Lifestyle

Ženy nesú väčšiu mentálnu záťaž pri vedení domácnosti

  • 11 novembra, 2021
  • 5 min read
Ženy nesú väčšiu mentálnu záťaž pri vedení domácnosti
mentálnu zátaž
Mentálnu záťaž neradno podceňovať. (Ilustračná foto: Hillshire Farm)

Je dobre zdokumentované, že vo väčšine slovenských rodín ženy vykonávajú viacnásobne viac domácich prác ako muži, a to aj vtedy, keď obaja manželia pracujú na plný úväzok. Niekto by mohol namietať, že ženy trávia menej času v práci ako muži. Podľa údajov zo sčítania ľudu strávia muži v práci v priemere 41,0 hodín týždenne, zatiaľ čo ženy pracujú v priemere 36,3 hodín týždenne. Aj keď vezmeme do úvahy, že ženy pracujú mimo domu menej hodín ako muži, ženy stále preberajú neúmerne veľký podiel domácich prác.

Toto číslo sa ešte znásobí, keď do vzťahu vstúpia deti. Zvýšená záťaž na mentálne zdravie a nedocenenie žien v domácnosti a spoločnosti často vedie k psychickým ťažkostiam a nepohode.

Druhy pracovnej záťaže

Psychická záťaž predstavuje súhrn všetkých vplyvov práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia, pôsobiacich na kognitívne, senzorické a emocionálne procesy človeka. Tieto vplyvy človeka ovplyvňujú a vyvolávajú u neho stavy zvýšeného psychického napätia, stres a únavu.

Senzorická záťaž alebo zmyslová záťaž vyplýva z požiadaviek na činnosť periférnych zmyslových orgánov a im zodpovedajúcich štruktúr centrálneho nervového systému.

INZERCIA

Mentálna záťaž vyplýva z požiadaviek na spracovávanie informácií. Spracovávanie informácii kladie nároky na psychické funkcie a procesy ako pozornosť, predstavivosť, pamäť, myslenie a rozhodovanie.

Emocionálna záťaž často vyplýva z riešenia konfliktov a zodpovednosti.

Zhoršenie počas Covid 19

Z údajov vyplýva, že pandémia Covid-19 tieto problémy ešte zhoršila. Mnoho žien muselo zmeniť svoj pracovný program, aby sa mohli venovať výuke svojich detí, ktoré zostali doma. V USA na začiatku pandémie odišlo z práce viac ako 900 000 pracujúcich matiek, aby sa starali o deti, keď sa zatvorili školy a škôlky. Situácii značne pomohol zavedený home office, ktorý umožnil zamestnancom flexibilnejší pracovný program a čas.

lock down
Skĺbiť prácu, domácnosť a deti v tejto dobe nie je ľahké. (Ilustračná foto: Sarah Kilian)

Duševná práca vs fyzická práca

Z výskumov aj skúseností vyplýva, že ženy sú primárne zodpovedné za udržiavanie rodinného života a domácnosti. Zo širokého spektra činností, môžeme menovať napríklad organizovanie rodinného rozvrhu, udržiavanie poriadku a poskytovanie emocionálnej podpory partnerovi a deťom.

V poslednej dobe sa začalo hovoriť o duševnom zdraví a jeho dôležitosti pre fungovanie nášho organizmu. Duševné zdravie rovnako ako duševná práca sú neoddeliteľnou súčasťou života, aj keď sú neviditeľné, nemali by sa podceňovať.

Predvídať-Identifikovať-Rozhodovať-Monitorivať

Štúdia publikovaná v roku 2019 sa pokúsila presne rozobrať charakter duševnej práce spojený s domácnosťou ako aj participovanie partnerov na riešení úloh. V rámci tejto štúdie Allison Damingerová, doktorandka z Harvardskej univerzity, rozdelila proces mentálnej záťaže na štyri časti: predvídať, identifikovať, rozhodnúť sa a monitorovať.

Damingerová vo svojej štúdii viedla rozhovory s 35 pármi, aby presne zistila, aké úlohy ženy a muži v rodinách vykonávajú. Zistila, že ženy oveľa častejšie vykonávali kroky predvídania a monitorovania. Rozmýšľali čo je potrebné urobiť v domácnosti, pripraviť, čo treba kúpiť a podobne. Takisto dohliadali na to, aby sa rozdelené domáce práce vykonali a aby všetko fungovalo.

Dokonca aj v prípadoch, keď za niektoré domáce práce bol zodpovedný muž, ženy dohliadali, aby bola úloha spravená.

Z rozhovorov vyplynulo, že účasť mužov a žien na rozhodovaní bola približne rovnaká a páry majú tendenciu podieľať sa na rozhodovaní spoločne.

Odporúčania

Či už sa jedná o duševnú prácu alebo fyzickú prácu v domácnosti najlepšie je si jasne a konkrétne rozdeliť domáce povinnosti medzi členov páru. V rodinách žijúcich v rodinných domoch sa zväčša členovia domácnosti dohodnú na tom, kto sa bude starať o domácnosť a kto o údržbu domácnosti a záhradu.

Avšak pri živote v meste alebo byte, by sa mali obaja účastníci vzťahu podieľať v rovnakej miere na domácich prácach.

Určenie konkrétnych povinností a ich dodržiavanie je jedným zo spôsobov, ako vyvážiť mentálne zaťaženie  a predchádzať konfliktom.

 

 

 

About Author

Ema Zvara

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings