Veda a technika

Ľadové jadro: Najstaršia vzorka o pôvode klimatických zmien dosiahla rekordných 2,7 milióna rokov

  • 7 februára, 2023
  • 6 min read
Ľadové jadro: Najstaršia vzorka o pôvode klimatických zmien dosiahla rekordných 2,7 milióna rokov

Odpoveď na príčiny globálneho otepľovania či zaznamenávanie prítomnosti skleníkových plynov – ľadové jadro je užitočným nástrojom pri získavaní historických informácií o podnebí, ktoré formovalo našu planétu do dnešnej podoby.

Ľadová encyklopédia

Ľadovce sú telesá, ktoré svojím vzhľadom a monumentálnosťou berú dych. Vznik týchto zásobární sladkej vody nastáva, keď sa vrstvy snehu hromadia jedna na druhej. Jednotlivé snehové pokrývky sa od seba odlišujú v chémii a štruktúre. Postupom času sa zasypaný sneh stlačí svojou ťarchou a nad ním sa vytvorí ľad. Častice a rozpustené chemikálie zachytí padajúci sneh, a tak sa stanú jeho súčasťou.

Vrstvy ľadu sa hromadia v priebehu ročných období a vytvárajú záznam o klimatických podmienkach v čase svojho vzniku. Ľadovec hromadí údaje o miestnej teplote, chemickom zložení atmosféry – vrátane koncentrácie skleníkových plynov, sopečnej činnosti a slnečnej aktivity.

zdroj: unsplash.com

Ľadové jadro predstavuje vyvŕtaný valec ľadu, ktorý pre výskumníkov predstavuje cenný zdroj informácií. Zmrazené časové kapsuly umožňujú vedcom rekonštruovať klimatické podmienky v časoch doby ľadovej. Vrstvy v ľadových jadrách zodpovedajú rokom a ročným obdobiam, pričom najmladší ľad je na vrchu a najstarší na spodnej časti.

INZERCIA

Získané informácie umožňujú vedcom určiť, ako a prečo sa klíma v minulosti menila. Pochopenie predošlých zmien počasia je kľúčové pre čo najpresnejšie odhady o budúcich klimatických podmienkach.

Pomoc pre paleoklimatológov

Približne pred 600 miliónmi rokov bola naša planéta obrovská guľa snehu a ľadu. Námraza s hrúbkou viac ako kilometer siahala od pólov po rovník. Počas vlády dinosaurov, asi pred 120 miliónmi rokov, množstvo vybuchujúcich sopiek vyvrhlo do atmosféry skleníkové plyny. Vzniknutý horúci a vlhký dažďový prales bol odrazu jedným z najteplejších miest v histórii Zeme.

zdroj: pixabay.com

V tom čase sa v okolí nenachádzali žiadni ľudia, ktorí by tieto udalosti zaznamenali. Ako teda vieme, že všetky tieto udalosti skutočne nastali? Odpovediam na tieto otázky sa venuje paleoklimatológia. Renomovaní vedci majú niekoľko spôsobov merania zmien klímy, vrátane odoberania vzoriek ľadového jadra, pozorovania zvyškov ľadovcových pôdnych foriem, prieskumu sedimentov na dne oceánu a štúdia fosílií starovekej vegetácie.

Ľadové jadro je zlatým štandardom v zisťovaní vývoja klimatologických podmienok našej Zeme. Medzi jeho výhody patrí vysoké časové rozlíšenie a schopnosť archivovať skutočné koncentrácie skleníkových (a neskleníkových) plynov z minulosti.

Cesta za dosiahnutím ľadového jadra

Ľadové jadrá sú vyvŕtané v ľadovcoch a na ľadových plátoch na všetkých kontinentoch Zeme. Väčšina jadier pochádza z Antarktídy a Grónska, pričom najdlhšie siahajú do hĺbky troch kilometrov. Najstaršie záznamy súvislého ľadového jadra zvyčajne siahajú až do 130 000 rokov v Grónsku a 800 000 rokov v Antarktíde.

zdroj: pinterest.com

K ľadovým jadrám sa výskumníci zvyčajne dostanú pomocou mechanickej alebo tepelnej vŕtačky. Mechanická vŕtačka je rotujúca rúrka alebo hlaveň vŕtačky s frézami na hlave. Keď sa valec vŕtačky otáča, frézy vyrezávajú kruh okolo ľadu, ktorý sa má odobrať, až kým sa valec nenaplní ľadom. Hlaveň vŕtačky sa otáča buď fyzickou silou, alebo pomocou elektromechanického motorického pohonu.

Tepelné vŕtačky používajú vyhrievacie teleso v tvare prstenca na roztavenie priestoru okolo ľadu, ktorý sa má odoberať, pričom sa voda z taveniny skladuje v nádrži vo vrtáku. Používajú sa hlavne pri vŕtaní cez teplejší ľad (nad -10 °C) a na ľadovce strednej alebo nízkej šírky. Na mnohých nepolárnych ľadovcoch sa však ľadové podmienky môžu líšiť od „studeného“ ľadu po „teplý“ ľad, čo si vyžaduje mechanické aj tepelné vŕtanie na získanie najlepšej možnej kvality jadra v celom hĺbkovom intervale.

Archív klimatických záznamov

Národná vedecká nadácia Ice Core Facility (NSF-ICF) je zariadenie na skladovanie, úpravu a štúdium týchto studených záznamov. Inštitúcia umožňuje vedcom vykonávať skúšky a merania na ľadových jadrách za účelom získavania výsledkov v rámci rôznych štúdií.

ľadové jadro
zdroj: pinterest.com

NSF-ICF v súčasnosti uchováva viac ako 17 000 metrov ľadového jadra zozbieraného z rôznych miest v Antarktíde, Grónsku a Severnej Amerike. Hlavná archívna mraznička NSF-ICF má objem vyše 1500 litrov a udržiava sa pri teplote -36 °C. Úložisko pred pár rokmi získalo 2,5 milióna rokov starý exemplár z Antarktídy, najstaršie jadro, aké kedy bolo vyvŕtané.

 „Toto je jediná vzorka atmosféry starovekej Zeme, ku ktorej máme prístup,“ povedal David Shuster, geochemik z Kalifornskej univerzity v Berkeley.

Okrem hlavnej archívnej mrazničky má NSF-ICF aj skúšobnú miestnosť, ktorú vedci používajú pri skúmaní ľadových jadier. Teplota klesá na -25 °C, preto sa v nej paleoklimatológovia zdržiavajú čo najkratšie. Časť jadra sa odreže a pošle sa na analýzu do príslušného laboratória.

Práca týchto výskumníkov sa v istých prípadoch podobá na pátranie, ktoré absolvujú vyšetrovatelia televíznych CSI seriálov. Síce nejde o kuriózne vraždy, no prostredníctvom kvalitnej expertízy ľadového jadra odhaľujú prastaré tajomstvá nášho sveta.

Zdroje: www.icecores.org, www.study.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings