Lifestyle

Počet obetí nenávistných trestných činov stúpa. Aký je motív páchateľov?

  • 14 marca, 2022
  • 5 min read
Počet obetí nenávistných trestných činov stúpa. Aký je motív páchateľov?

Najčastejšie sa stretávame s predsudkami voči určitej rase, pohlaviu, orientácii, náboženskému presvedčeniu, sociálnej triedy a podobne. Avšak medzi predsudkami a diskrimináciou je veľmi tenká hranica.

V podstate hovoríme o nedostatočných znalostiach, ktoré sa opierajú o stereotypy.  Uvedieme veľmi odľahčený príklad: ak sa stretneme s malým dievčatkom, tak automaticky predpokladáme, že má rado princezné a ružovú farbu. Predsudky nás teda stavajú do pozície, v ktorej vidíme ľudí a ich správanie úplne inak.

Rozdiel medzi predsudkom a diskrimináciou

Predsudok je určitý postoj, ktorý možno zmeniť. Väčšina sociológov definuje diskrimináciu ako konanie alebo sériu verbálnych a fyzických činov. Predsudky môžu viesť k diskriminácii. Človek však môže prechovávať predsudky aj bez známok diskriminácie, najmä vtedy ak si svoje predsudky uvedomuje a podniká kroky na ich odstránenie.

Diskriminácia je nespravodlivé zaobchádzanie s jednotlivcami na základe ich charakteristík (rasa, pohlavie, vek, sociálna orientácia). Pozor! Kategorizovanie prirodzene vychádza z ľudského mozgu, teda keď vidíme človeka automaticky mu priraďujeme vek, pohlavie, rasu. Je to preto, aby nám veci dávali väčší zmysel.

Trestný čin

Každoročne sa v Spojených štátoch stane až 250-tisíc ľudí obeťou trestných činov, ktoré sú motivované nenávisťou. Na Slovensku sa údaje pochopiteľne líšia. Podľa oficiálnej správy Ministerstva vnútra za rok 2021 trestný čin spáchalo viac ako osemnásťtisíc ľudí, z toho 63 malo rasový motív.

U nás je obeť trestného činu jasne definovaná: ,, fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená nemajetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody.“ Na druhej strane náš zákon nepočíta s možnou emocionálnou ujmou.

Prečo ľudia páchajú zločiny z nenávisti?

Napríklad, politické šikanovanie zo strany autorít, ktoré uznávame môže mať na nás vplyv. Teda takéto správanie môže viesť k znehodnocovaniu druhých ľudí, o ktorých vieme len veľmi málo informácií a máme pocit ohrozenia. Zvyčajne ide o strach zo straty istôt (práca, spôsob života), a to aj napriek tomu, že tieto obavy nie sú odrazy reality.

Diskriminácia je v našej spoločnosti neakceptovateľná. Za nenávistné prejavy (vyhrážanie sa) je trest odňatia slobody až na tri roky. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Páchatelia nemusia byť vyslovene motivovaní nenávisťou,  namiesto toho môžu zažívať strach alebo hnev. V konečnom dôsledku ich tieto pocity môžu tak zužovať, že sa pretavia do agresie. Čo je ,samozrejme, neospravedlniteľné.

Inzercia

Poznáme dva druhy diskriminácia a to priamu a nepriamu. Priamu rasovú diskrimináciu vnímame napríklad vtedy, keď sme očividne znevýhodnení pre náš pôvod. Nepriama rasová diskriminácia je takpovediac nenápadná – ťažko rozpoznateľná. Táto situácia nastáva vtedy, keď s nami ľudia zaobchádzajú inak len pre farbu pleti.

Štát má povinnosť chrániť práva a dôstojnosť všetkých ľudí v spoločnosti. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

McDevitt a Levin vo svojej štúdii identifikovali štyri primárne motivácie:

  • Páchatelia vyhľadávajúci vzrušenie

Títo ľudia milujú vzrušenie a drámu. Často vidia problémy aj tam, kde nie sú. Chcú mať zámienku na to, aby vyvolali konflikt. Sú nadšení z toho, keď konfrontujú niekoho, kto sa nevie brániť. Veria, že spoločnosť nezaujímajú ich obete. Útočia náhodne.

  • Defenzívni útočníci

Útočníci si myslia, že konajú v záujme vyššieho dobra. Obraňujú pre nich niečo dôležité – napríklad komunitu, prácu, náboženstvo alebo dokonca krajinu. Svoje kroky patrične plánujú a všetko ,,racionálne“ zdôvodňujú.

  • Konanie z pomsty

Títo páchatelia sú motivovaní pomstou. Riadia sa skúsenosťou  z minulosti. Buď sa stali obeťou incidentu alebo boli svedkom. Takáto negatívna okolnosť v nich zbudila nenávisť a chuť pomstiť sa. Často konajú sami a zameriavajú sa na tých, ktorí sú nejakým spôsobom pridružení k pôvodným páchateľom.

  • Misia

Táto motivácia má priamy súvis s nenávisťou. Páchatelia si doslova robia kariéru na nenávisti. Útoky majú detailne premyslené. Títo ľudia majú svoje špeciálne skupiny, v ktorých sa vzájomne podporujú. Ich cieľom je viesť vojnu proti ich nepriateľom. Ich zločiny často pripomínajú terorizmus

Hoci sa v našej krajine často nehovorí o rasizme, tak je tu prítomný. Z uvedených štyroch základných motívov diskriminácie by sme na Slovensku našli aspoň tri z nich. A to, že v oficiálnych štatistikách sa píše ,,len“ o 63 trestných činoch v súvislosti rasovou nenávisťou neznamená, že ich nie je ďaleko viac.

About Author

Lola Varini

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings