BIZNIS NA SLOVENSKU

Aj slovenskí mikropodnikatelia sa môžu poistiť pred prerušením prevádzky, lúpežami či pádom lietadla

Podnikanie vždy obnáša riziká, no nie všetky sa týkajú samotného obchodného modelu.
Vydané 9. novembra 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , , , , ,

Pri podnikaní je obava z nepredvídateľného je na mieste. Neistotu možno prekonať tým, že vezmete podnikanie do vlastných rúk pevnejšie, čo sa robí aj dobre nastaveným poistením. Ak sa niečo prihodí, toto poistenie bude kryť škody.

  • Každé podnikanie prináša výhody, ale aj riziká. Na niektoré z nich dá sa dá pripraviť správnym poistením.
  • Poisťovňa Allianz kryje škody spôsobené rôznymi príčinami, vrátane takého pádu lietadla či rázovej vlny.
  • Poistiť sa znamená mať nad svojím podnikaním ešte väčšiu kontrolu.

Nezáleží na tom, či podnikáte na Slovensku alebo v zahraničí, vždy sa budete stretávať s pozitívnymi stránkami podnikania, ale aj problémami.

Možnosť zveľaďovať svoje obchodné zámery, viesť firmu, prekonávať každodenné prekážky a vytyčovať si nové a nové ciele, to všetko ambiciózne osobnosti napĺňa. Nielen smerovanie k cieľom, ale aj uvedomenie si rizík je priam nevyhnutné, ak má podnik prosperovať. A to aj v prípade, že sa podnikateľovi darí a všetko obvykle vidí optimisticky. Poznať trh, reálie podnikania, zákazníka, to všetko je rovnako dôležité ako poznať a včas sa pripraviť na možné problémy, ktoré súvisia so samotným obchodným modelom. Na mnohé riziká spojené s podnikaním sa však pripravuje ťažko – dokonca je skoro nemožné predchádzať im.

Prakticky kedykoľvek môže prísť k nehode, na ktorej budú zamestnanci či vedenie niesť priamu alebo nepriamo zodpovednosť, ale aj takým, ktoré s nimi nebudú súvisieť; k prírodným katastrofám, vandalizmu, krádežiam, ku škodám spôsobeným technologickými zariadeniami alebo aj znečisťujúcimi látkami. Tieto a mnohé ďalšie riziká sú reálne a aj keď sa mnohým nedá predchádzať, dá sa pripraviť aspoň na ich riešenie, keď už vznikli.

Nezáleží na tom, v akej oblasti podnikáte, každý biznis môže byť hodnotný a užitočný. Nemal by preto doplácať na problémy, ktoré mu počas jeho rozvoja skrížia cestu.

Aj slovenskí podnikanitelia majú možnosť poistiť sa pred takýmito rizikami, dokonca pred pozastavením prevádzky. Poisťovňa Allianz ponúka produkt MOJE PODNIKANIE pre „mikro podnikateľov“, teraz so zľavou až do 40 percent.

Výhody tohto poistenia sú predovšetkým komplexnosť , flexibilita a jednoduchosť.

  • komplexnosť – na uzatvorenie poistenia hnuteľných vecí, budovy, zodpovednosti za škodu a prerušenia prevádzky vám postačí 1 zmluva
  • flexibilita – máte možnosť výberu zo 4 balíkov krytia
  • jednoduchosť – uzatvorenie je rýchle a jednoduché

V ponuke poisťovne sú celkovo 4 balíčky krytia, ktoré sa nazývajú Comfort, Plus, Extra a Max, pričom práve Max je balík s najväčším rozsahom krytia. A ku každému z balíčkov je možné doplniť si krytie nad rámec štandardného zoznamu.

Už aj základný balíček Comfort kryje škody spôsobené požiarom, dymom, bleskom, explóziou, implóziou, pádom lietadla, rázovou vlnou či nárazom vozidla, živlami, prerušením prevádzky či nákladov, ktoré boli vyvolané poistnou udalosťou, pritom k všetkému pridáva asistenčné služby.

Najvyššie krytie Max pritom zahŕňa aj vandalizmus, krádeže a lúpeže, škody na vašich strojoch a elektronike v dôsledku neočakávanej udalosti počas ich prevádzky či škody spôsobené únikom nebezpečných látok.

 

Poistenie je správna cesta

Medzi zamestnancami, ale aj podnikateľmi, častokrát prevláda názor, že poistenie sú vlastne iba vyhodené peniaze. Že primeraným šetrením si môžu vytvoriť rezervy, z ktorých pokryjú prípadné škody. Nie je to pravda, pretože poistné krytie spravidla v podstatne prevyšuje sumy, ktoré by si takýto zamestnanec alebo podnikateľ bol schopný našetriť v priebehu dlhých rokov. Okrem toho platí, že škodová udalosť sa môže odohrať aj niekoľkokrát po sebe.

Poisťovne sú na takéto situácie pripravené. Poisťovňa je subjekt, ktorý za klientove peniaze a za dojednané podmienky preberá zodpovednosť za riziko, ktoré by inak znášal sám klient. Inak povedané, poisťovňa preberá finančnú kompenzáciu na seba za škody, ktoré klient spôsobil alebo mu bolo spôsobené. Tento vzťah sa pohybuje len v dojednaných medziach zmluvy, ktorú klient s poisťovňou uzavrel.

Poistiť sa pred rizikami, ktoré ohrozujú podnikanie, znamená myslieť a konať prezieravo a uchopiť biznis do vlastných rúk pre získanie väčšej kontroly. Preto dnes o význame podobných poistných produktov nemožno pochybovať.

 

Odporúčame: Zistite viac na stránke poisťovne Allianz o produkte MOJE PODNIKANIE

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »