR inflácia medziročne rástla už pätnásty mesiac za sebou, v apríli dosiahla 11,8 % (zdroj: ŠÚSR), medzimesačný rast cien tak dosiahol 1,5 %. V marci bola inflácia na úrovni 10,4 % a vo februári 9 %.

INZERCIA

 

Najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností za apríl 2022 predstavujú náklady na bývanie, pričom ich rast bol v apríli na úrovni 15,7 %. Medziročný rast sa zvýšil ako pri imputovanom nájomnom (aktuálne vyššie o 19,7 %), tak aj pri službách súvisiacich s bývaním (údržba a opravy až o 19,2 %). Pri energiách, ako elektrina a plyn, sa stále prejavuje vplyv úprav cien v rámci regulovaných sieťových odvetví z januára. V apríli si domácnosti k tomu priplatili aj za tepelnú energiu a pevné palivá.

Zhrnuté, bývanie ako také je čoraz drahšie, a to sme sa ešte nedostali k cenám nehnuteľností.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska stál koncom minulého roka meter štvorcový nehnuteľnosti na Slovensku v priemere 2 262 €, čo predstavuje medziročný nárast cien až o 22,1 % – a to vieme, že od ukončenia štvrtého kvartálu 2021 ešte ďalej rástli, v rámci hlavného mesta sa hovorí o medziročnom náraste až 25 % a viac a o vyše dvojnásobnej cene za štvorcový meter, ako je uvedené vyššie.

Situácia so zvyšovaním cien a hodnoty nehnuteľností sa pritom netýka iba novostavieb, pretože rastie aj hodnota aj tých starších, ktoré už svojich majiteľov majú celé roky a nie sú v ponuke na trhu.

Prirodzene tak vyvstáva do popredia fenomén podpoistenia. Síce nie je nový, ale momentálne sa stal vypuklým. Poistenie nehnuteľností je nastavené na určitú sumu, ktorá sa však počas uplynulých mesiacov a rokov významne navýšila.  Realisticky tak dochádza k situáciám, keď je nehnuteľnosť podpoistená aj o 25 či 30 percent.

„Podpoistenie je najčastejšou chybou s ktorou sa stretávame pri majetkovom poistení. Pri podpoistení je poistná suma nízka a nezodpovedá reálnej hodnote budovy. Podpoistenie sa týka najmä starších poistných zmlúv, ktoré si klienti uzatvorili pri kúpe alebo postavení nehnuteľnosti a odvtedy poistku neprehodnotili. Napríklad v Allianz evidujeme najstaršiu poistnú zmluvu nehnuteľnosti, ktorá má viac ako 70 rokov,“ upozorňuje riaditeľ odboru retailových rizík v neživotnom poistení Michal Bohunský.

 

Hlavným problémom podpoistenia je nedostatočné krytie škôd, na ktoré sa poistenie nehnuteľnosti vzťahuje.

„Ak je nehnuteľnosť podpoistená, v prípade škody poisťovňa poškodenému bude môcť vyplatiť len pomernú časť vzniknutej škody. V praxi to znamená, že ak má klient dom v aktuálnej hodnote 130-tisíc eur poistený len na 100-tisíc eur, jeho dom je podpoistený o 23 %. Ak mu vznikne škoda napríklad za 10-tisíc eur, poisťovňa mu vyplatí plnenie len časť plnenia, úmernú výške podpoistenia, teda vo výške 7 700 eur a svoj majetok si tak nebude môcť obnoviť do pôvodného stavu z poistného plnenia,“ vysvetľuje M. Bohunský.

 

Riešenia existujú

Vlastníci nehnuteľností sú takto postavení pred urgentnú potrebu riešiť poistenie svojich nehnuteľností a prispôsobiť sa novým pomerom v ekonomike. Riešenia existujú dve, prvým z nich je úprava existujúceho poistenia navýšením poistnej sumy. Ide o proces, ktorý si vyžaduje iniciatívu poistníka alebo jeho finančného poradcu a spravidla nejde o náročný proces.

„Klientom odporúčame, aby si vždy po väčšej rekonštrukcii, alebo minimálne raz za 5 rokov prehodnotili svoje majetkové poistné zmluvy a aktualizovali výšku poistnej sumy, aby zodpovedala reálnej hodnote nehnuteľnosti. V polovici roka 2020 sme dokonca v Allianzi spustili projekt výmeny starých poistných zmlúv za nové. Zmena sa týka všetkých privátnych poistných zmlúv poistenia nehnuteľnosti a domácnosti uzatvorených pred rokom 2018. Dôvodom je zjednodušenie a zefektívnenie produktového portfólia a transformácia Allianz na modernú digitálnu poisťovňu. Chceme, aby všetci naši klienti, ktorí sú s nami aj desaťročia, mali kvalitné poistné zmluvy a vďaka digitalizácii dokázali naše služby využiť kedykoľvek a kdekoľvek. Všetky staršie majetkové poistné zmluvy sú tak postupne prepracované novou generáciou moderného, jednoduchého a zrozumiteľného produktu Môj Domov. Klienti sú oslovovaní s novou ponukou poistenia, ktorá komplexne chráni ich majetok. Na jednej zmluve si môžu poistiť všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu,“ dodáva M. Bohunský.

Druhým riešením je dôverovať poisťovni a využiť automatickú indexáciu

„Čo sa týka indexácie, v rámci odbornej starostlivosti o klienta a v záujme jeho ochrany pred podpoistením, máme právo každý rok počas trvania poistenia upraviť poistnú sumu a poistné. Pri úprave zohľadníme vývoj trhovej ceny budovy a cien v stavebníctve (pri poistení budovy) a spotrebiteľských cien tovarov a služieb (pri poistení domácnosti). Od výročného dňa bude budova a veci v domácnosti poistené na novú poistnú sumu a bude aktualizovaná aj výška poistného,“ dodáva M. Bohunský. 

 

A čo poistenie domácnosti? Hodnota vybavenia narástla tiež

Nielen poistenie nehnuteľnosti by malo byť v aktuálnom období predmetom pozornosti vlastníkov domov a bytov. Kto si kúpil nový byt či dom, ten si nehnuteľnosť aj domácnosť poistil v podstate povinne v rámci zabezpečenia financovania nehnuteľnosti hypotékou. Rovnako, ako v uplynulom období rástla cena nehnuteľností, vlastník zveľaďoval svoj hnuteľný majetok v domácnosti a navyšovala sa aj hodnota tovarov. Opäť sa tak dostávame k eventuálnemu podpoisteniu domácnosti.

„V rámci poistenia nehnuteľnosti si klient môže poistiť aj svoju domácnosť, teda všetky hnuteľné veci, ktoré v dome či byte má, ako nábytok, šatstvo, elektronika, zariadenie bytu, elektronika či šperky a cennosti. Výšku poistnej sumy si stanovuje klient a mala by tiež pokrývať hodnotu hnuteľných vecí, ktoré v budove máme. Minimálna poistná suma pri poistení domácnosti je 15-tisíc eur,“ uzatvára M. Bohunský.

 

Záverečné zhrnutie

  • Aj keď vlastníte novostavbu, prehodnoťte svoje poistenie nehnuteľnosti, pretože jej cena medzičasom skoro určite stúpla.
  • Podpoistením sa vystavujete riziku, že vám bude skrátené krytie alikvótne k miere podpoistenia.
  • Navýšenie poistenia je otázkou relatívne nízkeho navýšenia platieb.
  • Nezabudnite ani na možné podpoistenie čoho, čo máte v domácnosti – od podláh cez bielu a čiernu techniku až po šatstvo – pretože aj hnuteľný majetok sa časom zveľaďuje.

About Author

Erik Stríž

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings