EXTRA Osobné financie

Štipendiá a podpora študentov na Slovensku

  • 28 mája, 2021
  • 7 min read
Štipendiá a podpora študentov na Slovensku

Štúdium na vysokej škole sa spája najmä s vyššou úrovňou vzdelania a bohatým študentským životom, ktorý k štúdiu neodmysliteľne patrí. S tým všetkým sa však spájajú aj určité finančné nároky, ktoré musia študenti (neraz s pomocou svojich blízkych) pokryť. Často sa na to, aby boli schopní financovať svoje štúdium, musia uchyľovať k prácam, ktoré ich kariérne neposúvajú, ale im aspoň poskytujú minimum financií, na financovanie štúdia a s ním súvisiacich nákladov. Prečo však v tomto smere nepomáha viac štát?

O kvalite vysokého školstva na Slovensku sa vedú dlhodobo polemiky, a je jasné, že bohužiaľ nepatrí medzi tie najkvalitnejšie vo svete. Koniec koncov to potvrdzuje aj medzinárodný ranking svetových univerzít, ktorý každoročne zverejňuje timeshighereducation.com.

Aktuálne je možné na tejto stránke nájsť aj rebríček top univerzít, v prebiehajúcom roku 2021. Na čele je neprekvapivo britský Oxford, nasledovaný štyrmi americkými univerzitami – Stanford, Harvard, California Institute of Technology a Massachusetts Institute of Technology. Prvú desiatku najlepších univerzít sveta, tak tvoria výlučne tie vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch. A v podobnom duchu pokračujú aj ďalšie priečky rebríčka.

Keby sme chceli nájsť niektorú zo slovenských univerzít, museli by sme hľadať naozaj veľmi ďaleko. V súčasnej podobe tohto rankingu by sme naše univerzity našli až na pozíciách 1000+. Aj tých je len 6, z celkového počtu 35 tunajších univerzít. Najvyššie sa už dlhodobo umiestňuje Univerzita Komenského.

Poďme sa však pozrieť na finančnú podporu, ktorá sa dostane k našim študentom.

Finančná podpora študentov

V súčasnosti existuje niekoľko grantových schém, o ktoré sa môžu študenti hlásiť. Na to je však potrebné splnenie viacerých podmienok a dostupné sú často až pre tých, ktorí už na univerzite študujú, teda nie pre novoprijatých študentov.

Samozrejmosťou sú univerzitné štipendiá. Tie bývajú v závislosti od konkrétnej univerzity kategoricky rozdelené na sociálne, prospechové a motivačné. Všetky vymenované sú oslobodené od dane, a tak dostane študent v prípade priznania štipendia jeho plnú sumu.

Cestou k financovaniu štúdia, môže byť aj študentská pôžička. Tá však študenta viaže k budúcej splatnosti, a tak je štipendium ďaleko výhodnejšou cestou. | Foto: pixabay.com

Sociálne štipendiá sú primárne určené na vyrovnanie rozdielov medzi študentmi z nízko príjmových rodín, a z tých s vyšším príjmom. Ich výška sa spravidla pohybuje od 10 do 300 EUR mesačne, a závisí od viacerých faktorov, najmä ekonomického prostredia, z ktorého študent pochádza.

Inzercia

Motivačné štipendiá, často vzájomne prepojené s prospechovými, sa udeľujú študentom buď za reprezentáciu školy, výborné študijné a iné výsledky, a v prípade prospechových štipendií najmä na základe priemerov dosiahnutých v predchádzajúcom semestri alebo celom akademickom roku. Výška týchto štipendií sa pohybuje v závislosti od konkrétnej univerzity, približne od 200 do 400 EUR za semester. 

Študenti tak majú solídnu šancu, zarobiť si na seba aj tým, že sa plnohodnotne venujú študijným povinnostiam. Potom je tu však ešte jeden typ štipendií.

Vládne štipendiá SR

Vládne štipendiá SR, z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sú štipendiá určené výlučne študentom prichádzajúcim zo zahraničia. A práve tie sa môžu javiť ako diskriminačné. Na tieto štipendiá nemá žiadny nárok študent so slovenským občianstvom. Aktuálny mesačný príspevok v rámci týchto štipendií, sa na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, pohybuje vo výške 280 EUR. Pri nástupe na štúdium dostávajú študenti jednorazový príspevok vo výške 35 EUR. V prípade úspešného ukončenia štúdia ďalších 100. V tejto kategórii existujú dokonca aj motivačné príspevky, kedy študenti I. a II. stupňa štúdia s priemerom známok do 1,3, dostanú retrospektívne za každý takýto mesiac 50 EUR. V prípade doktorandov je to 170 EUR ročne, ak vykonajú skúšky v predpísanom termíne.

V tomto prípade ide aj o významný motivačný faktor pre slovenské univerzity, ktoré za každého študenta v rámci vládnych štipendií, poberajú mesačný príspevok vo výške 80 EUR. To sa koniec koncov odzrkadľuje na kvalite vysokých škôl, keď sú často zahltené študentmi, ktorí jednoducho nemajú predispozície na štúdium, prípadne nespĺňajú ani základný predpoklad – a síce znalosť jazyka, v ktorom študujú – väčšinou – zväčša slovenského jazyka.

Práve tieto príspevky sa môžu zdať vo vzťahu k slovenským študentom veľmi neférové, keďže na nič podobné nárok nemajú. Slovenskí študenti majú nárok na vyššie spomínané štipendiá (sociálne, motivačné, prospechové), na ktoré si však v rovnakej miere môžu nárokovať aj tí, ktorí prichádzajú z iných krajín.

Dánsky systém

S podobným problémom, akurát v presne opačnom garde, bojovalo aj Dánske kráľovstvo. Dáni však, na rozdiel od Slovenska, podporovali primárne svojich študentov. Kým tí mali popri štúdiu nárok na tzv. SU grant až do výšky okolo 750 EUR (táto výška sa v priebehu rokov viackrát menila), zahraniční študenti nemali na nič podobné nárok. V už aj tak drahej krajine, sa to javilo ako veľký problém.

Dánsko – jedna z najšťastnejších krajín sveta, dokázala elegantne vyriešiť aj problémy s jednotným systémom financovania študentov. | Foto: pixabay.com

Do tejto problematiky však zasiahla Európska únia (EÚ). Tá označila takýto prístup v rámci jednotného európskeho systému za diskriminačný a dánskej vláde nariadila zrovnoprávnenie študentov v tomto smere. Realita je dnes taká, že všetci študenti z krajín EÚ, si môžu v Dánsku nárokovať na toto štipendium. Podmienkou je študovať a popritom mať prácu, na aspoň 10 – 12 hodín týždenne, čo zväčša nebýva problém. A študenti sa tak dostanú k spomínanému štipendiu.

V porovnaní so Slovenskom, Dáni uprednostnili vlastných študentov pred ostatnými. My sa však snažíme o presný opak. A to demotivuje masy študentov, v zotrvaní v našej krajine. Nie je však tento „slovenský systém“ rovnako diskriminačný a nemali by mať slovenskí študenti rovnaké práva ako tí zahraniční? Možno by to v konečnom dôsledku motivovalo mnohých zostať, a tak by sa minimálne znížil odliv mozgov zo Slovenska do zahraničia a zvýšila sa kvalita vzdelávania.

Preto je v kompetencii ministrov a vlády, aby sa k problematike kvality vzdelávania postavili čelom. Avizovaná je veľká školská reforma, ktorá sa však stretáva s veľkým množstvom negatívnych dotazov zo strany dotknutých škôl a pedagógov. Ak však chceme kvalitu výučby na Slovensku zlepšiť a udržať si tak slovenských študentov, zmena bude rozhodne potrebná. A možno situáciu dokáže zmeniť aj finančná motivácia pre našich študentov. 

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings