Ekonomika a Biznis EXTRA

Uhlíková neutralita – alfa a omega súčasného biznisu

  • 6 júla, 2021
  • 6 min read
Uhlíková neutralita – alfa a omega súčasného biznisu

Vypuknutie priemyselných revolúcií a s nimi súvisiace modernizovanie nášho sveta, znamenalo množstvo zmien pre každú sféru života. Okrem skvalitňovania a zjednodušovania pracovných postupov, bývania či transportu, priemyselná revolúcia postupne prinášala aj nové, dovtedy nepoznané problémy.

A ako sa technológie stále zdokonaľujú, ruka v ruke s nimi sa objavujú aj nové druhy problémov. Dlhé roky nedostatočnej pozornosti a zľahčovania ekologických a environmentalistických tém, si dnes začínajú vyberať svoju krutú daň. Priemyselný svet chrlí tony uhlíka do ovzdušia už v podstate od svojho vzniku, preto nejde o novodobý problém. Na aktuálnosti mu ale pridáva fakt, že s rastúcou výrobou, sa už vyprodukované množstvo škodlivín stáva neudržateľným. 

Citeľná zmena podnebia a nedostatočné opatrenia zamerané na zmiernenie týchto dopadov, tlačia krajiny do tvorby eko-schém a vytvárania sľubov o zmene zaužívaných spôsobov. Preto si mnohé krajiny stanovili dlhodobý cieľ – stať sa uhlíkovo (alebo klimaticky) neutrálnymi. 

Čo znamená uhlíková neutralita?

Pojem uhlíková neutralita už dnes nie je žiadnou neznámou. Predstavuje intenzívne znižovanie podielu produkovaného uhlíka, až po najnižšie možné limity. Samozrejme, je nemožné túto hranicu dosiahnuť zo dňa na deň. Preto krajiny pristupujú k čiastkovým opatreniam – ako je podpora elektromobility, transformácia odvetví priemyslu na „zelenší priemysel“, či budovanie kapacít na produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov (využitie vody, vetra a slnečného žiarenia).

INZERCIA
Základom udržateľného rozvoja je výroba energie z obnoviteľných zdrojov. Takýmto zdrojom je aj veterná energia, získavaná pomocou ikonických veterných turbín. | Foto: pexels.com

Okrem toho sa veľkým trendom stávajú aj alternatívne pohonné hmoty (elektrina, vodík), ale aj poplatky za „zelené cestovanie“, ktoré môžu dobrovoľne zaplatiť cestujúci leteckým spoločnostiam, či autobusovým prepravcom. Reálny dôvod existencie týchto poplatkov je však aj v súčasnosti viac ekonomický ako ekologický. 

Treba však povedať, že systém zelených kreditov vyšiel z dielne Organizácie spojených národov (OSN). V praxi to funguje tak, že niektoré spoločnosti, vypúšťajú do vzdušia viac CO2, ako povoľujú limity, avšak na oplátku si kupujú tieto kredity, z ktorých by následne mali byť financované projekty zamerané na ekologickú produkciu a iné environmentálne prospešné projekty, napr. zalesňovanie.

INZERCIA

Najpálčivejšia téma súčasnosti

Aj keď sa môže zdať, že ekológia a uhlíková neutralita, sú témy blízke len pár krajinám sveta, tento trend sa začal otáčať. V posledných rokoch sú práve environmentálne témy číslom jedna, na medzinárodných konferenciách. Stále pribúdajú krajiny, ktoré prichádzajú s novými záväzkami, na znižovanie dopadov ľudskej činnosti na klímu. 

Či si to teda pripúšťame alebo nie, táto téma sa bytostne dotýka aj nás na Slovensku a v celej Európe. Niektoré krajiny sveta sa zaviazali, že v priebehu nasledujúcich desaťročí dosiahnu absolútnu uhlíkovú neutralitu – teda že množstvo vyprodukovaného uhlíka bude nulové, prípadne aspoň prekonajú minimálne limity, plynúce z ich vzájomných dohôd. 

Inzercia

Krajiny tento záväzok zhrnuli do Parížskej dohody, ktorá sa stala kľúčovým dokumentom pre zmenu klímy. Najväčší súčasný znečisťovateľ ovzdušia – Čína – sa zaviazala, že úplnú uhlíkovú neutralitu dosiahne do roku 2060. Krajiny ako Francúzsko, Japonsko a Veľká Británia, chcú tento cieľ dosiahnuť ešte o 10 rokov skôr. 

Na rok 2050 si svoj deadline stanovila aj Európska únia. Podľa jej plánov, naleje v najbližších rokoch viac ako 500 miliárd eur do ekologických projektov a transformácie priemyslu, aby tento cieľ naplnila. Tieto záväzky ale neboli prijímané len na úrovni krajín. Spolu s nimi sa k snahe o dosiahnutie uhlíkovej neutrality pridali aj ropné spoločnosti, aerolínie, ale aj investičné spoločnosti so svojimi portfóliami.

Najväčším znečisťovateľom životného prostredia je priemyselná Čína. Aj tá sa však zaviazala, že najneskôr o 40 rokov bude uhlíkovo neutrálnou. | Foto: pixabay.com

Ako na dosiahnutie cieľov

Keďže hnacím motorom globálneho otepľovania je práve nadmerná produkcia CO2 a iných skleníkových plynov, základom pre dosiahnutie udržateľného rozvoja je práve eliminácia ich produkcie a hromadenia v atmosfére. To sa krajiny a organizácie snažia dosiahnuť na základe zmien v doprave a infraštruktúre, využívaní pôdy a v spôsobe budovania miest. Väčší dôraz sa začína klásť aj na vodozádržné opatrenia v krajine. 

Absolútnym základom je dnes premena dopravy, v ktorej dominujú spaľovacie motory. Otázkou však je, či toľko pretláčaná elektromobilita, prinesie sľubované bonusy, alebo bude naopak ešte väčšou enviro záťažou. Krajiny sa takisto zaviazali k ukončeniu spaľovania uhlia. Jeho priamou náhradou sa majú stať elektrárne, využívajúce silu prírodných zdrojov, na výrobu čistej energie.

Aby sa podarilo ciele naplniť, je dôležité kontrolovať ich dodržiavanie. Realita je však taká, že v súčasnosti neexistuje kontrolný orgán, ktorý by vedel zasiahnuť voči nepoctivým krajinám. Určité kontrolné mechanizmy boli vytvorené v Parížskej dohode, avšak tie primárne tlačia krajiny do stanovenia ambicióznejších cieľov, miesto kontroly ich dodržiavania. 

Preto zostáva len na zodpovednosti konkrétnej krajiny, ako sa k svojim sľubom postaví. Aby však mali tieto zmeny aj určitú legislatívnu oporu, viaceré štáty už niektoré ciele zahrnuli do svojich zákonov, aby im tak dodali vážnosť a možnosť priamej kontroly, zo strany poverených orgánov.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings