Analýzy a trendy

Až štvrtina Slovákov je pre kariéru či lepší plat ochotná podvádzať: výsledky prieskumu

  • 31 januára, 2022
  • 7 min read
Až štvrtina Slovákov je pre kariéru či lepší plat ochotná podvádzať: výsledky prieskumu

Poradenská spoločnosť EY zistila, že až štvrtina Slovákov je ochotná pre lepší plat či pracovné podmienky podvádzať. Viac než tretina zamestnancov si to tiež myslí aj o svojich nadriadených. Zistenia sú obsahom výročného prieskumu o morálnej integrite v podnikateľskom prostredí. Výročná správa spoločnosti nesie názov Global Integrity Report na rok 2022. Do výskumu sa zapojilo viac než 100 slovenských respondentov v podobe zamestnancov, manažérov či  generálnych riaditeľov.

Autori prieskumu sa zhodujú na tom, že najväčším nebezpečenstvom súčasnosti je nesúlad názorov vedenia spoločností a ich zamestnancov.Prvá skupina má totiž tendenciu považovať prijímané pravidlá ako dostatočné, aj keď zamestnanci v nich zostávajú stratení alebo nemajú o ich existencii ani poňatia,“ píše sa v prieskume.

Pandémia COVID-19 priniesla pre firmy aj väčšie riziko podvodov

Pandémia COVID-19 len prehĺbila rizikovosť podvodov. Každý desiaty respondent pochádzajúci zo Slovenska tvrdí, že obchádzanie prijatých pravidiel a zavedených procesov v spoločnosti, kde pracuje, je jednoduché. Ani nie pätina respondentov má osobnú skúsenosť s nahlásením podvodu. Polovica z nich však priznala, že boli pod tlakom podvod nenahlásiť.

Morálna integrita a etika sú podľa prevažnej väčšiny slovenských zamestnancov a manažérov základom úspešnej spoločnosti. Tieto možnosti označilo až 92% respondentov. Polovica z nich si ale myslí, že situáciu výrazne skomplikovala práve pandémia COVID-19, a tak je pre spoločnosti obtiažne správať sa na trhu poctivo.

INZERCIA

Obeťou veľkého podvodu sa v čase pandémie podľa prieskumu stala každá deviata spoločnosť. Priestor na podvod podľa výsledkov zjavne nie je až taký tesný. Až 11% respondentov uviedlo, že v spoločnosti, kde pracujú je jednoduché obchádzať pravidlá a zavedené procesy. Až štvrtina opýtaných upozornila na nevhodný jav – v ich spoločnosti sa neetické správanie toleruje ako vyššiemu manažmentu, tak aj najúspešnejším zamestnancom.

„COVID-19 je globálnou zaťažkávacou skúškou pre všetky spoločnosti, ktoré chcú podnikať eticky. Slovensko a Česko nie je výnimkou a obavy predstaviteľov spoločností na všetkých úrovniach to len potvrdzujú. Obavy, že sa budú obchádzať pravidlá, či už z dôvodu, že sú vo firmách narušené vnútorné procesy a kontrolné mechanizmy, alebo z dôvodu, že veľká časť manažérov je pripravená podvádzať pre svoj osobný prospech alebo pre prospech firmy, sú úplne namieste,“ vysvetľuje Tomáš Kafka, ktorý je partnerom oddelenia forenzných služieb a podpory integrity EY Česko a Slovensko.

INZERCIA

Podľa hlasu ľudu vedúce osobnosti spoločností zlyhávajú pri vytváraní správnej kultúry spoločnosti a efektívnej komunikácie o etických princípoch podnikania. Len  zo 4 respondentov zo Slovenska prezradil, že spoločnosť, v ktorej pracuje často zdôrazňuje etické princípy. V tejto oblasti je Slovenska jedna z najhorších 54 skúmaných krajín. Česko je druhé najhoršie, nachádza sa hneď za Nemeckom.

Poznanie etických štandardov neodráža investované peniaze

Investície do štandardov integrity a compliance programov sa zvyšujú. Rovnako tomu bolo aj posledných 12 mesiacov. „Viac než polovica tuzemských spoločností vypracúva vlastné etické kódexy, ktoré zaväzujú ich zamestnancov aj vedenie. Podobná situácia je, aj čo sa týka pravidelných školení zamestnancov na tému relevantných zákonných a profesijných predpisov a pravidiel, s apelom na spôsoby ich dodržiavania,“ uvádza prieskum.

Inzercia

Problémom je (ne)dostatočne efektívna komunikácia zvýšených investícií do morálnej integrity spoločnosti. Priepasť medzi najvyšším manažmentom a radovými zamestnancami sa v tejto sfére stále prehlbuje. Vedenie spoločnosti disponuje preukázateľnou tendenciou preceňovať svoje úspechy v tejto oblasti. Viac než jedna tretina zamestnancov uviedla, že v minulom období v tejto oblasti zo strany najvyššieho vedenia neboli svedkami žiadnej komunikácie alebo prebiehala len veľmi sporadicky. Spoločne s Českom sa v tejto oblasti nachádzame na konci rebríčka.

EY
V oblasti povedomia o pravidlách práce z domu Slovensko dosiahlo najnižšie číslo, Zdroj fotografie: Unsplash/ Cherrydeck

Znalosť interných pravidiel je tiež problematická. Aj v tejto sfére sa názory vedúcich predstaviteľov spoločnosti a ich zamestnancami líšia. Rozšírenie trendu práce z domu je súčasťou tejto problematiky. V povedomí o pravidlách home officu, IT bezpečnosti a fyzickej bezpečnosti respondenti preukázali zásadné medzery.  Približne polovici respondentov tieto pravidlá neboli známe. V oblasti povedomia o pravidlách práce z domu Slovensko dosiahlo najnižšie číslo.

Patrik Schwarcz, manažér oddelenia forenzných služieb a podpory integrity spoločnosti EY Slovensko, prezradil, že zvyšovanie investícií do etických a ďalších podobných programov samostatne nestačí. Nevyhnutným predpokladom skutočnej efektívnosti pravidiel je práve dôvera zamestnancov, ktorú prejavujú ich akceptovaním. Ich presvedčenie o úprimnej motivácií spoločnosti ovplyvňuje aj ich správanie. S vyspelosťou kultúry spoločnosti narastá aj ochota zamestnancov riadiť sa internými pravidlami. Je to paradox, pretože v takejto spoločnosti už pravidlá nezvyknú byť natoľko potrebné. Zamestnanci sa totižto riadia princípmi a hodnotami spoločnosti.

Pre kariéru a peniaze je až štvrtina Slovákov ochotná podvádzať

Prieskum sa zameral aj na hypotetickú situáciu, ktorá mala odhaliť hranice správania sa respondentov pri vízií kariérneho postupu či finančných výhod.  „Každý štvrtý respondent priznáva, že by bol ochotný podvádzať. Ešte viac slovenských respondentov (38 %) si to isté myslí o manažmente spoločnosti,“ píše sa v prieskume.

Kafka si myslí, že by sa to nemalo brať na ľahkú váhu. „To, že je celá jedna štvrtina účastníkov prieskumu ochotná správať sa bezškrupulóznym spôsobom, nám napovedá, že firemná kultúra, ale aj osobná morálna integrita na Slovensku stále nie je tam, kde by sme ju ideálne chceli mať. A je jedno, či sa bavíme na zamestnaneckej, alebo manažérskej úrovni. Ak však zmena nepríde zhora a nepripojí sa k nej stredný manažment, nemôžeme skutočne viniť radových zamestnancov. Ich správanie je iba odrazom firemnej kultúry – tej, ktorej mantinely nastavuje najvyššie vedenie, ale v každodennom firemnom živote ju veľmi ovplyvňuje správanie stredného manažmentu,“ uvádza.

EY
Každý štvrtý respondent priznáva, že by bol ochotný podvádzať.“, Zdroj fotografie: Unsplash/ Magnet.me

Podvody v spoločnosti a ich (ne)nahlasovanie

Výsledky prieskumu odhalili, že každá deviata spoločnosť na Slovensku sa za uplynulý rok stala obeťou významného podvodu. S oznámením podvodu je to už horšie. Osobnú skúsenosť s ním má ani nie pätina respondentov (celosvetový priemer je 35%). Až polovica z nich dokonca priznala, že bola pod tlakom, aby podvod nenahlasovali.

Svedkami nekalostí v spoločnosti bola o niečo menej ako pätina Slovákov. Neodhodlala sa ich však oznámiť. Hlavnými dôvodmi bola lojalita ku kolegom (53 %), pričom Slovensko je na druhom mieste rebríčka hneď za Rakúskom. Tento dôvod sa uvádzal dokonca až dvakrát častejšie, ako je celosvetový priemer. Ďalšej sú to obavy, že oznámenie nevyprovokuje konanie (35%) či obava o svoju kariéru (29%).

Čo sa týka oznamovacieho systému v spoločnostiach, Slovensko zaujalo miesto na konci rebríčka. Len 14% respondentov uviedlo, že ich spoločnosť má systém implementovaný. A tak nie je žiadnym prekvapením, že len pätina respondentov zastáva názor, že v dnešnej dobe je ľahšie upozorniť na nekalosti v spoločnosti ako v minulosti.

Zdroj: EY Gloval Integrity Report 2022, Tlačová správa EY

Zdroj titulnej fotografie: Unsplash/ Jefferson Santos

About Author

Michaela Hlaváčová

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings