Na zamyslenie

Čo je vlastne kamasútra, karma, a čo je typické pre indickú filozofiu?

  • 29 júna, 2022
  • 6 min read
Čo je vlastne kamasútra, karma, a čo je typické pre indickú filozofiu?

Indická filozofia, systémy myslenia a reflexie, zahŕňajú ortodoxné systémy – Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Purva-Mimamsa, a filozofické školy Vedanta, a neortodoxné systémy, ako je budhizmus a džinizmus.

Indické myslenie sa zaoberá rôznymi filozofickými problémami, medzi ktoré patrí povaha sveta (kozmológia), povaha reality (metafyzika), logika, povaha poznania (epistemológia), etika a filozofia náboženstva.

 

Všeobecné úvahy

 

INZERCIA

Vo vzťahu k západnému filozofickému mysleniu ponúka indická filozofia prekvapivé body a zaujímavé rozdiely.

Rozdiely zdôrazňujú určité zásadne otázky, ktoré si indickí filozofi kládli. Filozofi v Indii a na Západe zápasili s rovnakými problémami, a niekedy dokonca navrhovali podobné teórie, ale indickí myslitelia presadzovali nové formulácie a argumenty. Problémy, ktoré indickí filozofi nastolili na zváženie, ale ktoré ich západní kolegovia nikdy nezvážili, zahŕňajú také záležitosti, ako je pôvod a chápanie pravdy.

Problémy, ktoré indickí filozofi z väčšej časti ignorovali, ale ktoré pomohli formovať západnú filozofiu, zahŕňajú otázku, či poznanie pochádza zo skúsenosti, alebo z rozumu. Indické myslenie preto poskytuje historikovi západnej filozofie uhol pohľadu, ktorý môže dopĺňať pohľad získaný zo západného myslenia. Štúdia indického myslenia teda odhaľuje určité nedostatky západného filozofického myslenia a objasňuje, že niektoré pojmy a rozdiely nemusia byť také nevyhnutné, ako by sa inak mohlo zdať. Podobným spôsobom bola pre nich výhodná aj znalosť západného myslenia, ktorú získali indickí filozofi.

Védy, hinduistické spisy pochádzajúce z 2. tisícročia pred Kristom, sú najstarším zachovaným záznamom z Indie o procese, ktorým si ľudská myseľ vytvára svojich bohov, a o hlbokých psychologických procesoch tvorby mýtov vedúcich k hlbokým kozmologickým konceptom.

Upanišady (špekulatívne filozofické texty) obsahujú jednu z prvých koncepcií univerzálnej, všadeprítomnej, duchovnej reality vedúcej k radikálnemu monizmu. Obsahujú aj rané špekulácie indických filozofov o prírode, živote, mysli a ľudskom tele, nehovoriac o etike a sociálnej filozofii.

Všeobecná charakteristika indickej filozofie

 

Rôzne indické filozofie obsahujú takú rozmanitosť názorov, teórií a systémov, že je takmer nemožné vyčleniť charakteristiky, ktoré sú spoločné pre všetky z nich. Prijatie autority Véd charakterizuje všetky ortodoxné systémy – ale nie neortodoxné systémy, ako je Charvaka, budhizmus a džinizmus.

Navyše, aj keď filozofi vyznávali vernosť Védam, ich lojalita len málo bránila slobode ich špekulatívnych aktivít. Naopak, prijatie autority Véd bolo pohodlným spôsobom, ako sa názory filozofa stali prijateľnými pre ortodoxných, aj keď mysliteľ predstavil úplne novú myšlienku.

 

Filozofia, ktorá sa stala hitom v celom svete, a môžete sa o nej dozvedieť v množstve literatúry. Obrázok pojednáva o konkrétnej knihe. Zdroj: knihcentrum.sk

 

Vo väčšine indických filozofických systémov bolo prijatie ideálu moksha, podobne ako vernosť autorite písiem, len vzdialene spojené so systematickými doktrínami, ktoré boli predložené. O mnohých epistemologických, logických a dokonca metafyzických doktrínach sa diskutovalo a rozhodovalo sa o nich na čisto racionálnych základoch, ktoré priamo nesúviseli s ideálom moksha.

Iba filozofia Vedanta a filozofia Samkhya majú úzky vzťah k ideálu moksha. Logické systémy – Nyaya, Vaisheshika a Purva-Mimamsa – spolu súvisia len veľmi vzdialene. Aj filozofie a iné vedecké pojednania, vrátane Kámasútry („Aforizmy o láske“) a Artha-šástry („Veda o materiálnom zisku“), uznávali rovnaký ideál a vyhlasovali ich účinnosť na jeho dosiahnutie.

Keď indickí filozofi hovoria o intuitívnom poznaní, ide im o to, aby mu uvoľnili miesto a pomocou logiky demonštrovali jeho možnosti – a tam sa úloha filozofie končí. Indickí filozofi sa nesnažia ospravedlňovať náboženskú vieru; samotnej filozofickej múdrosti sa priznáva dôstojnosť náboženskej pravdy.

 

Tri základné pojmy tvoria základný kameň indického filozofického myslenia:

ja alebo duša (átman), práca (karma) a oslobodenie (mókša). Ak ponecháme stranou Charvaky, všetky indické filozofie sa zaoberajú týmito tromi pojmami a ich vzájomnými vzťahmi.

Z nich sa koncept karmy, označujúci morálnu účinnosť ľudských činov, javí ako najtypickejší indický. Pojem átman, ktorý v západnom myslení celkom chýba, v určitom zmysle zodpovedá západnému konceptu transcendentálneho alebo absolútneho duchovného ja. Koncept moksha ako koncept najvyššieho ideálu bol tiež jedným z problémov západného myslenia, najmä počas kresťanskej éry, hoci pravdepodobne nikdy nebol taký dôležitý ako pre hinduistickú myseľ. Väčšina indických filozofií predpokladá, že mókša je možná a „nemožnosť mókše“ (anirmókša) sa považuje za materiálny omyl, ktorý pravdepodobne naruší filozofickú teóriu.

Od čias Grékov sa západné myslenie zaoberalo matematikou, a v kresťanskej ére aj históriou.

Ani matematika, ani história nikdy nenastolili pre Indov filozofické problémy. V zoznamoch spôsobov poznania akceptovaných rôznymi školami nie je žiadny, ktorý by zahŕňal matematické znalosti alebo historické znalosti.

S ich ľahostajnosťou k matematike možno súvisí aj významná skutočnosť, že indickí filozofi nerozvinuli formálnu logiku. Teória sylogizmu (platný deduktívny argument s dvoma premisami a záverom) je však rozvinutá, a v logickej teórii sa dosiahlo veľa sofistikovanosti. Indická logika ponúka skôr poučný príklad logiky poznania než abstraktných výrokov – logiky, ktorá nie je oddelená a izolovaná od psychológie a epistemológie.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings