Ekonomika a Biznis EXTRA

Aj slovenskí mikropodnikatelia sa môžu poistiť pred prerušením prevádzky, lúpežami či pádom lietadla

  • 9 novembra, 2021
  • 5 min read
Aj slovenskí mikropodnikatelia sa môžu poistiť pred prerušením prevádzky, lúpežami či pádom lietadla
Pri podnikaní je obava z nepredvídateľného je na mieste. Neistotu možno prekonať tým, že vezmete podnikanie do vlastných rúk pevnejšie, čo sa robí aj dobre nastaveným poistením. Ak sa niečo prihodí, toto poistenie bude kryť škody.
  • Každé podnikanie prináša výhody, ale aj riziká. Na niektoré z nich dá sa dá pripraviť správnym poistením.
  • Poisťovňa Allianz kryje škody spôsobené rôznymi príčinami, vrátane takého pádu lietadla či rázovej vlny.
  • Poistiť sa znamená mať nad svojím podnikaním ešte väčšiu kontrolu.

Nezáleží na tom, či podnikáte na Slovensku alebo v zahraničí, vždy sa budete stretávať s pozitívnymi stránkami podnikania, ale aj problémami.

Možnosť zveľaďovať svoje obchodné zámery, viesť firmu, prekonávať každodenné prekážky a vytyčovať si nové a nové ciele, to všetko ambiciózne osobnosti napĺňa. Nielen smerovanie k cieľom, ale aj uvedomenie si rizík je priam nevyhnutné, ak má podnik prosperovať. A to aj v prípade, že sa podnikateľovi darí a všetko obvykle vidí optimisticky. Poznať trh, reálie podnikania, zákazníka, to všetko je rovnako dôležité ako poznať a včas sa pripraviť na možné problémy, ktoré súvisia so samotným obchodným modelom. Na mnohé riziká spojené s podnikaním sa však pripravuje ťažko – dokonca je skoro nemožné predchádzať im.

Prakticky kedykoľvek môže prísť k nehode, na ktorej budú zamestnanci či vedenie niesť priamu alebo nepriamo zodpovednosť, ale aj takým, ktoré s nimi nebudú súvisieť; k prírodným katastrofám, vandalizmu, krádežiam, ku škodám spôsobeným technologickými zariadeniami alebo aj znečisťujúcimi látkami. Tieto a mnohé ďalšie riziká sú reálne a aj keď sa mnohým nedá predchádzať, dá sa pripraviť aspoň na ich riešenie, keď už vznikli.

Nezáleží na tom, v akej oblasti podnikáte, každý biznis môže byť hodnotný a užitočný. Nemal by preto doplácať na problémy, ktoré mu počas jeho rozvoja skrížia cestu.

Aj slovenskí podnikanitelia majú možnosť poistiť sa pred takýmito rizikami, dokonca pred pozastavením prevádzky. Poisťovňa Allianz ponúka produkt MOJE PODNIKANIE pre „mikro podnikateľov“, teraz so zľavou až do 40 percent.

INZERCIA

Výhody tohto poistenia sú predovšetkým komplexnosť , flexibilita a jednoduchosť.

  • komplexnosť – na uzatvorenie poistenia hnuteľných vecí, budovy, zodpovednosti za škodu a prerušenia prevádzky vám postačí 1 zmluva
  • flexibilita – máte možnosť výberu zo 4 balíkov krytia
  • jednoduchosť – uzatvorenie je rýchle a jednoduché

V ponuke poisťovne sú celkovo 4 balíčky krytia, ktoré sa nazývajú Comfort, Plus, Extra a Max, pričom práve Max je balík s najväčším rozsahom krytia. A ku každému z balíčkov je možné doplniť si krytie nad rámec štandardného zoznamu.

Už aj základný balíček Comfort kryje škody spôsobené požiarom, dymom, bleskom, explóziou, implóziou, pádom lietadla, rázovou vlnou či nárazom vozidla, živlami, prerušením prevádzky či nákladov, ktoré boli vyvolané poistnou udalosťou, pritom k všetkému pridáva asistenčné služby.

Najvyššie krytie Max pritom zahŕňa aj vandalizmus, krádeže a lúpeže, škody na vašich strojoch a elektronike v dôsledku neočakávanej udalosti počas ich prevádzky či škody spôsobené únikom nebezpečných látok.

 

Poistenie je správna cesta

Medzi zamestnancami, ale aj podnikateľmi, častokrát prevláda názor, že poistenie sú vlastne iba vyhodené peniaze. Že primeraným šetrením si môžu vytvoriť rezervy, z ktorých pokryjú prípadné škody. Nie je to pravda, pretože poistné krytie spravidla v podstatne prevyšuje sumy, ktoré by si takýto zamestnanec alebo podnikateľ bol schopný našetriť v priebehu dlhých rokov. Okrem toho platí, že škodová udalosť sa môže odohrať aj niekoľkokrát po sebe.

Poisťovne sú na takéto situácie pripravené. Poisťovňa je subjekt, ktorý za klientove peniaze a za dojednané podmienky preberá zodpovednosť za riziko, ktoré by inak znášal sám klient. Inak povedané, poisťovňa preberá finančnú kompenzáciu na seba za škody, ktoré klient spôsobil alebo mu bolo spôsobené. Tento vzťah sa pohybuje len v dojednaných medziach zmluvy, ktorú klient s poisťovňou uzavrel.

Poistiť sa pred rizikami, ktoré ohrozujú podnikanie, znamená myslieť a konať prezieravo a uchopiť biznis do vlastných rúk pre získanie väčšej kontroly. Preto dnes o význame podobných poistných produktov nemožno pochybovať.

 

Odporúčame: Zistite viac na stránke poisťovne Allianz o produkte MOJE PODNIKANIE

 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings