Kultúra

Aký je skutočne islam a moslimovia?

  • 14 apríla, 2022
  • 6 min read
Aký je skutočne islam a moslimovia?

V tomto článku si predstavíme základné otázky a odpovede pre lepšie pochopenie islamu a moslimov všeobecne.

 

Čo je islam?

Náboženstvo islam bolo založené v 7. storočí nášho letopočtu, a je to náboženstvo a zároveň spôsob života, ktorý vyznáva približne 1,5 miliardy ľudí. Je to druhé najväčšie náboženstvo na svete a jeho stúpenci tvoria asi 25% z celkovej populácie na svete.

 

INZERCIA

Kto sú moslimovia?

1,8 miliarda ľudí zo širokého spektra rás, národností a kultúr na celom svete – od južných Filipín až po Nigériu – spája ich spoločná islamská viera. Asi 18 % žije v arabskom svete, a najväčšia moslimská komunita na svete sa nachádza v Indonézii. Veľké časti Ázie a väčšina Afriky sú moslimské, zatiaľ čo významné menšiny možno nájsť v Sovietskom zväze, Číne, Severnej a Južnej Amerike a Európe.

 

INZERCIA
Expanzia islamského kalifátu v rokoch 622 – 750. Zdroj: sk.wikipedia.org

Čomu veria moslimovia?

Moslimovia veria v jedného, ​​jedinečného, ​​neporovnateľného Boha, v ním stvorených anjelov, a v prorokov. Prostredníctvom prorokov boli ľudstvu prinesené Božie zjavenia: v Súdny deň a individuálnu zodpovednosť za činy, v úplnú Božiu autoritu nad ľudským osudom, a v život po smrti.

Moslimovia veria v reťazec prorokov počnúc Adamom, vrátane Noeho, Abraháma, Izmaela, Izáka, Jakuba, Jozefa, Jóba, Mojžiša, Árona, Dávida, Šalamúna, Eliáša, Jonáša, Jána Krstiteľa a Ježiša. Ale posledné Božie posolstvo pre človeka, opätovné potvrdenie večného posolstva a zhrnutie všetkého, čo bolo predtým, bolo zjavené prorokovi Mohamedovi prostredníctvom Gabriela.

Inzercia

 

Čo znamená islam?

Arabské slovo „islam“ znamená „podriadenosť“ a pochádza zo slova, ktoré znamená „mier“. V náboženskom kontexte to znamená úplné podriadenie sa Božej vôli. „Mohamedánstvo“ je teda nesprávne pomenovanie, pretože naznačuje, že moslimovia uctievajú skôr Mohameda ako Boha. „Alah“ je arabské meno pre Boha, ktoré používajú arabskí moslimovia aj kresťania.

 

Majú islam a kresťanstvo odlišný pôvod?

Nie. Spolu s judaizmom sa vracajú k prorokovi a patriarchovi Abrahámovi a ich traja proroci pochádzajú priamo od jeho synov, Mohamed od staršieho syna Izmaela, a Mojžiš a Ježiš od mladšieho syna Izáka. Abrahám založil osadu, ktorá je dnes mestom Mekka, a postavil Ka’bu, ku ktorej sa všetci moslimovia obracajú, keď sa modlia.

 

Čo je to Korán?

Korán je záznamom presných slov, ktoré Boh zjavil prostredníctvom anjela Gabriela prorokovi Mohamedovi. Mohamed si to zapamätal a nadiktoval svojim spoločníkom a pisárom, ktorí ho počas jeho života krížovo kontrolovali. Ani jedno slovo z jeho 114 kapitol, súry, sa v priebehu storočí nezmenilo, takže Korán je v každom detaile jedinečným a zázračným textom, ktorý bol Mohamedovi zjavený pred štrnástimi storočiami.

 

O čom je Korán?

Korán, posledné zjavené Slovo Božie, je hlavným zdrojom viery a praxe každého moslima. Zaoberá sa všetkými témami, ktoré sa nás ako ľudí týkajú: múdrosť, doktrína, uctievanie a zákon, no základnou témou je vzťah medzi Bohom a jeho stvoreniami. Zároveň poskytuje usmernenia pre spravodlivú spoločnosť, správne ľudské správanie a spravodlivý ekonomický systém.

 

Čo je to Ka’ba?

Ka`ba je miesto uctievania, ktoré Boh prikázal postaviť Abrahámovi a Izmaelovi pred viac ako štyrmi tisíckami rokov. Budova  postavená z kameňa sa nachádza na mieste, o ktorom mnohí veria, že to bolo pôvodné miesto svätyne, ktorú založil Adam. Boh prikázal Abrahámovi zvolať celé ľudstvo, aby navštívilo toto miesto, a keď tam dnes idú pútnici, ako odpoveď na Abrahámovo zavolanie hovoria: „K službe tvojej, Pane“.

 

Kto je Mohamed?

Mohamed, sa narodil v Mekke v roku 570, v čase, keď kresťanstvo v Európe ešte nebolo úplne etablované. Keďže jeho otec zomrel pred jeho narodením a matka krátko potom, vychovával ho jeho strýko z váženého kmeňa Kurajšovcov. Ako vyrastal, stal sa známym pre svoju pravdovravnosť, štedrosť a úprimnosť, takže bol vyhľadávaný pre svoju schopnosť rozhodovať v sporoch. Historici ho opisujú ako pokojného a meditatívneho človeka.

Mohamed bol hlboko nábožensky založený a dlho nenávidel dekadenciu svojej spoločnosti. Z času na čas sa stalo jeho zvykom meditovať v jaskyni Hira blízko vrcholu Jabal al-Nur, „hora svetla“ neďaleko Mekky.

 

Ako sa Mohamed stal prorokom a Božím poslom?

Vo veku 40 rokov, keď bol na meditatívnom ústraní, dostal Mohamed svoje prvé zjavenie od Boha prostredníctvom anjela Gabriela. Toto zjavenie, ktoré pokračovalo dvadsaťtri rokov, je známe ako Korán.

Len čo začal recitovať slová, ktoré počul od Gabriela, a hlásať pravdu, ktorú mu Boh zjavil, on a jeho malá skupina nasledovníkov trpeli krutým prenasledovaním, ktoré narástlo do takej zúrivosti, že v roku 622 im Boh dal príkaz emigrovať.

Táto udalosť – hidžra, „migrácia“, pri ktorej odišli z Mekky do mesta Medína, predstavuje začiatok moslimského kalendára.

Po niekoľkých rokoch sa Prorok a jeho nasledovníci mohli vrátiť do Mekky, kde odpustili svojim nepriateľom a definitívne založili islam. Predtým, ako Prorok vo veku 63 rokov zomrel, väčšia časť Arábie bola moslimská a do storočia po jeho smrti sa islam rozšíril až do Španielska na západe, a smerom na východ až do Číny.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings