Na zamyslenie

Čím inšpiruje hinduizmus? Motivujte sa aj vy náboženstvom lásky a spravodlivosti

 • 15 novembra, 2022
 • 6 min read
Čím inšpiruje hinduizmus? Motivujte sa aj vy náboženstvom lásky a spravodlivosti

Ako začal hinduizmus?

Hinduizmus alebo Sanatana Dharma („večná duchovná cesta“) sa začal asi pred 4000 rokmi v Indii.

Bolo to náboženstvo starovekého národa známeho ako Árijci („ušľachtilí ľudia“), ktorého filozofia, náboženstvo a zvyky sú zaznamenané v ich posvätných textoch, známych ako Védy.

Tieto texty sa spočiatku odovzdávali ústne z učiteľa na žiaka. Až oveľa neskôr boli skutočne zapísané.

Archeologické dôkazy z civilizácie v údolí Indus, v severozápadnej Indii, pomáhajú etablovať hinduizmus ako najstaršie existujúce náboženstvo na svete.

INZERCIA

Dnes je na svete takmer miliarda ľudí, ktorí vyznávajú nejaký aspekt hinduizmu. Základné učenia hinduizmu, ktoré tvoria základ všetkých jeho rôznych siekt, sú obsiahnuté v záverečnej časti Véd, a preto sú známe ako Vedanta („koniec alebo záverečná časť Véd“). Táto časť Véd je známa aj ako Upanišady.

 

INZERCIA
Ilustračná fotografia (Upanišady). Zdroj: yogabasics.com

 

Čomu veria a čo praktizujú hinduisti?

Základné učenie hinduizmu je, že podstata ľudskej bytosti nie je obmedzená na telo alebo myseľ.

Inzercia

Za oboma sa nachádza duša, ktorá je v nás, a tiež vo všetkom, čo vidíme.

Všetky bytosti a všetky veci sú skutočne vo svojej najhlbšej podstate, čistým alebo božským duchom, plným pokoja, radosti a múdrosti, vždy zjednoteným s Bohom.

Nie je to len teória, ale dá sa to skutočne zažiť. Každý, kto si dá tú námahu a podstúpi potrebné školenie na očistenie a zjemnenie mysle a zmyslov, môže začať pociťovať pravdu.

Tento tréning môže mať rôzne formy a je známy ako jóga („zjednotenie“ – spojenie individuálneho ja s týmto vnútorným duchom).

 

Ilustračná fotografia (karmajóga). Zdroj: himalayanyogaashram.com

 

Existujú štyri hlavné typy jógy, ktoré sú určené pre štyri hlavné typy ľudských temperamentov:

 

 • Karmajóga, alebo disciplína správnych činov je pre tých, ktorí majú aktívny temperament, snažia sa odstrániť sebectvo, a pestovať univerzálne sympatie videním božskej reality vo všetkom.

 

 • Bhakti jóga je cesta oddanosti Bohu, ktorej prítomnosť je cítiť vo všetkom.

 

 • Džňána jógu uprednostňujú tí, ktorí majú analytické myslenie. Je to disciplína, v ktorej sa snažíme vidieť božskú realitu vo všetkých veciach priamo, mentálnym odstránením všetkých prekážok, fyzických a mentálnych obalov, ktoré ju skrývajú.

 

 • Rádža jóga je proces mentálnej kontroly, čistoty a meditácie, aby bola myseľ veľmi pokojná a tichá. V tomto hlbokom tichu sa odhaľuje vnútorné božské svetlo.

 

 

Aké sú prejavy Boha v hinduizme?

 

Všeobecné meno pre Boha v hinduizme je Brahman.

Názov božskej podstaty v nás,  je Átman. Sú jedno a to isté, nekonečné a večné.

Boh je však prítomný aj v celom stvorení, a Boží prejav vo stvorení má mnoho mien. Je to jediná nekonečná, večná, Božská Bytosť, ktorá sa prejavuje nespočetnými spôsobmi.

Toto je základný princíp za všetkými rôznymi sektami hinduizmu. Tí, ktorí uprednostňujú konkrétny prejav božstva, vytvoria sektu oddanú kontemplácii a uctievaniu tohto prejavu.

Všetky sekty však prijmú starodávne učenie Véd a Vedanty, ako základ svojej praxe.

 

 

Čo je reinkarnácia?

V tomto svete musí mať každá príčina svoj následok.

Sme zodpovední za výsledky našich činov.

Kedysi sa ľudia najprv pýtali, prečo sa niektorí ľudia rodia v šťastných podmienkach, zatiaľ čo iní sa rodia, aby celý život trpeli.

Udalosti tohto súčasného života nestačia na vysvetlenie takéhoto utrpenia. Aby sme rozumne vysvetlili prebytok utrpenia alebo radosti v tomto živote, predpokladá sa, že všetci sme už predtým existovali, a že teraz žneme výsledky týchto predchádzajúcich činov.

Musí tiež platiť, že svoj osud môžeme prevziať práve teraz. Lepší zajtrajšok môžeme vytvoriť tak, že sa rozhodneme konať lepšie už dnes.

 

Viery hinduizmu

 • Viera v božstvo Véd
 • Viera v jednu, všadeprítomnú Najvyššiu realitu (Božskú bytosť)
 • Viera v cyklický charakter času
 • Viera v karmu
 • Viera v reinkarnáciu
 • Viera v alternatívne reality s vyššími bytosťami
 • Viera v osvietených majstrov alebo guruov
 • Viera v neútočenie a nezranenie
 • Viera, že všetky zjavené náboženstvá sú v podstate správne
 • Viera, že živá bytosť je predovšetkým duchovná bytosť

 

Dôležité hinduistické božstvá. Zdroj: learnreligions.com

 

Bohovia v hinduizme

Hinduizmus zahŕňa svieže, expanzívne chápanie božstva, ktoré zahŕňa široký sortiment dynamických a mnohostranných konceptov.

Hinduizmus vidí božstvo nie ako jedno, ani ako mnoho, ale ako oboje; nie muž alebo žena, ale obaja; nie beztvaré alebo stelesnené, ale oboje.

Niektoré z najdôležitejších božstiev v hinduizme sú Višnu, Šiva, Ganéša, Krišna, Sarasvatí, Durga a Kálí.

 

Posvätné texty hinduizmu

V hinduizme neexistuje jediný autoritatívny text, ktorý by fungoval ako Biblia pre kresťanov alebo Korán pre moslimov.

Namiesto toho existuje niekoľko rôznych zbierok textov.

Védy sú najstaršie hinduistické posvätné texty a majú najrozsiahlejšiu autoritu. Verí sa, že boli napísané niekde v rokoch 1800 až 1200 pred Kristom.

Upanišady opisujú filozofickejší a teoretickejší prístup k praxi hinduizmu, a boli napísané zhruba medzi rokmi 800 a 400 pred Kristom, približne v rovnakom čase, ako žil a učil Budha.

Mahábhárata je najdlhšia epická báseň na svete, ktorej najznámejšou časťou je Bhagavadgíta.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings