EXTRA Ľudia TOP články redakcie

Štefan Boleslav Roman – Neobyčajný gréckokatolík

 • 16 októbra, 2022
 • 6 min read
Štefan Boleslav Roman – Neobyčajný gréckokatolík
 • Kanadská obchodná komora na Slovensku vydala k 100. výročiu narodenia Štefana B. Romana reprezentačnú knihu s názvom Štefan Boleslav Roman – Uránový kráľ.
 • Spolu s M.R. Štefánikom sa považuje za najvýznamnejšieho Slováka 20. storočia.
 • V živote sa prejavoval ako celkom neobyčajný gréckokatolík s medzinárodným vplyvom.
 • Katedrálu, ktorú nechal postaviť, vysvätil sám Ján Pavol II.

Kanadská obchodná komora na Slovensku vydala k 100. výročiu narodenia Štefana B. Romana reprezentačnú knihu s názvom Štefan Boleslav Roman – Uránový kráľ, o ktorej ste si mohli prečítať v samostatnom príspevku spred týždňa. V dnešnom príspevku približuje Kanadská obchodná komora túto významnú osobnosť slovensko-svetových dejín ako neobyčajného gréckokatolíka. Píše Joseph M. Burza.

Bol najbohatší a najvplyvnejší slovenský podnikateľ v histórii. Štefana Boleslava Romana predstavuje kniha Uránový kráľ

 • Kanadská obchodná komora na Slovensku vydala k 100. výročiu narodenia Štefana B. Romana reprezentačnú knihu s názvom Štefan Boleslav Roman – Uránový kráľ.
 • Ide o významného podnikateľa slovenského pôvodu, o ktorom veľa našincov vôbec nevie.
 • Právneho poradcu jeho firme robil niekdajší prezident USA Richard Nixon.
 • Spolu s M.R. Štefánikom sa považuje za najvýznamnejšieho Slováka 20. storočia.

 

INZERCIA

Kto bol Štefan Boleslav Roman?

Štefan Boleslav Roman je považovaný spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom za najvýznamnejšieho Slováka 20. storočia. Zároveň ide o najbohatšieho a najvplyvnejšieho  podnikateľa slovenského pôvodu v histórii. Nie je veľa Slovákov, čo sa presadilo vo svete a získalo medzinárodné renomé. 

Romanove zásluhy môžeme rozdeliť do troch základných oblastí:

INZERCIA
 1. Podnikateľská činnosť (ťažba uránová ruda, plyn, ropa, zlato, zinok, atď.) 
 2. Cirkevná činnosť – vytvorenie gréckokatolíckej eparchie v Kanade, postavenie Katedrály Premenenia Pán) 
 3. Činnosť na poli slovenského národného hnutia – založenie Svetového kongresu Slovákov a jeho financovanie až do jeho smrti.

 

Zásluhy Romana v cirkevnej oblasti

Štefan Boleslav Roman pochádzal z dediny Veľký Ruskov (dnes Nový Ruskov) z viacpočetnej rodiny gréckokatolíckeho vyznania. Štefan Roman bol nielen Slovák telom i dušou, ale aj presvedčený gréckokatolík.

Inzercia

Po príchode do Kanady začal tancovať v ľudovom súbore, kde si našiel aj budúcu manželku Betty Roman, rodenú Gardoňovú (1923 – 2017), ktorá sa ako 5-ročná presťahovala do Kanady z obce Záriečie neďaleko Púchova.

Krátko po príchode začal pôsobiť v Kanadskej lige, kde sa neskôr stal jej podpredsedom. Po založení spoločnosti Mines Limited a kúpení pozemkov pri Elliot Lake, kde sa našli najväčšie ložiská uránovej rudy na svete, sa neúnavne venoval aj zlepšeniu postaveniu gréckokatolíckej cirkvi v Kanade a na Slovensku.

Pri tejto príležitosti sa spriatelil sa s pápežským nunciom v Kanade Sebastianom Baggiom, ktorý sa neskôr stal kardinálom a pre svoju angažovanosť ako jediný laik z Kanady sa zúčastnil zasadania Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1962.

V roku 1963 usporiadal veľkolepé celokanadské cyrilometodské oslavy v Toronte k 1100. výročiu príchodu apoštolov Cyrila a Metoda.

V roku 1963 mu pápež Ján XXIII. udelil Rad veliteľa rytierov sv. Gregora Veľkého, čo je najvyššie možné vyznamenanie pre laikov.

Bol to práve Štefan B. Roman, kto sa zaslúžil o to, že v roku 1968 boli vrátené majetky gréckokatolíckej cirkvi, ktoré jej boli násilne odňaté v roku 1948 a pridelené pravoslávnej cirkvi. Využil pritom svoj obchodný talent – dodavky kanadskej pšenice do vtedajšieho Československa boli podmienené práve legalizáciou Gréckokatolíckej cirkvi.

Od roku 1971 financoval vydávanie časopisu Mária, mesačníka slovenských gréckokatolíkov v Kanade.

V roku 1980 založil v Kanade prvú slovenskú eparchiu (diecézu) – Eparchiu svätých Cyrila a Metoda na čele s biskupom Michalom Rusnákom.

Ďalej sa významnou mierou zaslúžil o vytvorenie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metóda v Ríme. Pri svojich lobingových aktivitách úzko spolupracoval s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Agostinom Casarolim. Na zasadnutí Svetového kongresu Slovákov v Ríme v roku 1975 v hoteli Cavalieri Hilton na vŕšku nad Vatikánom sa zúčastnilo viacero kardinálov a arcibiskupov.

REPROFOTO od VatincanNews.va: Štefan B. Roman na prípravnom zasadení Svetového kongresu Slovákov v New Yorku v roku 1970.

V kanadskom meste Unionville (dnes Markham pri Toronte) nechal postaviť na svojich pozemkoch monumentálnu trojvežovú Katedrálu Premenenia Pána za 25 miliónov dolárov – známu ako Cathedral of the Transfiguration. Ide o zväčšeninu Chrámu Presvätej Bohorodičky z jeho rodnej obce Veľký Ruskov, čo je dnes národná kultúrna pamiatka v Novom Ruskove.

Základný kameň Katedrály posvätil 15. septembra 1984 osobne pápež sv. Ján Pavol II.  Pápež bol na oficiálnej návšteve Kanady, no návštevu Štefana B. Romana a posvätenie základného kameňa katedrály pritom nemal v oficiálnom programe.

Katedrála Premenenia Pána v Unionville, postavená podľa chrámu v dnešnom Novom Ruskove.

 

Pápež Ján Pavol II. a Štefan B. Roman pri pápežskej návšteve a posviacke katedrály (1984)

Výnimočné bolo to, že išlo o historicky prvú katedrálu na americkom kontinente, ktorú posvätil priamo pápež. Katedrála má najväčšie zvony v celej Kanade, ktoré vážili 37, 21 a 13-tisíc libier (16 800, 9 500 a 5 800 kg). Zvony z bronzu odliala firma Fonderie Paccard, teda tá istá spoločnosť, čo odlievala zvony aj pre slávnu francúzsku Katedrálu Notre-Dame.

 

 

Štefan B. Roman zomrel ako 66-ročný 23. marca 1988 v kanadskom Markhame. Slovensko navštívil trikrát (1954, 1966 a 1968), uznania v domovine sa mu dostalo až posmrtne.

 

Jednej z najvýznamnejších osobností slovenského krajanského sveta Štefanovi Boleslavovi Romanovi odhalila Matica slovenská a Miestny odbor MS v Prievidzi 4. októbra 2021 bustu v Martine. Ide o historicky prvú bustu tejto osobnosti na Slovensku. Foto: Matica slovenská, matica.sk

Bližšie informácie nájdete na portáli www.Kanada.sk.

 

Štefan Boleslav Roman a Svetový kongres Slovákov

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings