EXTRA TOP články redakcie Zdravie

Môže poisťovňa odmietnuť plnenie, ak ste pribrali alebo neuviedli vysoký tlak?

  • 22 novembra, 2022
  • 7 min read
Môže poisťovňa odmietnuť plnenie, ak ste pribrali alebo neuviedli vysoký tlak?

Čo ak ste ako klient zamlčali zdanlivo nepodstatný zdravotný problém počas uzatvorenia životného poistenia? Môže vám v prípade úrazu poisťovňa odmietnuť vyplatiť plnenie?

 

Všeobecný názor na životné poistenie je na Slovensku vo veľkej miere ovplyvnený nepriaznivými skúsenosťami s telefonickými predajcami poistení a skutočnosťou, že na pracovné pozície sprostredkovateľov poistenia firmy najímajú mladých neskúsených a nápadne neprofesionálne pôsobiacich ľudí. Lenže prístup a metodika personalistov zodpovedných za prijímanie nových ľudí sú jedna vec, produkt vec druhá.

Vo vyspelých krajinách je životné poistenie prirodzenou súčasťou celku, ktorý môžeme zjednodušene nazvať finančná stabilita. V zásade platí, že správnym poistením si zachováte finančný štandard aj po tom, čo sa vám stane nehoda, úraz, navodíte si invaliditu alebo môžete blízkym zanechať prostriedky, ktoré nahradia váš príjem do domácnosti.

Životných poistení je nespočet a vo veľkej miere záleží na tom, ako sú nastavené. Práve od toho záleží, či si platíte peniaze doslova zbytočne alebo aj s reálnymi vyhliadkami na prípadné krytie. Je to o spolupráci medzi poisťovňou, jej pracovníkom a samotným klientom. Dnes je situácia odlišná od tej spred desiatich rokov, kedy bol trh tiež regulovaný, ale nepomerne benevolentnejšie. Napriek tomu stále existujú určité nástrahy, ktoré by mal klient rozhodne poznať ešte pred uzatvorením poistky.

Jedna z najvýznamnejších chýb, ktorých sa dopúšťajú samotní klienti a potom majú problémové vyplatenie krytia/plnenia, je neúplné alebo dokonca klamlivé uvedenie svojho zdravotného stavu.

Pri vypĺňaní dotazníka o aktuálnom zdravotnom stave by ste mali priznať všetko, dokonca aj to, keď sa rekreačne venujete fitness. Pomôže to alebo pohorší na vašom kredite?

 

Hovorí sa, že ak klient v dotazníku klamal alebo neuviedol podstatné informácie o svojom zdravotnom stave, poisťovňa má nárok odmietnuť vyplatiť mu plnenie, pretože sa fakticky pokúsil o podvod. Je to tak naozaj?

Inzercia

Oslovili sme špecialistu na osobné financie, Štefana Takáča, ktorý v minulosti pripravil niekoľko tematických príspevkov pre UnitedLife práve v kontexte osobných financií, aby potvrdil alebo vyvrátil všeobecne známe tvrdenia o tom, ako sa môžu zachovať poisťovne v prípade, že klient (ne)uviedol korektné informácie o svojom zdravotnom stave.

 

Má môj aktuálny zdravotný stav vplyv na cenu životného poistenia?

Rozhodne áno, vplyv zdravotného stavu na poistenie je obrovský. V prípade, že ste zdravý a nič vám nikdy nebolo, cena poistenia bude štandardná. Ak sa už na niečo liečite, poisťovne danú chorobu či úraz nemusia poistiť, to je takzvaná výluka alebo zamietnutie poistenia. To znamená, že daná poisťovňa dohodnuté pripoistenie v zmluve nebude akceptovať. Všetko ostatné mimo poškodených a liečených častí samozrejme akceptuje, za predpokladu, že spolu nesúvisia.

 

Ak do zoznamu zdravotných problémov neuvediem napríklad vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak, chudokrvnosť, tak môže mi to ovplyvniť plnenie životného poistenia, ak sa na to príde?

Ak by som neuviedol nejakú skutočnosť do poistenia a pritom sa reálne na niečo liečim, poisťovne to odhaliť vedia v prípade, ak na danú záležitosť alebo s tým spojenú požiadam o poistné plnenie. Zdravotný stav poisťovne preverujú vždy zdravotným dotazníkom pri dohodnutí zmluvy, ale pri vysokých poistných sumách je povinná lekárska prehliadka.

Ak sa v dotazníku takáto skutočnosť neuvedie, klient ju fakticky zámerne zamlčal. Musí počítať, že mu na danú chorobu či úraz poisťovne nedajú plnenie, ak niečo nastane a zbytočne si platil niečo, čo mu v núdzi vôbec nepomôže. V prípade evidovania nejakého zdravotného problému v dotazníku, môže nastať situácia, že poisťovne vyžiadajú od klienta lekárske správy, aby posúdila výšku rizika. Preto odporúčam ešte pred zaplatením, aby sa spravil skúšobný návrh do poisťovne.

 

Mám povinnosť aktualizovať tieto informácie o svojom zdravotnom stave v prípade, že sa počas trvania poistenia vyskytne nejaký problém, napríklad zvýšený cholesterol?

Čo sa týka aktualizácie zdravotného stavu, vždy sa robí pri prikupovaní ďalších krytí alebo navyšovaní existujúceho poistenia. Vtedy sa skúma zdravotný stav nanovo. Ak novovzniknuté zdravotné komplikácie nie sú súce pre poistné plnenie, tak to môže komplikovať budúce úpravy.

Na margo toho celého poisťovne vyžadujú, aby si klient zámerne nespôsoboval poistné udalosti nedbanlivosťou o svoje zdravie.

 

A teda ak počas trvania poistenia dramaticky priberiem alebo sa mi zvýši cholesterol, čo v konečnom dôsledku spôsobí poistnú udalosť?

To závisí od každej poisťovne, ako má poistné podmienky. Ak si ale fakticky sám spôsobíte poistnú udalosť svojou nedbalivosťou o zdravie, teoreticky môže nastať krátenie plnenia.

 

Čo ak pri podpise poistnej zmluvy už mám takéto závažné ochorenie, ale neviem o ňom – keď sa na to príde, môže to ovplyvniť plnenie mojej životnej poistky?

V prípade, ak o žiadnej chorobe neviem a mal by som ju, prirodzene sa neuvedie do poistenia. A je to v poriadku, poisťovne plnia aj v takomto prípade, ale s dôležitou podmienkou – sú chránené v prípade, že daná choroba vypukne pred ukončením takzvanej karenčnej doby. Karenčná doba je lehota, počas ktorej sa poisťovňa chráni pred špekulantmi, ktorí vedia o svojej chorobe, ale chcú „vytrieskať peniaze“.

Samozrejme, hneď po ukončení karenčnej doby je takáto poistná udalosť vyplácaná, ak má klient danú udalosť poistenú a nevychádza vzniknutá udalosť už z niečoho, na čo sa klient dávnejšie liečil.

Platí teda, že ak sa u klienta počas karenčnej doby prejaví choroba, nedostane za ňu plnenie a ani potom, čo karenčná doba pominie. Ak sa ale choroba prejaví až po uplynutí karenčnej doby, klient má plnenie právo, ak jeho poistenie danú chorobu zohľadňovalo.

 


 

Aj z vyššie uvedených odpovedí vyplýva, že ako klient máte povinnosť uviesť v čase vypĺňania dotazníka všetky dôležité skutočnosti a potom ich aktualizovať až pri úprave samotného poistenia. Zároveň platí, že zodpovednosť za svoje zdravie máte v rukách vo veľkej miere vy a nemali by ste si dlhodobou nedbalivosťou privodzovať poistné udalosti, teda aj choroby vyplývajúce napríklad z extrémne zlej životosprávy. Zároveň platí, že ak ste sa už v minulosti na niečo liečili a nové chorenie/úraz bude s tým súvisieť, či z toho vyplývať, budete opäť čeliť prípadnému kráteniu plnenia.

 

 

About Author

Erik Stríž

Nasledujúci príspevok

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings