Ľudia TOP články redakcie

Štefan Boleslav Roman a Svetový kongres Slovákov

  • 21 októbra, 2022
  • 5 min read
Štefan Boleslav Roman a Svetový kongres Slovákov
  • Kanadská obchodná komora na Slovensku vydala k 100. výročiu narodenia Štefana B. Romana reprezentačnú knihu s názvom Štefan Boleslav Roman – Uránový kráľ.
  • Roman bol významný podnikateľ, ale aj zanietený obhajca práv Slovákov.
  • Založil a financoval Svetový kongres Slovákov a dosiahol zvýšenie povedomia o slovenských problémoch v zámorí.
  • Spolu s M.R. Štefánikom sa považuje za najvýznamnejšieho Slováka 20. storočia.

 

Kto bol Štefan Boleslav Roman?

Štefan Boleslav Roman je považovaný spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom za najvýznamnejšieho Slováka 20. storočia. Zároveň ide o najbohatšieho a najvplyvnejšieho  podnikateľa slovenského pôvodu v histórii. Nie je veľa Slovákov, čo sa presadilo vo svete a získalo medzinárodné renomé. 

Romanove zásluhy môžeme rozdeliť do troch základných oblastí:

  1. Podnikateľská činnosť (ťažba uránová ruda, plyn, ropa, zlato, zinok, atď.) 
  2. Cirkevná činnosť – vytvorenie gréckokatolíckej eparchie v Kanade, postavenie Katedrály Premenenia Pána) 
  3. Činnosť na poli slovenského národného hnutia – založenie Svetového kongresu Slovákov a jeho financovanie až do jeho smrti.

 

INZERCIA
Fotografia z II. Generálneho zhromaždenia SKS v Toronte. | Zdroj Ústav pamäti národa, Archív Július Behúl

Štefan Boleslav Roman a Svetový kongres Slovákov

Svetový kongres Slovákov (SKS), najvýznamnejšia organizácia Slovákov v histórii, bola založená a financovaná Štefanom B. Romanom.

Dňa 21. augusta 1968 vojská Varšavskej zmluvy obsadili Československo a zabránili tak sľubnému rozvoju demokracie a slobody. Násilná okupácia mala za následok, že Štefan Boleslav Roman a veľkovýrobca obuvi Tomáš Ján Baťa navštívili koncom augusta 1968 kanadského premiéra Pierra Trudeau a a vystúpili pred kanadským parlamentom. Následkom toho Kanada schválila koncom septembra 1968 zákon, ktorý umožňoval legálnu emigráciu Slovákov a Čechov do Kanady.

INZERCIA

V lete 1969 Štefan B. Roman prijal čestné predsedníctvo Svetového kongresu Slovákov.

S cieľom zjednotenie síl všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí a obnovení demokracie na Slovensku založil Štefan B. Roman Svetový kongres Slovákov. Jeho zakladajúci zjazd sa uskutočnil 19. – 21. júna 1970 v New Yorku. V diskusiách o vzniknutej situácii na Slovensku ustúpili všetky osobné a náboženské spory. Jednoznačne prevládol zjednocujúci záujem všetkých Slovákov a túžba po sebaurčení.

Inzercia

Formatívna fáza Svetového kongresu Slovákov bola zavŕšená na generálnom zhromaždení v Toronte v dňoch 16. – 20. júna. Nadviazal styk s inými organizáciami vo svete, s veľvyslanectvami, s radou Európy v Štrasburgu, s Európskou konferenciou v Kolíne a so Svätou stolicou. Predsedom Svetového kongresu Slovákov sa stal Štefan B. Roman.

Generálne zhromaždenie 1990 v Toronte. Zľava D. Tóth, M Čič, A. Dubček, R. Schuster, J. Krištofík, výkonný predseda SKS | Archív Dušan Tóth

Najdôležitejšie podujatia v existencii Svetového kongresu Slovákov boli generálne zhromaždenia. V rokoch 1970 až 1989 sa uskutočnilo prípravného zhromaždenie v New Yorku a 7 riadnych zhromaždení – v roku 1971 v Toronte, 1973 v Chicagu, 1975 v Ríme, 1978 vo Washingtone, 1981 v Toronte, 1984 v New Yorku a 1987 v Toronte.

Pre slovenskú vec na medzinárodnom poli boli významné najmä Generálne zhromaždenia Svetového kongresu Slovákov v Ríme v roku 1975, vo Washingtone v roku 1978 a v Toronte v roku 1981.

Z konferencie v Ríme vznikla obsiahla kniha Slovak Culture through the Centuries a Rímske vyhlásenie, ktorým sa Slováci prihlásili ku kresťanskej viere a cyrilometodskej tradícii a deklarovali svoju túžbu po sebaurčení a spoluzodpovednosti za ďalší vývin Európy. Odmietali rozdelenie svata na záujmové sféry.

Z príležitosti generálneho zhromaždenia vo Washingtone SKS adresoval prezidentovi USA 29-stranové memorandum o porušovaní ľudských práv na Slovensku a recepcia v budove senátu USA obrátila pozornosť na slovenskú otázku mnohých amerických kongresmanov a senátorov.

Generálne zhromaždenia sa vždy konali v najlepších hoteloch a kongresových sálach. Na ich zasadaní sa zúčastňovali prominentní podnikatelia, kanadskí premiéri a ministri, americkí kongresmani a senátori, známi kardináli a arcibiskupi a významní akademici.

Štefan B. Roman za rečníckym pultom počas GZ SKS v Toronte v roku 1987. Zdroj: SNA, fond Dušan Tóth

V októbri 1976 sa zásluhou stykov Romana podarilo dostať slovenskú otázku aj na fórum Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Prijatie delegácie SKS v Európskom parlamente bolo zo slovenského hľadiska významným krokom na medzinárodnom poli. Doposiaľ žiadna exilová reprezentácia nebola zastúpená v Európskom parlamente takým počtom. Slovenskú delegáciu predstavil arcivojvoda Otto von Habsburg, najstarší syn posledného cisára Rakúsko-Uhorska.

Svetový kongres Slovákov predniesol v roku 1977 slovenskú otázku na konferencii v Belehrade – „Review Conference on Helsinki Accords“ o Záverečnom akte Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Záverečný akt podpísalo 1. augusta 1975 v Helsinkách 33 európskych štátov, USA a Kanada.

Bližšie informácie nájdete na portáli www.Kanada.sk.

 

Dokument: Štefan Boleslav Roman, uránový kráľ v zápase o slobodu Slovákov

About Author

Redakcia UnitedLife

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings