GDPRTáto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu.Cookies a sledovanie môžete vypnúť
EXTRA feed Iné Kultúra Lifestyle Ľudia Na zamyslenie

Vývoj moslimskej filozofie

  • 29 septembra, 2021
  • 5 min read
Vývoj moslimskej filozofie

Honba za poznaním

Honba za poznaním je ústredným bodom posolstva Koránu. Cieľom poznania nie je iba premýšľanie, ale aj objavenie dôvodu a impulzov, ktoré vedú k sebarozvíjaniu a vnútornej pohode. V intelektuálne úrodnom, rozmanitom, mnohonáboženskom, multietnickom a podnetnom prostredí klasickej a stredovekej islamskej civilizácie prebiehala medzi konkurenčnými intelektuálnymi disciplínami intenzívna debata. Táto debata sa zamerala na otázky identity a základov „skutočného“ poznania, ktoré by si mal človek osvojiť a vytvoriť základ pre rozvoj osobnosti a úvah.

Hľadanie znalostí

Mnoho ľudí tieto znalosti nachádzalo v islamskom práve. Boli odvodené z tradičných zdrojov Koránu a prorockej tradície, spasenie si teda vyžiadalo žiť život v súlade so zákonom. Pre ostatných bolo skutočné poznanie ezoterické a mystické, a preto cesta k spáse spočívala v hľadaní správneho učiteľa a zasvätení do praktík vedúcich k spojeniu s Bohom. Iní si zase mysleli, že skutočné poznanie pozostáva z racionálneho chápania Božej podstaty, jeho stvorenia sveta, závislosti od neho a jeho štedrosti a milosrdenstva voči tvorom tohto sveta. Spasenie pre nich spočívalo v postupoch zavedených prorokmi za predpokladu, že vykonávanie týchto praktík bolo založené na racionálnom poznaní. Iní zase považovali skutočné poznanie za filozofickú múdrosť staroveku. Spasenie, ako tvrdili, bolo v súlade s etickými zásadami systému, konkrétne s intelektuálnym sebazdokonaľovaním a cnostným životom, ktorý duši umožnil dosiahnuť nesmrteľnosť prostredníctvom „aktívneho intelektu“.

Geografia ranej islamskej ríše bola zásadná pre vznik intelektuálnych disciplín klasickej a stredovekej islamskej civilizácie. Arabský polostrov, domov proroka Mohameda, bol na okraji centier učenia sa neskorej antickej filozofie. Niekoľko desaťročí po Mohamedovej smrti získali moslimské armády kontrolu nad rozsiahlym regiónom od Atlantiku až po hranice Indie. Výsledkom bolo, že helenistické centrá vzdelávania ako Alexandria a Antiochia, kde boli po stáročia študované aristotelské, novoplatónske, platonické a ďalšie texty, ako aj centrá manichejského, bardaisanitského, budhistického, židovského a kresťanského vzdelávania, boli súčasťou jednej ríše, kde sa časom arabčina stala jazykom intelektuálnej diskusie.

Jazyk bol len jedným z prvkov spájajúcich túto obrovskú a rozmanitú ríšu. Medzi ďalšie dôležité prvky patrí určitá miera kultúrnej uniformity a dominantná pozícia úcty k poznatkom odvodeným z Koránu. Svoju úlohu zohrali aj materiálne faktory, najmä dostupnosť papiera. Objav jeho výroby pochádza z Číny, ale v ôsmom storočí sa rozšíril po celej islamskej ríši. Keďže knihy bolo teraz možné vyrábať lacno, tempo šírenia znalostí sa zrýchlilo. Nasledoval prekvitajúci obchod s knihami, ktorý svedčil o túžbe po poznaní, čo zase podnietilo ďalšiu intelektuálnu aktivitu.

Dav moslimov v Mekke

Náboženská filozofia

Náboženská alebo „teologická“ filozofia (kalam) nemá v západnej tradícii obdobu. Aj keď je jej orientácia teologická, väčšina jej predmetu je filozofická, pretože zahŕňa epistemológiu, analýzu, kozmológiu a metafyziku. Jej prístup je navyše racionalistický a ako taký je jej metóda filozofická. Epistemologické základy a úloha náboženskej filozofie v klasickej a stredovekej islamskej civilizácii sa teda líšia od stredovekej kresťanskej teológie a sú v protiklade s ňou.

Náboženská filozofia sa objavila približne do sto rokov od Mohamedovej smrti v prostredí, kde sa moslimovia zaoberali otázkami o svojej identite, a tak sa zapojili do rozsiahlej diskusie o presvedčeniach, koncepciách, hodnotách, postupoch a vo všeobecnosti o svetonázoroch. Táto debata sa viedla medzi moslimami a ich nemoslimskými susedmi. K naliehavosti týchto otázok prispelo niekoľko faktorov. Niektoré nemoslimské subjekty totiž chceli prestúpiť na nové náboženstvo a lepšie porozumieť práci prvých dvoch generácií moslimov, ktorí položili základy znalostí o problémoch viery. V tejto rozmanitej a neustále sa rozvíjajúcej moslimskej komunite sa diskutovalo a rozvíjalo niekoľko prístupov k islamskému posolstvu, ktoré sa v pravý čas začlenili do nových intelektuálnych disciplín. Vzhľadom na prostredie s mnohými vierami sa do diskusie o týchto problémoch zapojili aj zástancovia iných náboženstiev, čo spôsobilo bohatú rozmanitosť celého rozvoja.

Jednotlivé etapy rozvoja, hlavných filozofov a ďalšie míľniky si rozoberiem v nasledujúcej časti.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.