TOP články redakcie Zdravie

Psychológia peňazí: Čím viac máme, tým menej chceme pomáhať, no sme aj samostatnejší

  • 31 augusta, 2022
  • 6 min read
Psychológia peňazí: Čím viac máme, tým menej chceme pomáhať, no sme aj samostatnejší

Psychológia je fascinujúca veda, o tom niet pochýb. Zisťuje a odhaľuje princípy, akými sa riadime v našom každodennom živote, dokáže človeku uzrejmiť jeho názory a povahu, vysvetľuje príčiny našich konaní a učí spoločnosť, ako sa vyhýbať zlému. Nižšie sme v spolupráci s psychologičkou pripravili niekoľko krátkych zaujímavostí zo psychológie o hazarde, peniazoch a optimizme.

Psychologické dôsledky peňazí

V roku 2006 robila Kathleen D. Vohs spolu so svojimi kolegami výskum o tom, aké psychologické dôsledky majú peniaze. Hlavným zistením bolo, že peniaze menia nielen motiváciu človeka, ale aj jeho správanie k iným ľuďom. Výsledky deviatich experimentov ukázali, že peniaze prispievajú k pocitu sebestačnosti, kedy ľudia preferujú byť nezávislí, teda menej žiadajú o pomoc, ale sú aj menej ochotní pomáhať. V porovnaní s ostatnými účastníkmi výskumu, ľudia, ktorí disponovali väčším množstvom peňazí, preferovali hru aj prácu osamote a bez toho, aby si to uvedomovali, volili väčšiu vzdialenosť medzi nimi a ich novými známymi.

Tieto zistenia však nemožno zovšeobecňovať na všetkých majetnejších ľudí, čoho príkladom sú mnohí bohatí ľudia prispievajúci na charitatívne účely. Je však dobré si niektoré z týchto skutočností včas uvedomiť a svojim správaním dokazovať, že skutočnosť môže byť aj iná.

 

S peniazmi sa mení naše správanie, čo je samozrejmé. Je však potrebné uvedomiť si, keď sa uberáme nesprávnym smerom a napríklad prestávame pomáhať ľuďom v našom bezprostrednom okolí.

Ilúzia peňazí

Chybné stotožňovanie subjektívnej hodnoty peňazí s ich nominálnou reprezentáciou nazývame ilúzia peňazí. Prejavuje sa ako tendencia ľudí rozmýšľať o peniazoch v nominálnych, nie v reálnych hodnotách. To však môže mať dôsledky na príjmy, transakcie, vnímanie férovosti a morálky, investície a dohody. Najvýraznejšie sa táto ilúzia prejavuje v časoch inflácie a deflácie, kedy je reálna hodnota peňazí nižšia alebo vyššia.

INZERCIA

Podľa ekonóma Fishera ide o vážny defekt, pretože ako jednotku hodnoty používame vec, ktorej hodnota sa veľmi mení. Ilúzia peňazí je najvýraznejšia v troch oblastiach: v zotrvačnosti cien, v zákonoch a zmluvách a v diskurzoch v médiách a medzi ľuďmi. Tieto situácie nezohľadňujú infláciu alebo defláciu, ako by sme mohli racionálne očakávať.

Vysvetliť ilúziu peňazí sa snažili ekonómovia aj psychológovia. Podľa psychológov poskytujú nominálne ceny pohodlné vodítko pre určenie hodnoty takmer čohokoľvek. Reálne ceny považujú ľudia za potrebné vypočítavať len v situáciách, keď sa to javí ako veľmi dôležité.

(Pozri tiež: Shafir, Diamond & Tversky, 1997)

 

Ako vzniká šťastie

Pokiaľ si myslíte, že šťastie je úmerné množstvu peňazí, mýlite sa. Bohatstvo poteší človeka len na chvíľu a rýchlo si naňho zvykne. Preto prichádzajú do úvahy ešte ďalšie faktory, ktorými sú genetika a vlastné aktivity. Výskumníci zistili, že až približne 50% spokojnosti so životom tvoria genetické faktory, čiže určitá zdedená predispozícia človeka byť či už večný optimista alebo zamračený pesimista.

Význam vlastných aktivít pre pocit šťastia a spokojnosti sa odhaduje na 40%. Výhodou týchto aktivít je, že ich môžeme striedať a vyberať si ich podľa vlastných preferencii . Zvyšných 10% má k dispozícia vláda, ktorá môže prispieť k šťastiu a spokojnosti prostredníctvom kvalitného zdravotníctva, školstva, životného prostredia a úrovne dôvery v ňu.

 

Hazardérsky klam

Hazardérsky klam (gambler´s fallacy ) je tendencia domnievať sa, že budúce pravdepodobnosti sú ovplyvnené predchádzajúcimi udalosťami, hoci tie zostávajú v skutočnosti nemenné. Táto heuristika, čiže akási skratka v myslení vychádza z mylného predpokladu, že keď vyzerá sekvencia náhodných udalostí nenáhodne, t.j. vyskytuje sa v nej určitá pravidelnosť, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že dôjde k obratu. Príkladom je odhad, ktorá strana mince padne. Ak v predchádzajúcich hodoch padla viackrát po sebe hlava, podľa tejto heuristiky pri ďalšom hode posudzujeme pravdepodobnosť, že padne znak za vyššiu. V skutočnosti je však pravdepodobnosť stále rovnaká – 50:50. Tento klam je dôležité si uvedomiť a nepodliehať mu najmä v ekonomických rozhodnutiach, pretože môže mať nemalé následky na váš konečný stav peňaženky.

(Zdroj: Kahneman & Tversky)

 

Čím viac výhier za sebou nasleduje, tým viac sme odvážnejší. Vidina obrovského množstva peňazí (alebo čohokoľvek, čo je výhrou) ovplyvňuje aj inak racionálnych ľudí.

Ako sa rozhodujú sebavedomí optimisti

Aj keď v bežnom živote považujeme sebavedomie a optimizmus za pozitívne vlastnosti, v oblasti rozhodovania patrí sklon k optimizmu k odchýlkam od racionálneho rozhodovania. Kombinácia sebavedomia a optimizmu totiž spôsobuje, že ľudia preceňujú svoje znalosti a schopnosť kontroly nad situáciou, naopak podceňujú riziká v známych situáciách a majú averziu k neurčitosti. Ľudia s týmito vlastnosťami tiež uprednostňujú ľahko dostupné informácie a prekvapujú ich udalosti, ktoré sú štatisticky vysvetliteľné a teda opodstatnené. Ak však k tejto skupine ľudí patríte, odborníci majú pre vás jedno odporúčanie. Aby ste si popri Vašich úspechoch pamätali aj menej úspešné situácie, veďte si ich zoznam a zohľadňujte ich pri vašom rozhodovaní.

 

Tolerancia k finančnému riziku

Výskumy z oblasti biológie a neurovedy ukázali, že existuje všeobecný sklon k riziku vo všetkých oblastiach života. Pozorovania však dokazujú nekonzistentné správanie ľudí. Priaznivec adrenalínových športov totiž nemusí byť zároveň fajčiarom alebo hazardný hráč nemusí obľubovať aj adrenalínové športy. To znamená, že v jednej situácii je tolerantný k riziku, v inej sa mu však skôr vyhýba resp. ho nevyhľadáva. Na čom sa však výskumníci zhodli je fakt, že existuje istá osobnostná črta, ktorou je všeobecný sklon k rizikovému správaniu.

Podľa demografických faktorov sú náchylnejší k riskovaniu muži, slobodní ľudia, podnikatelia a mladí ľudia. Podiel ľudí ochotných akceptovať nadpriemerné a vysoké finančné riziko je však relatívne nízky. Nepresahuje ani štvrtinu populácie.

(Zdroj: Faff, Hallahan & McKenzie)

 

About Author

Redakcia UnitedLife

1 Comment

  • I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings