EXTRA Osobné financie

Mladí Slováci žijú príliš dlho s rodičmi, sme na 2. mieste v EÚ. Prečo je to tak?

  • 14 marca, 2021
  • 6 min read
Mladí Slováci žijú príliš dlho s rodičmi, sme na 2. mieste v EÚ. Prečo je to tak?

Facebook stránka Moje Slovensko pred siedmimi mesiacmi zverejnila jednoduchý status upozorňujúci na to, že Slovensko sa v nepripravenosti opustiť rodičovskú domácnosť umiestnilo na druhom mieste v EÚ. Jedná sa o údaje z Eurostatu, európskej obdoby slovenského Štatistického úradu, zisťovali sme podrobnosti.


Čísla, ktoré môžu aj nemusia pasovať

Eurostat tento týždeň zverejnil správu s názvom Kedy sú pripravení opustiť hniezdo (When are they ready to leave the nest?), v ktorej sa zaoberá odhadom pripravenosti mladých ľudí opustiť rodičovskú domácnosť. Slovensko v zverejnených štatistikách vychádza ako druhé v poradí nepripravenosti, čo niektorí vnímajú pozitívne, iní naopak negatívne.

INZERCIA

Predtým, ako si ozrejmíme dôvody, pre ktoré mladí ľudia prakticky alebo formálne ostávajú v rodičovskej domácnosti, sa pozrime na konkrétne čísla:

Výsledky štúdie Eurostatu sa týkajú rokov 2019 a 2018, teda ich môžeme považovať za časovo veľmi relevantné. Jednalo sa ešte o dobu, ktorá nebola zasiahnutá opatreniami kvôli koronavírusu a do ktorej sa teraz viacmenej úspešne vraciame.

INZERCIA

Najmenej mladých ľudí vo veku 25-34 rokov žijúcich u rodičov je v Dánsku (4.0%), Fínsku (4.8%) a Švédsku (5.7%), najviac na Slovensku (3. miesto s 56.4% v 2018), v Grécku (57.8%) a Chorvátsku (62.0%). Keďže jedine slovenský údaj je z roku 2018, môžeme byť dnes už na 2. mieste v tejto štatistike.

Množstvo mladých ľudí vo veku 25-34 rokov žijúcich s rodičmi v krajinách EÚ (2018 a 2019, zdroj: EUROSTAT)

Inou štatistikou, ktorá potvrdzuje tú vyššiu, je vek, v ktorom mladí ľudia opúšťajú rodičovskú domácnosť. Najskôr je to vo Švédsku (17,8 roka), Dánsku (21,1 roka) a Fínsku (21,8 roka), najneskôr v Chorvátsku a na Slovensku. Nasledujú Taliansko (30,1 roka), Bulharsko (30 rokov), Malta (29,9 roka), Španielsko (29,5 roka), Portugalsko (29 rokov) a Grécko (28,9 roka).  V priebehu rokov 2006 až 2019 sme si ale aj tak polepšili, vek odchodu mladých ľudí od rodičov klesol o rovné dva roky.

Inzercia
Kedy mladí ľudia opúšťajú rodičovské domácnosti v krajinách EÚ (zdroj: EUROSTAT)

Štatistiky poukazujú aj na to, že mladé ženy opúšťajú rodičovské domácnosti priemerne skôr ako mladí muži.

Je dôležité uviesť, že sa jedná o priemery a nie mediány a tiež je podstatná informácia, že do štatistiky neboli zahrnuté niektoré dáta za Island, Nórsko a Švajčiarsko.

 

Tak sú osamostatnení alebo nie? Ak používajú adresu rodičov, nie.

V metodológii k štúdii sme sa snažili dopátrať k informácii, ako vlastne Eurostat vyhodnotil, že mladí skutočne žijú u rodičov. Eurostat uvádza, že do štatistiky zaradil iba údaje o rezidentoch, teda o trvalom pobyte.

Na Slovensku platia niektoré iné reálie v danom kontexte ako v iných krajinách EÚ a štatistiku je tak možné čiastočne spochybniť, ale iba do určitej miery. Štatistika sa snaží nájsť odpoveď na otázku, kedy sa mladí osamostatňujú, v takomto prípade je štatistika správna – plne samostatný mladý človek je až vtedy, keď má vlastné bývanie a vlastné trvalé bydlisko alebo prechodný pobyt, odlišné od rodičovského bývania.

Slovenskou realitou ale je, že majitelia bytov a domov nedovolia svojim nájomcom, aby si na danú adresu zapísali prechodný pobyt, čo znamená, že títo nájomcovia-mladí ľudia- sú v štatistike považovaní za žijúcich u rodičov.

Aj v tomto prípade ale platí, že ak majú formálne bývanie u rodičov, fakticky títo mladí ľudia samostatní nie sú – ich závislosť na rodičovskej domácnosti je minimálne formálna, čo ale zahŕňa aj nesamostatnosť v platení za energie, smeti, miestne dane a podobne.

 

Dôvody, pre ktoré ľudia ostávajú s rodičmi

Mladí Slováci ostávajú s rodičmi príliš dlho v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, poukázali na to štatistiky Eurostatu. Okrem vyššie zmieneného kontextu nemožnosti prehlásenia prechodného pobytu prichádzajú do úvahy aj ďalšie dôvody, pre ktoré sa mladí ľudia nechcú, nevedia alebo nemôžu osamostatniť od rodičov. Uveďme si tie najčastejšie, najbežnejšie:

  • nemajú zamestnanie ani príjem, za ktorý by si prenajímali vlastné priestory;
  • vyhovuje im „mamahotel“ –  starostlivosť a komfort, ktorý im poskytujú rodičia;
  • neboli vedení k samostatnosti a ešte stále si jej potrebu neuvedomili;
  • čakajú na sobáš alebo nemajú partnera;
  • majú príjem, ale aj tak nespĺňajú podmienky pre získanie úveru na bývanie, hypotéky;
  • tvrdia, že radšej budú šetriť na vlastné bývanie, obyčajne však bez reálneho plánu, cieľov;
  • zvykli si žiť vo viacgeneračných domácnostiach, pretože ich k tomu tak rodina viedla;
  • starajú sa o chorých alebo starých rodičov, príp. iných členov domácnosti.

 

Často sa v praxi stretávame s tvrdeniami mladých ľudí, že nebudú platiť banke peniaze, že si ich radšej našetria, počas toho budú žiť v prenájme alebo u rodičov a tak vyhrajú nad systémom. Správnosť tohto prístupu je otázna, predovšetkým v čase extrémne nízkych úrokov hypoték s možnosťou dlhej doby fixácie.

Dôvody, pre ktoré sa mladí ľudia formálne alebo prakticky neosamostatnia od rodičov, sú rôzne a každý mladý človek na to má svoje argumenty. Jedným z tých najčastejších býva aj to, že radšej budú pomáhať rodičom tým, že zostanú doma – lenže osamostatnenie sa a pomoc rodičom sa nevylučujú, ba naopak – veď iba ten sa vie skutočne postarať o iných, kto sa vie postarať predovšetkým sám o seba.

 

Mladí sú slabí v domácich prácach, mnohí ani nevlastnia náradie či nevedia opraviť záchod

Môžu mať Slováci švajčiarsky dôchodok? Dnešní mladí áno, ale čaká ich náročné obdobie

 

 

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings