EXTRA

Ako to bolo naozaj? Odkryté dejiny inkvizície a jej zverstiev

  • 24 januára, 2023
  • 6 min read
Ako to bolo naozaj? Odkryté dejiny inkvizície a jej zverstiev

Počas tri a pol storočia trvajúcej španielskej inkvizície došlo k viacerým prekvapivým, dokonca až šokujúcim udalostiam.

Zločiny, za ktoré boli ľudia potrestaní počas španielskej inkvizície, sa netýkali len náboženstva.

Hoci španielska inkvizícia prebiehala pod záštitou rímskokatolíckej cirkvi, španielski panovníci mali vysoký stupeň nezávislosti.

 

INZERCIA

Pápež nepodporoval španielsku inkvizíciu

Na žiadosť španielskych panovníkov kráľa Ferdinanda II. Aragónskeho a kráľovnej Izabely I. Kastílskej vydal pápež Sixtus IV. v roku 1478 pápežskú bulu, ktorá splnomocnila španielsku inkvizíciu.

V skutočnosti bol pápež dotlačený k tomu aby ju vydal.

Kráľ Ferdinand pohrozil stiahnutím vojenskej podpory, ktorú pápež potreboval na boj proti osmanským Turkom, počas obdobia expanzie Osmanskej ríše.

V roku 1482 bol pápež Sixtus natoľko rozčúlený excesmi španielskej inkvizície, že vydal ďalšiu pápežskú bulu.

Napísal, že inkvizícia v Španielsku bola zapálená nie len horlivosťou za vieru a spásu duší, ale najmä túžbou po bohatstve.

Uviedol tiež, že mnohí poctiví kresťania mali neprávom obrovské problémy s inkvizíciou, a tým pádom v každodennom živote.

Kráľ Ferdinand sa po pápežových slovách nahneval a napísal mu, aby ho ďalej neriešil a nechal inkvizíciu v rukách španielskych panovníkov.

Pápež Sixtus ustúpil a pozastavil platnosť pápežskej buly z roku 1482.

V roku 1483 boli Židia vyhnaní zo všetkých andalúzskych oblastí Španielska.

Pápež chcel opäť zakročiť proti zneužívaniu zo strany španielskej inkvizície.

Kráľ Ferdinand opäť pohrozil pápežovi vyhlásením, že oddelí inkvizíciu od autority rímskokatolíckej cirkvi.

Pápež Sixtus sa podvolil a v októbri 1483 bol Tomás de Torquemada vymenovaný za veľkého inkvizítora španielskej inkvizície.

 

Ferdinand II. Aragonský. Zdroj: europeanroyalhistory.wordpress.com

Španielska inkvizícia trestala čarodejníctvo oveľa menej ako v iných krajinách

Jedným z menej známych faktov o španielskej inkvizícii je, že v Španielsku bolo počas inkvizície súdených za čarodejníctvo menej ľudí, ako v iných európskych krajinách v tom čase.

Španielska inkvizícia kládla oveľa väčší dôraz na zločin kacírstva.

Nemecko malo najvyššiu mieru popráv čarodejníc, zatiaľ čo Francúzsko, Škótsko a Poľsko-litovské spoločenstvo malo tiež vysokú mieru popráv.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia mala španielska inkvizícia obmedzenú právomoc v prípadoch čarodejníctva.

Väčšinu prípadov čarodejníctva riešili svetské úrady.

V rokoch 1609 až 1614 bolo v baskickom regióne Španielska obvinených z čarodejníctva až 7000 ľudí.

Asi 2000 bolo vyšetrovaných a mučených, ale len 11 bolo popravených.

Z týchto 11 bolo šesť upálených na hranici a ďalších päť umučených na smrť vo väzení.

Na porovnanie, v Salemských čarodejníckych procesoch v 17. storočí v Spojených štátoch, bolo vyšetrovaných za čarodejníctvo približne 200 ľudí a zomrelo 24.

 

Obvinená čarodejnica na súde počas Salemských procesov. Zdroj: witchcraft.historynet.com

 

Budúci katolícky svätec a arcibiskup bol obvinený z herézy

 

Predtým, ako bol svätý Ignác z Loyoly v roku 1537 vysvätený za kňaza, bol španielskou inkvizíciou upodozrievaný z herézy.

Ignác prešiel začiatkom 20. rokov 16. storočia náboženskou konverziou.

Potom žil asketickým životom a chodil na púte, okrem iného, aj do Svätej zeme.

Ignác si získal nasledovníkov, ale cirkvevní hodnostári mu nedôverovali, pretože bol nevysvätenou osobou, ktorá povzbudzovala ostatných, aby premýšľali o svojich duchovných zážitkoch.

Bol zatknutý španielskou inkvizíciou v Alcale, uväznený, súdený a uznaný za nevinného.

Následne odišiel z Alcaly do mesta Salamanca, kde bol opäť zatknutý, uväznený, súdený a uznaný nevinným.

Po druhom oslobodzujúcom rozsudku odišiel so svojimi spoločníkmi zo Španielska študovať do Paríža.

 

 

„Neprirodzené manželstvo“ bolo zločinom

 

Katolícka cirkev aj Španielsko, zdôrazňovali reprodukčný charakter manželstva, a neprirodzené manželstvo bolo zločinom.

Neprirodzené manželstvo bolo manželstvo alebo pokus o manželstvo, medzi dvoma ľuďmi, ktorí nemohli splodiť potomstvo.

Ak muž nemohol mať deti kvôli genetickému alebo zdravotnému stavu, mal poškodené pohlavné orgány v dôsledku procedúry, ako je kastrácia, alebo bol zranený vo vojne, nemohol sa v Španielsku oženiť.

Manželstvo mohlo byť vyhlásené za neprirodzené aj kvôli partnerke, aj keď sa to dokazovalo ťažšie.

 

Detail z litografie z 19. storočia „Mučenie Isabel Rodriguezovej“. Litografia sa pôvodne objavila v „El Libro Rojo“ od Vicenta Riva Palacia (1870). Zdroj: news.berkeley.edu

 

Španielska inkvizícia sa neobmedzovala len na Španielsko

 

Španielska inkvizícia sa neobmedzovala len na Španielsko. Pôsobila v celej španielskej časti Ameriky, a dokonca až na Filipínach.

V Amerike boli vytvorené dva autonómne španielske inkvizičné súdy – v Mexico City a Lime v Peru.

Súd v Mexico City mal jurisdikciu na území, ktoré zahŕňalo Nové Mexiko, Panamu a Filipíny.

Limská jurisdikcia pokrývala celú španielsku Južnú Ameriku až do roku 1610, kedy bol v Cartagene zriadený tretí súd, ktorý mal dohliadať na Novú Granadu (približne súčasnú Kolumbiu a Venezuelu) a Karibské ostrovy.

Protestanti boli tiež obeťami inkvizície v Novom svete, viac ako v Španielsku, hoci trestné stíhanie zahraničných protestantov v polovici 17. storočia kleslo.

Zatiaľ čo jurisdikcia nad cudzoložstvom, smilstvom a sodomiou (čo v tom čase znamenalo akúkoľvek sexuálnu aktivitu, ktorá neviedla k plodeniu) mala ležať na civilných autoritách, Sväté ofícium sa čoraz viac angažovalo.

Obeťami inkvizície sa stali aj domorodí obyvatelia Ameriky, hoci často dostali miernejšie tresty ako európski prisťahovalci.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings