Ekonomika a Biznis EXTRA

Všetko, čo je bezplatné je skutočne aj zadarmo?

  • 19 apríla, 2021
  • 5 min read
Všetko, čo je bezplatné je skutočne aj zadarmo?
Nikto vám nič nedá len tak zadarmo. V konečnom dôsledku musíme za služby „zdarma“ aj tak v nejakej forme zaplatiť.

Bezplatne sa nerovná zadarmo

Všetci využívame verejné služby, za ktoré priamo neplatíme. Bezplatné verejné služby sú hradené najmä z verejných financií. Do verejného rozpočtu prispievame my, všetci občania krajiny, prostredníctvom daní a odvodov. To znamená, že občania platia za verejné služby nepriamo, prostredníctvom daní, alebo ich štát poskytuje na dlh. Malú časť príjmov  môže mať štát z predaja majetku, kolkov a z poskytovania platených verejných služieb.

Domácnosti, čiže bežní obyvatelia, platia sociálne a zdravotné odvody ako pracujúci, dane z príjmu, miestne dane a rôzne iné dane a poplatky. Portál Cena štátu uvádza, že tieto výdavky fyzických osôb tvoria až 80% daní, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

Aká je cena študenta?

Náklady verejných služieb je možné pekne ukázať na príklade vzdelávania. Podľa portálu cena štátu malo ministerstvo školstva v roku 2020 výdavky 1 582 miliónov eur. Je zaujímavé, že napríklad základné školy sú dotované z Ministerstva vnútra, zo sekcie výchova a vzdelávanie mládeže, ktorej prislúchala v minulom roku hodnota 1 439 miliónov eur. Náklady vzdelávacích služieb, ktoré sú financované z verejného rozpočtu je možné vyčísliť na jedného spotrebiteľa. Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – INESS vyčíslil v roku 2017 „cenu študenta“:

  • Výdavky na jedného žiaka základnej školy sú 3048 € ročne.
  • Výdavky na jedného stredoškoláka sú 3191 € ročne.
  • Výdavky na jedného vysokoškoláka sú 4156 € ročne.

V týchto mesiacoch si študenti stredných škôl podávajú prihlášky na vysoké školy. V súčasnosti je na Slovensku 35 vysokých škôl, kde dokopy študuje  viac než 100 000 študentov. Zo sumy, ktorú malo ministerstvo k dispozícií sa do vysokých škôl investovalo 597 miliónov eur (cena štátu), čo vychádza okolo 109 eur na jedného obyvateľa. Na štúdium vysokoškolákov sa teda skladá každý, či už využíva túto službu, alebo nie.

INZERCIA

Bezplatnú službu vysokoškolského vzdelávania nevyužívajú všetci. V zahraničí, kde si musia štúdium platiť, študujú tí, ktorých štúdium skutočne napĺňa. Cena jedného vysokoškoláka bola vyčíslená na 4156 € ročne. Od roku 2017 sa táto suma o niečo zvýšila. Ak by sa vyberalo školné v plnej výške za vysokoškolské štúdium, mali by sme toľko študentov vysokých škôl?

Aj keď náklady na študenta nie sú malé a sú hradené štátom, je prospešné, že sa k štúdiu môžu dostať aj ľudia, ktorí sú šikovní, no nemajú možno toľko finančných prostriedkov na štúdium. No aj keď sú verejné služby zadarmo, netreba to zneužívať, aby sa nakladalo s našimi spoločnými peniazmi úsporne a aby nám zostali financie napríklad na zlepšenie kvality.

INZERCIA

Mali by byť verejné služby bezplatné?

V oblasti služieb zdravotnej starostlivosti by sa takisto dali vyčísliť presné sumy za spotrebiteľa. Lieky, CT vyšetrenie, ale aj bežná preventívna prehliadka majú svoju cenu, ktorú však väčšinou priamo neplatíme. Avšak, tak ako je vhodné, že všetci študenti majú možnosť študovať na vysokej škole, aby mohli vykonávať svoju vysnívanú profesiu, tak by mali mať všetci chorí bezplatný prístup k zdravotnej starostlivosti.

Keď niekde nastane požiar, ľudia využijú služby hasičov. Ak je niekto v nebezpečenstve, využije služby policajtov. Aj ich výjazd stojí peniaze. Mnohí by sa asi zhodli, že tieto služby by mal štát zabezpečovať a poskytovať bezplatne, aby  k nim mal prístup každý, kto to potrebuje.

Inzercia

Rozdielne názory panujú v tom, či by mali byť vlaky zadarmo. Bezplatná železničná doprava patrí medzi takzvané selektívne podpory spoločenským skupinám, akými sú v tomto prípade žiaci, študenti a dôchodcovia. Odkedy sa zaviedli tieto výhody, počet cestujúcich vlakom sa výrazne zvýšil, no tržby nevzrástli.

Uprednostňovanie železničnej dopravy pred autobusovou alebo automobilovou dopravou má pozitívny vplyv na životné prostredie. Preto sú výhody pre cestovanie vlakom na mieste, ale je diskutabilné, akým spôsobom by mala byť podpora zavedená a je hlavne na nás všetkých, aby sme  neplytvali verejnými službami.

Ak chceme viac bezplatných služieb, tak sa na druhej strane musí z niečoho iného ubrať alebo sa musia zvýšiť dane či prehĺbiť štátny dlh. Mali by sme myslieť na to, že všetko, čo je bezplatné, nie je úplne zadarmo a v konečnom dôsledku sa to hradí z peňazí nás všetkých.

 

About Author

Jana Mäsiarová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings