Inovácie v motoroch má na svedomí slovenský kapitál

„Evolúciu spaľovacích motorov zažívame doslova v priamom prenose. Prekvapivé je, že sa o ňu zaslúžili práve Slováci, i keď niektoré otázky sú stále nezodpovedané…“  Spoločnosť RTU Europe, na čele ktorej stojí Dick Kvetňanský, je výrobcom inovatívneho spaľovacieho motora RTU eFone. Ten popri údajnej vysokej efektivite využitia paliva, vyše 55%, produkuje iba minimálne odpadové teplo a produkuje výkon presahujúci 800 konských síl. Je to… Prečítať celé
Vydané 10. augusta 2014 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

„Evolúciu spaľovacích motorov zažívame doslova v priamom prenose. Prekvapivé je, že sa o ňu zaslúžili práve Slováci, i keď niektoré otázky sú stále nezodpovedané…“  Spoločnosť RTU Europe, na čele ktorej stojí Dick Kvetňanský, je výrobcom inovatívneho spaľovacieho motora RTU eFone. Ten popri údajnej vysokej efektivite využitia paliva, vyše 55%, produkuje iba minimálne odpadové teplo a produkuje výkon presahujúci 800 konských síl. Je to vôbec možné?

 

   Ak je v médiách zmienka o motore RTU, často sa stretávame s označeniami ako revolučný a prevratný. Zrejme každý odborník na motory sa však zhodne na fakte, že RTU je viac inováciou a evolúciou, než revolúciou. RTU na svoju činnosť využíva prakticky rovnaký základ ako bežný benzínový agregát, dá sa dokonca zložiť aj zo staršieho dieselového motora. Obohatený je o nové materiály a prvky, ktoré mu umožňujú neprodukovať stratové teplo v tak masívnom rozsahu, než pri akom sa stretávame u bežných motorov. Práve ich schopnosť nepremieňať tekuté palivo na odpadové teplo je jedna z najvýznamnejších inovácií, ktoré do sveta motorizmu RTU prináša.

   Vysoká efektivita motora RTU, balancujúca okolo úrovne až 70 percent, je podmienená hneď viacerými faktormi. Významný z nich je práve spomenutá redukcia odpadového tepla za pomoci použitia materiálov s nízkym trecím odporom, modifikovaný spaľovací proces a vlastný elektronicky riadený manažment činnosti motora. Zrejme najzaujímavejším inovatívnym prvkom je použitie celkom nového materiálu piestov. Podľa slov jeho výrobcu sa dá doslova obtočiť okolo prsta, zároveň však zvláda 250× vyšší tlak ako ten atmosférický. Jeho výroba prebieha pri extrémne vysokej teplote, ktorá materiál mení na molekulárnej úrovni v takej miere, že ani následnou spektrálnou analýzou nemožno odhaliť pôvodný materiál. Spektrálnu analýzu pritom veľmi efektívne využívajú aj mnohé zariadenia od NASA v hodnote rádovo miliónov amerických dolárov. Kde je teda pravda?

   Pseudo-adiabatický motor RTU v skratke

• nepotrebuje chladenie ani katalyzátor
• aj počas činnosti ho môžete chytiť rukou
• efektivita 60 až 70%
• výkon až 814 konských síl
• výrazne nižšia spotreba okolo 5,3 litra
• významne nižšie exhaláty
• možnosť prestavby z klasického 4-taktného turbomotora

   Motory RTU sú až z 80% vytvorené z keramických materiálov. Nie je to tá keramika, ktorú máte v kuchyni, ale komplikovaný a spoľahlivý materiál s vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Časť vývoja motora RTU si vyžiadala aj vytvorenie celkom nového spôsobu kontroly vnútornej stavby keramických materiálov, pretože tie nie je možné kontrolovať na vznik trhlín ako kovy. RTU Europe vytvorilo metódu a zariadenie LWS, ktorým dokáže odhaliť nedostatky v materiáloch už počas tvorby konkrétneho prvku motora.

INZERCIA

Výhody keramických materiálov sa dajú zhrnúť aj nasledovne:

• absencia materiálových zlyhaní
• meracie zariadenie LWS (Light Wave Sensor) kompletne eliminuje riziko skrytých puklín
• nekov
• nevodič (nevedie teplo ani elektrický prúd)
• nízka úroveň trenia a prirodzené klzné schopnosti si vyžadujú len nepatrné alebo žiadne mazanie
• nie je možné využiť techniku magna-flux alebo röntgenové lúče
• nízke produkčné náklady
• výroba vo finálnej podobe a rozmeroch
• alternatíva pre širokú škálu kovových výrobkov

Takmer adiabatický efekt

    Názov technológie, ktorú motor od RTU Europe využíva, nezainteresovanému nehovorí nič a dokonca aj odborník sa pozastaví nad významom jeho znenia. Adiabatický efekt je taký, pri ktorom nedochádza k tepelnej výmene plynu (teda aj vzduchu). V prípade motora od RTU sa jeho činnosť veľmi priblížila k adiabatickému javu, preto mu tvorca pridal slovo “pseudo”. K tomuto efektu sa motor približuje predovšetkým vďaka podchladenému nasávanému vzduchu, až na -20 °C. RTU Europe pritom tvrdí, že ich motor nepotrebuje chladenie. Nad pseudo-adiabatickým motorom RTU vyvstáva viacero nezodpovedaných otázok, ktoré sa týkajú predovšetkým jeho energetickej spotreby. Pravdou však je, že tento motor vytvorený z radového 5-valcového 2,5-litrového motora z Audi TT RS už bol reálne a úspešne otestovaný a dokonca aj na brzde (2 dni nepretržitého behu s aktívnou brdzou).

Budúcnosť RTU nie je iba o pseudo-adiabatickom motore

   RTUV RTU sa neuspokojili ani s dosiahnutými výsledkami pri praktickej aplikácii pseudoadiabatických procesov v spaľovacích motoroch. Preto už dnes pripravujú projekt Electroliner, pri ktorom dochádza k spojeniu kompaktného miniaturizovaného dieselového motora s využitím RTU technológie, efektívneho kondenzátora a vysoko účinného elektromotora, čoho výsledkom je pohonný agregát určený pre autobusovú, lodnú, železničnú či kamiónovú dopravu. V skutočnosti by teda malo ísť o hybridnú pohonnú jednotku, na ktorej vývoji sa dnes podieľajú mnohé automobilky buď samostatne alebo aj v rámci ich join-venture projektov.

   Napriek tomu, že inovatívny motor RTU sa koncom minulého roka dostal na popredné miesta v médiách každého druhu, jeho tvorca vytrvalo ignoruje zverejnenie akýchkoľvek technických detailov. Dnes preto môžeme skôr iba veriť, že Dick Kvetňanský skutočne nepreháňa a svet sa naozaj dočkal významnej inovácie motorov so slovenským kapitálom.


Slovak capital is responsible for innovations in engines

“We experience an evolution of combustion engines verbatim in live broadcast. Surprising is that just Slovaks deserved it, even if some questions are still not answered…“ Erik Stríž

   Company RTU Europe, which head is Dick Kvetňanský, is producer of an innovative combustion engine RTU eFone. It besides the alleged high effectivity of fuel consumption, more than 55%, produces only minimal waste heat and produces the performance overreaching 800 horsepower. Is it ever possible?

  If there is a mention of the engine RTU in media, we often meet with the lables as revolutionary and epoch-making. Probably every expert in engines will agree on fact that RTU is more an innovation and evolution than revolution. RTU uses for its activity practically the same basis as the usual petrol aggregate, it can be even put together also from an older diesel engine. It is enriched by new materials and components which enable it to not produce a waste heat in such massive extent as we see by common engines. Just the ability to not change the liquid fuel into waste heat is one of the most meaningful innovations which brings RTU to the world of motorism.

   High effectivity of RTU engine, balancing for about the level up to 70%, is conditioned by more factors. An important is just the mentioned waste heat reduction with the help of using low rub resistance materials, modified combustion process and own electronic controlled engine activity management. Probably the most interesting innovative component is the using of totally new piston material. According to words of its producer, it can be verbatim wind round the finger, however, at the same time it handles 250 times higher pressure than the atmospheric. It is made by extreme high temperature which changes the material on the molecular level in such rate, that even by the following spectral analysis it is not possible to reveal an original material. Many devices of NASA are exploiting very effective the spectral analysis in the value of millions American dollars. Where is then the truth?

   Pseudo–adiabatic engine RTU foreshorten

• no cooling and converter needed
• you can touch it by hand also during an activity
• effectivity of 60% to 70%
• performance to 814 horsepower
• markedly lower consumption around 5,3 litre
• markedly lower air pollutants
• possibility of rebuilding from classic 4-stroke turboengine

   RTU engines are more than 80% made fromceramic materials. It is not the ceramic which you have in kitchen but it is complicated and reliable material with excellent technical qualities. A part of RTU engine development required also creating of totally new way of inside structure control of ceramic materials because it is not possible to control the origin of cracks by them as by metals. RTU Europe created a method and device LWS which can releave the material imperfections already during the making of concrete engine component.

We can summarize the advantages of ceramic materials also as follows:

• no material failures
• measuring device LWS (Light Wave Sensor) reduces completely the risk of hidden cracks
• non-metallic
• non-conductor (it does not transfer heat or electric current)
• low friction level and natural sliding abilities require only little or no lubrication
• it is not possible to use technology magna- flux or X-rays
• low production costs
• production in final form and dimensions
• alternative for wide range of metal products

   Almost an adiabatic effect

  Name of technology which is used by engine from RTU Europe says nothing to desinterested and even an expert demurs to meaning of its wording. An adiabatic effect means the effect where there is no heat exchange of gas (as well as air). In the case of RTU engine, its acitivity very approached the adiabatic phenomenon, therefore the creator added the word “pseudo”. An engine approaches this effect especially thanks to overcooled sucked air to -20 °C. However, RTU Europe claims that its engine does not need the cooling. There are several not answered questions about presudo-adiabatic RTU engine. They concern especially the energy consumption. However, the truth is that this engine made from serial 5-cylinder 2,5-litre engine from Audi TT RS was already for real and successfully tested and even also on brake (2 days of continuous run with an
active brake).

   Future of RTU is not only about a pseudo-adiabatic engine

   In RTU they were not satisfied neither with achieved results by practical application of pseudo-adiabatic processes in combustion engines. Therefore they are already today preparing the project Electroliner where there RTUis a connection of compact miniaturized diesel engine using the RTU technology, an effective condenser and high effective electroengine and the result is a driving aggregate designed for bus, ship, rail or truck transportation. In fact, it concerns a hybrid driving unit on which development many carmakers are participating today either independently or within their join-venture projects.

   Even though the innovative RTU engine got on the prominent places in media of every kind in the end of last year, its creator is persist ignoring the publishing of any technical details. Today we can therefore only believe that Dick Kvetňanský is really not exaggerating and the world waited to see really significant innovation of engines with the Slovak capital.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »